PRAVDA O VODĚ VE ZLÍNĚ V ROCE 2001

Zisky z vody Zlín
Cena vody Zlín
Výroční zprávy Zlín
Soudy a Vak Zlín
Zlín x ČT a občanům

ZAČÁTEK TUNELIZACE VODÁRNY

 • Vytvořila se záminka pro vyhlášení soutěže na vstup strategického investora do Vak Zlín
 • Představenstvo nechalo zpracovat dvě analýzy Vaku Zlín. Obě doporučovaly privatizaci = Provozní model.
 • Představenstvo s firmami, které dělaly analýzy, uzavřelo smlouvy jako s poradci pro výběrové řízení
 • Jako třetího poradce přizvalo advokátní kancelář Altheimer & Gray
 • Poté vyhlásilo veřejnou obchodní soutěž na strategického partnera Vak Zlín
 • Poradci a zástupci malých měst upozornili na nevýhodnost nabídek, na náznak pletichů a doporučili soutěž zrušit
 • Advokátní kancelář Altheimer Gray vyzvala představenstvo, aby zrušilo soutěž pro podezření z předem vybraného vítěze
 • Představenstvo ovládané lidmi ze Statutárního města Zlín ignorovalo poradce i advokátní kancelář a určilo za vítěze JIV = Veolii
 • JIV byla přitom společnost bez zaměstnanců, zadlužená, bez jakékoliv zkušenosti s provozováním. Údajně byla z koncernu Veolia, ale před Úřadem pro hospodářskou soutěž vzájemné spojní popřeli
 • Nabídky účastníků soutěže prokazatelně neobsahovaly závazek doinvestovat infrastrukturu na místo obcí, což byl údajný důvod privatizace
 • V době, kdy probíhala soutěž, poslala JIV městu Zlín nabídku na odkoupení akcií Vaku Zlín, které nemohla a nikdy koupit nechtěla.
 • To, že jde o nabídku JIV zastupitelé města Zlína nevěděli, protože byla schovaná za Českou spořitelnu, která nabídce dodala "dobré jméno"!

Některými "politiky" předem vybraný vítěz?

Zlínské zastupitelstvo odsouhlasilo v roce 2001 svůj plán a 17.4.2002 vyslalo svého zástupce na valnou hromadu VaK s úkolem prosadit takzvaný provozní model, kdy se údajným strategickým investorem měla stala společnost Jižní vodárenská. Jako nájemné by platila částku ve výši odpisů z infrastrukturního majetku, bonus 10 procent k odpisům, krytí úrokových nákladů a vlastní investice ve výši 50 milionů během pěti let.

Jižní vodárenská sice deklarovala spřízněnost s francouzskou vodárenskou skupinou Vivendi Water (nyní Veolia voda), ale sama neměla žádné zkušenosti s takovým byznysem, neměla žádné zaměstnance a dokonce měla mnohamiliónové dluhy. Navíc jak se později ukázalo, Úřadu pro hospodářskou soutěž jakoukoliv provázanost s spřízněnost s Veolií popřela. Měst a obce odmítly na valné hromadě předání zisků z vody soukromého firmě JIV.

Začalo jednání, jehož důsledkem je nejdražší cena vody ve Zlínském kraji, lidé posílají do zahraničí 70-90 mil. Kč ročně a Vak Zlín i celý okres je bez dotací z EU.

Za vše nesou odpovědnost lidé z vedení města Zlín

Dveře k ziskům z vody otevřeli francouzskému koncernu Veolia "politici" magistrátu města Zlína, kteří působili v orgánech Vodovodů a kanalizací Zlín (Vak Zlín) a ve vedení města Zlín. Již počátek provází manipulace, fingované nabídky, jednání organizované skupiny osob, do které se přidali i někteří lidé z města Zlín a Vaku Zlín.

Proběhlo fingované výběrové řízení.

Dle názorů advokátní kanceláře najaté Vakem Zlín, mělo PŘEDEM VYBRANÉHO VÍTĚZE - soukromou společnost Jižní vodárenskou, a.s. - toto stanovisko vedení Vaku Zlín nikdy nezveřejnilo. Francouz, Španěl, Rus či Marťan mohli navrhnout cokoliv, ale bez politiků Zlína, neměli žádnou šanci ovládnout peněžní toky, ani nebyli schopni vyvést zisky z vody na své účty.

Kdo začal otevírat dveře cizincům k ziskům z vody a k penězům lidí za vodu na Zlínsku?

Od roku 1993 vlastnily a kontrolovaly vodovody a kanalizace  Zlín z 90 % města a obce. Rozhodovaly o všem, co se týká vody, ceny, investic, zisků a dotací. Město Zlín mělo ve vodárně Zlín podíl 46,25% akcií a hlasovacích práv. Na každé valné hromadě tak mělo majoritu, protože cca 10% akcionářů na valnou hromadu nikdy nechodí. Město Zlín rozhodovalo o složení orgánů vodárny a o všem, kde stačila majorita.

Kdo řídil Vodovody a kanalizace Zlín v roce 2001?

Lidé z města Zlína. Představenstvo Vaku Zlín a tím i jednání a dění ve Vaku ovládali zástupci města Zlín. Ze 7 osob byly 4 osoby vrcholoví zástupci města Zlín.

Složení představenstva Vaku Zlín v roce 2001
předseda Ing. Milan Soldán radní Zlína KDU-ČSL
Mgr. Tomáš Úlehla radní Zlína ODS
Jaromír Šebík radní Zlína ZHN
Martin Janečka radní Zlína ČSSD
Ing. Dalibor Maniš starosta Val.Klobouků NK
Ing. Pavel Studeník, radní Slavičína KDU-ČSL
MVDr. Stanislav Mišák starosta Otrokovic ČSSD

Záminka pro budoucí tunel a nastavení penězovodu do zahraničí

1. pokus instalovat fr. koncern Veolia do pozice prodejce vody místo Vaku Zlín! Vedení Vaku Zlín hlásí: Máme nedostatek financí na investice, do Vaku Zlín vstoupí strategický investor. Je to záminka pro předem dohodnuté vyvedení zisků z Vaku Zlín na fr. koncern Veolia?

V roce 2001 však město Zlín, které mělo ve společnosti Vak Zlín 43,5 % akcií a bylo největší akcionář VaK, začalo prosazovat převod hospodaření s vodou do rukou cizinců. Údajně proto, že schází peníze. Ve skutečnosti bylo výsledkem to, že peníze z vody tečou do zahraničí.

"Hlavním důvodem transformace nebo rozdělení a následného vstupu strategického partnera bylo dofinancování projektů místních vodohospodářských zařízení, například čistíren odpadních vod. Obecní rozpočty to nedovolovaly, tak byl odstartován proces transformace. Strategický partner za to, že dostane právo provozování společnosti na určitou dobu, dofinancuje projekty, na které přijde polovina peněz z EU," tvrdil zastupitelům a akcionářům lživě Milan Soldán (KDU-ČSL), předseda představenstva VaK Zlín a  radní Zlína.

Představenstvo Vaku Zlín v čele s p. Soldánem ovšem od samého počátku připravovalo systém, kdy do Vaku Zlín nikdy žádný strategický investor nevstoupí a realizován "model" čerpání dotací z EU znemožnil. Na místo toho, bylo z Vaku Zlín vyvedeno jediné zisky tvořící podnikání na soukromý subjekt.

Vedení Vaku Zlín nechává zpracovat Analýzy Vaku Zlín za statisíce. Co doporučovaly?

"Fond národního majetku přenesl v roce 1994 zodpovědnost za VaK Zlín na města a obce, která se dokázaly postarat, aby se ta společnost stala moderní firmou, kde se bez problémů řešily veškeré ekonomické problémy v souladu s potřebami občanů našeho regionu," říkal Pavel Studeník, zanedlouho odvolaný člen představenstva Vaku Zlín a starosta Slavičína. Vodovody a kanalizace Zlín byly do roku 2001 společností, kterou z 93,4 % vlastnily a provozovaly obce - každá z nich měla určitý podíl akcií a k tomu přiměřený vliv ve firmě.

Analýza Vaku Zlín od společnosti ATLANTIK

První analýzu Vaku Zlín zpracovala na základě poptávky vedení Vaku Zlín firma Atlantik finanční trhy, a.s. (dále jen "ATLANTIK"),  v květnu 2001.

Na 84 stranách je VAK Zlín hodnocen jako stabilizovanou společnost, s velmi dobrým managementem a velmi dobrými ukazateli a výsledky. Problém mohou být budoucí investice a jejich financování.

Strategický investor (SI) údajně smluvně převezme a investičně zabezpečí infrastrukturu. Odkoupí ČOV Zlín a případně další ČOV Otrokovice a ČOV Napajedla. Doporučil nájemný výkonový vztah mezi Strategickým investorem a společností VAK Zlín na definovaných výkonech provozních, finančních a investičních za existence tvrdých sankcí = PROVOZNÍ MODEL.

Za to má na SI přejít jediný ziskový předmět podnikání vodárny Zlín (tím i zisk z provozování infrastruktury). Toto je AFT "vysvětleno" již jen na pouhých 5 stranách. Údajné výhody nejsou doloženy žádným konkrétním rozborem dopadů na ekonomiku vodárny a ani srovnáním ekonomiky vodárny Zlín při zachování stávajícího fungování a při doporučovaném provozním modelu.

Analýza Vaku Zlín od společnosti ALFAX

Druhou analýzu zpracovala společnost Alfax, s.r.o.Šlo o strategii rozvoje VAK Zlín. Tato analýza má pouhých 6 stran a obsahuje podobné DOPORUČENÍ jako analýza Atlantiku = PROVOZNÍ MODEL.

Obě analýzy hovoří ve prospěch strategického investora, ale nedokládají jeho výhodnost žádnou analýzou pozitivního vývoje ekonomiky VAKu Zlín. Obě analýzy uvádí, že investor svou investicí z vlastních zdrojů finančně kapitalizuje vodárenství.

Analýza k stažení zdarma

Analýza AtlantikInvestor bude investovat místo obcí

privacy Nemám rád SPAM, email můžete vždy odhlásit

Analýza k stažení zdarma

Analýza AlfaxInvestor bude investovat místo obcí

privacy Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásit

Vyhlášení veřejné obchodní soutěže na strategického partnera Vak Zlín

Obsah Analýz a doporučení poradců byl záminkou proto, aby představenstvo vodárny Zlín vyhlásilo dne 8. 10. 2001 soutěž na výběr na strategického partnera, s nímž VAK, uzavře smlouvu o prodeji části podniku a smlouvu o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury. Podmínkou účasti ve výběrovém řízení bylo mj. to, aby uchazeč nebo osoba jím ovládaná, jeho ovládající nebo společně s ním ovládaná stejnou ovládající osobou provozovala bezprostředně před vyhlášením soutěže:

a) po dobu alespoň jednoho roku podnik s kombinovaným provozem vodárenského systému a systému odvádění a čištění odpadních vod ve městě s minimálně 100.000 obyvateli a zároveň

b) po dobu alespoň jednoho roku podnik s kombinovaným provozem vodárenského systému a systému odvádění a čištění odpadních vod zásobující oblast s minimálně jedním milionem obyvatel v Evropě nebo v Severní Americe.

Pozor!

Už podmínky "soutěže" neobsahovaly žádný požadavek, aby tzv. "strategický investor" investoval na místo měst a obcí! Což byl údajný důvod, proč se soutěž vyhlašuje! Ze zadání a obsahu soutěže a z porovnání doporučení v analýzách zjistíte, že podmínky soutěže neobsahovaly doporučení analýz!

Už na samém počátku, v podmínkách soutěže nikde nenajdete to, co se doporučovalo v Analýzách, že strategický investor smluvně převezme a investičně zabezpečí infrastrukturu. Odkoupí ČOV Zlín a případně další ČOV Otrokovice a ČOV Napajedla. Nenajdete zde definovaný žádný nájemný výkonový vztah mezi údajným strategickým investorem a společností VAK Zlín, ani definované výkonové provozní, finanční a investiční parametry provozování a či tvrdé sankce.

Manipulace a pletichy ve veřejné soutěži společnosti Vodovody a kanalizace Zlín?

Poradci, advokátní kancelář i někteří členové představenstva vyzvali - zastavte to, je to podezřelé, nevýhodné. Ale vedení vodárny stanoviska poradců ignorovalo, před akcionáři a zastupiteli tajilo a vše jelo dál!

Advokátní kancelář najatá vedením Vaku Zlín, Altheimer & Gray (AaG)

Vyjádřila zásadní nesouhlas s průběhem "soutěže", resp. s hodnocením nabídek!

Všimla si, že podmínky smluv jsou pro VAK nevýhodné, neboť nepřichází žádný strategický investor. AK předala představenstvu VAKu písemnou Zprávu ze dne 27.11.2001 a Komentář k postupu výběru strategického partnera VAK. Jsou sděleny základní výhrady k výběru SP a také k práci poradců:

 • 1) Závěry poradce Atlantik jsou v přímém rozporu se závěry právní firmy AaG. Zdá se, že Atlantik záměrně špatně informoval výběrovou komisi. AaG poukazuje na závažné problémy kolem nabídky Jižní vodárenské, a.s., na které v konečné zprávě Atlantiku nebyl brán absolutně žádný zřetel
 • 2) Absence závazků a záruk, limitovaná celková záruka provozovatele 3,5 mil.Kč. VAK Zlín by byl povinen hradit JV veškeré investiční náklady
 • 3) Závěr hodnotící komise byl udělán bez ohledu na zprávu AaG, s přihlédnutím k časové posloupnosti předání zpráv nebyla brána v úvahu hodnotící zpráva AaG, která hodnotila předložené návrhy smluv. Tato zpráva uvádí výrazné nedostatky návrhu Jižní vodárenské, které by byly dostatečné pro změnu názoru představenstva.
 • 4) Poradci se neřídili hodnotícími kritérii, jak byla přijata představenstvem dne 20.listopadu.
 • 5) Poradci nepředložili žádné hodnocení či porovnání finančních modelů přitom na tuto část byli najati, neboť měli zhodnotit důvěryhodnost předložených finančních parametrů. Povrchní analýza úrovní služeb v jednotlivých nabídkách, provedená Alfaxem, nesplňuje předpoklady stanovené v podmínkách soutěže. Čas strávený studiem nabídek ukazuje na povrchnost i předem předurčené hodnocení nabídek (za 3 dny jsou vyhodnoceny 4 obsáhlé nabídky, které byly připravovány 6 týdnů)

Hodnocení nabídek předložených v "soutěži"

Advokátní kancelář Altheimer nad Gray najatá vedením Vaku Zlín

AK doporučila představenstvu Vak Zlín, nechť si nechá předložit smlouvy s poradci a posoudí jejich obsah. Představenstvo nechť provede hlasování o důvěře poradců Atlantik a Alfax. Budou požádáni o rezignaci a smlouvy budou zrušeny. Hodnocení Komise na základě zprávy poradců bude zrušeno. Představenstvo vyzve uchazeče, kteří předložili nabídku k prezentaci svých nabídek do 13. prosince 2001.

Výsledek?

Hodnocení soutěže bylo zmanipulováno.

Představenstvo zatajilo před akcionáři a zastupiteli hodnocení poradců a stanovisko nejdůležitějšího poradce advokátní kanceláře AaG a rozhodlo, že vítězem je Jižní vodárenská, a.s., prázdná slupka bez zaměstnanců, se záporným vlastním jměním a obrovskými dluhy.

Část vedení vodárny Zlín za daných podmínek začalo vystupovat proti anti-privatizaci, konkrétně členové představenstva Vaku Zlín z měst Slavičín a Otrokovice, kteří začali upozorňovat na neprůhlednost výběru vítěze a nevýhodnost navrhovaných smluv.

Hodnocení nabídek předložených v "soutěži"

Poradce Alfax najatý vedením Vaku Zlín

Poradce Atlantik najatý vedením Vaku Zlín

Rozbor advokátů k stažení zdarma

Stanovisko advokátůNabídka JIV je nejhorší, zrušte soutěž

privacy Nemám rád SPAM, email můžete vždy odhlásit

Analýza poradce k stažení zdarma

Hodnocení JIV od AlfaxuNabídka JIV je až třetí

privacy Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásit

Nejde to přes pletichy, tak vyvedení zisků a monopolu vody na zahraniční firmu dosáhneme fingovaným prodejem akcií

Koncem roku 2001 již bylo zřejmé, že přes enormní snahu naháněčů koncernů a s nimi spolupracujících "politiků", obce vyvedení zisků z vody na koncern Veolia neschválí!

Organizovaná skupina právnických a fyzických osob, do které již patřili někteří členové vedení Vak Zlín a města Zlín, spustili záložní variantu, jak realizovat tunel a vyvést zisky z vody na koncern!

Falešnou nabídku na dokup akcií Vaku Zlín s cílem ovládnout protiprávně Vak Zlín a z něho poté vyvést zisková aktiva na zahraniční koncern!

Již koncem roku 2001 přišla na město Zlín údajná nabídka na odkup akcií Vaku Zlín. Měla za cíl ovládnout hlasovací práva k akciím a tím celou vodárnu. Poté vyměnit nepohodlné lidi z jejího vedení, kteří připraví smlouvy mezi Vak Zlín a Veolií. Nabídku na odkup akcí vodárny Zlín, dělala obcím "seriózní" Česká spořitelna, a.s., která ovšem zapomněla obcím říct, že je jen překupník a vše dělá na účet klienta a tím je:

Jižní vodárenská, a.s. (JIV)

Když se již objevila stanoviska některých členů představenstva a akcionářů, že soutěž by měl Vak Zlín zrušit, přišla nabídka ČS (JIV-Veolie) zaslaná městu Zlín 2.11.2001. Je v ní uvedena nabídka na uzavření Akcionářské dohody. ČS jako neakcionář nabízí městům uzavření "akcionářské dohody". V ní slibuje "motivační bonusy" těm, kdo prodají akcie a uzavřou Akcionářskou dohodu:

1) Prodáte akcie, ale budete mít zastoupení v orgánech společnosti a managementu

2) Pravidla pro dokup akcií

3) Garance investora týkající se ceny vody - nezvyšovat cenu vodného a stočného více než o inflaci po celou dobu platnosti Akcionářské dohody

Inflační garance je geniální nátlaková manipulace

U věty s garancí ceny je uvedeno spojení  "MOŽNÝ ZÁVAZEK". Dále je zde uvedeno omezení - po dobu platnosti Akcionářské dohody, která nebyla nikdy podepsána.

Inflační slib růstu cen vodného a stočného "Veoliameni" používali při přesvědčování zastupitelů. Proti tomu, že cena poroste 30 let jen minimálně žádný zastupitel neměl argument.

S nabídla Akcionářskou dohodu také Otrokovicím.

I zde se při pozorném čtení vlastně neexistující nabídka inflačního růstu vodného a stočného objevila. ČS píše Otrokovicím:


Konkrétní vývoj vodného a stočného v jednotlivých letech a jeho srovnání s inflací je ZDE


Reálné výsledky

Vývoj cen vodného a stočného jsou důkazem, že inflační růst vodného a stočného je to poslední, co na Zlínsku nastalo. Ve srovnání s ostatními vodárnami ve Zlínském kraji, má Vak Zlín největší nárůst vodného a stočného, a o růstu cen o inflaci se nikomu ani nezdá.

Pozor! Město Zlín souhlasilo s prodejem kontrolního podílu akcií vodárny Zlín firmě bez zaměstnanců, bez zkušenosti z oboru, se záporným vlastním jměním. Nebo byli podvedeni? O čem hlasovali zastupitelé?

O prodeji akcií vodárny Zlín!

Kdo stál za procesem vyvedení zisku a monopolu prodeje vody z Vaku  Zlín na francouzský koncern Veolia?

Zájem koncernu Vivendi Water (dnes Veolia voda ČR) o zisky z vody!

Díky soutěži v roce 2001 se objevila na scéně společnost Jižní vodárenská (dále jen "JIV") se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 47/1601, PSČ 110 00, IČ 26211122, která deklarovala příslušnost ke skupině Veolia Water (dříve Vivendi).

JIV  byla v roce 2001-2003 zadlužený subjekt, se záporným vlastním jměním, bez zaměstnanců, bez ziskového předmětu podnikání, se základním kapitálem pouhých 1 mil. korun. Představenstvo Vaku Zlín (zástupci SMZ měli v představenstvu většinu) JIV určili jako vítěze veřejné obchodní soutěže na vstup "strategického partnera" do Vaku Zlín!

Během krátké doby po "prodeji" akcií tento subjekt v rozporu se stanovami skrytě ovládl Vak Zlín a nainstaloval lidi z Veolie do představenstva Vaku Zlín, kteří následně již bez soutěže zajistili, aby ziskové podnikání z Vaku Zlín "přešlo" na Veolii a na Vaku zůstala povinnost financovat investice.

Toto by nebylo možné, kdyby s JIV nekooperovali někteří "politici" ze Statutárního města Zlín.

JIV byla majetkově a personálně provázaná s advokáty koncernu a personálně i majetkově propojenými firmami jako Česká infrastrukturní, a.s.,  Moravské infrastrukturní, a.s. a dalšími firmami se sídlem Václavské nám. 47, Praha 1. Tuto skutečnost potvrdily soudy a vychází z www.justice.cz, z materiálů, které JIV předkládala městům a obcí v průběhu let 2002, 2003, z prezentace JIV, ze stanoviska České spořitelny, která zajišťovala nákup akcií vodárenských společností pro Veolii po celé České republice.

Plynou rovněž ze zveřejněného dokumentu:

Veolií poskytnuté záruky za závazky JIV a sdělení Veolie v roce 2003, že VAK Zlín a Vak Kladno-Mělník ovládá a rozdělí a ponechá si jen provozování.

Vak Zlín, Jižní vodárenská (JIV), Veolia a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

JIV byla na jedné straně presentována akcionářům Vaku Zlín a zastupitelům měst a obcí Zlínského regionu jako společnost z koncernu Veolia. Když byl  na Úřad pro hospodářskou soutěž podán podnět, ať to prošetří, tak před ÚHOSem společnost JIV i Veolia v roce 2004,  jakékoliv propojení popřeli.

Tato informace je velmi důležitá. Může znamenat, že během let 2001 a dále, bylo za účelem ovládnutí Vaku Zlín a následném vyvedení lukrativních zisků z provozování vodárenské infrastruktury VAKu Zlín do soukromých rukou JIV nebo Veolií účelově manipulováno s informacemi sdělovanými zastupitelům měst a obcí Zlínského regionu a akcionářům VAKu Zlín i státním institucím. V tom případě patrně nebyly porovnány objektivně kvalifikace a nabídky účastníků soutěže.

Jak a pro koho pracovalo představenstvo Vaku Zlín, resp. lidé z vedení Statutárního města Zlín?

Zastupitelům se slibuje inflační růst cen a investice ze strany soukromého investora

Z obsahu návrhu smlouvy o nájmu a provozování předloženém akcionářům je evidentní, že tzv. investor JIV, ani Veolia nebyli smluvně vázáni k přímým investicím z vlastních zdrojů finančně kapitalizovat vodárenství v regionu. Nebyl splněn základní důvod, proč představenstvo "hledalo" strategického investora. To, co přišlo, nepřinese své peníze do odvětví a nebude investovat místo VAKu, měst a obcí. Naopak. Je zřejmé, že zisk z prodeje vody zůstanou výhradně v rukou JIV (Veolie) a Vak Zlín o tyto zdroje peněz přichází.

Pro koho tedy politici Zlína pracují?

Představenstvo VAKu Zlín přes výhrady poradců, některých členů představenstva a akcionářů svůj návrh, předat monopol vody koncernu nestáhlo. Naopak se pokusilo model s Veolií prosadit na valné hromadě 17.4.2002.

Valná hromada akcionářů nemůže žádné smlouvy schválit, dokud je představenstvo nepředloží akcionářům k schválení a nesvolá proto valnou hromadu. Vedení Vaku se sice pokouší schovat za to, že valná hromada něco odsouhlasila. Toto je trapná klička, kterou pochopí každý, kdo ví, že návrh schválit smlouvy s Veolií předložilo akcionářům představenstvo, které akcionářům tvrdilo, že to je pro ně výhodné. Hlavní odpovědnost nese představenstvo Vaku Zlín a někteří lidé z vedení města Zlín, kteří již v roce 2001 rozjeli záložní variantu ovládnutí Vaku Zlín formou "nákupu akcií" Vaku Zlín od SMZ.

Jednání představenstva potvrzuje podezření advokátní kanceláře AaG o účelovosti výběrového řízení a patrně i předem určeném vítězi.

Vždyť renomovaná právní kancelář najatá představenstvem vznáší zásadní připomínky k průběhu výběrového řízení, ke způsobu zpracování výsledků a k výsledkům samotným. Také ekonomicky je to, co koncerny nabídly pro vodárny, města a občany nevýhodné a přesto toho představenstvo nedbá a snaží se model s JIV (Veolií) protlačit.

Důkazy, které  můžete požadovat po vedení města Zlín a Vaku Zlín

Dokumenty, které výše uvedené dokládají!

 1. Výpisy z obchodního rejstříku výše uvedených společností a přehled u jednotlivých osob o postavení v orgánech společností.
 2. Analýzy VAKu vypracované společností Alfax a Atlantik finanční trhy včetně doporučených podmínek vstupu strategického investora.
 3. Dokumentace a stanoviska k soutěži, k předloženým nabídkám, jejich hodnocení, stanoviska a závěry jednotlivých poradců, komise a představenstva VAKu .
 4. Zápisy z jednání představenstva a dozorčí rady z roku 2001 a 2002, včetně příloh.
 5. Zápisy z jednání valných hromad VAKu včetně příloh za období 2001 až 2004
 6. Svědectví zástupců měst a obcí zlínského regionu.
 7. Materiály předložené zastupitelům při presentacích JIV
 8. Jak to bylo s výběrovým řízením VAKu Zlín?
 9. FAKTA a FÁMY
 10. Zpráva představenstva a dozorčí rady Vaku předložená akcionářům na valné hromadě 17.4.2002.
 11. Zápisy z jednání zastupitelstva a důvodové zprávy zdůvodňující navrhovaná usnesení předkládaná k schválení zastupitelům města Zlín, v roce 2001, 2002, 2003 a 2004. Prakticky vždy jsou u těchto návrhů jména členů představenstva VAKu Zlín a současně radních města Zlín.
 12. Přijatá usnesení k VAKu Zlín, akciím Vaku Zlín, soutěži Vaku Zlín apod. zastupitelů města Zlín vycházející z důvodových zpráv. roce 2001, 2002, 2003 a 2004.
 13. Zápisy z jednání zastupitelstva a důvodové zprávy zdůvodňující navrhovaná usnesení předkládaná k schválení zastupitelům měst a obcí, které schválily prodej akcií VAKu v roce 2002, 2003. U těch obcí, které měly svého zástupce v orgánech VAKu prakticky vždy byl předkladatel těchto návrhů právě člen orgánů VAKu a současně radních města či obce.
 14. Garance, které vystavila Veolia water za splnění závazku JV, v rámci výběrového řízení VAKu Zlín.
 15. Stanovisko Veolie – Vak Zlín a VKM ovládáme a rozdělíme z října 2003

prazdny - div j

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Vodu na Zlínsku bráníme 15 let. Obrátili jsme se na soudy a rozkryli jsme neskutečný komplot realizovaný anti-politiky na Zlínsku. Vodu možné vodu vrátit do rukou měst.

PODPOŘTE NÁS

Jak pokračoval proces vedoucí k vyvedení obchodu z vodou a zisků z vody na koncern?

Pokračování v roce 2002

Znáte pohádku "Jak Trautenberk prodával vodu"?

Mezi lidi a vodu se postavil panák, který chtěl prodávat vodu a inkasovat zisk.

Kdo drží v rukou prodej vody, ten určuje cenu vody a inkasuje zisky

Realita v ČR je stejná jako v pohádce. Trautenberk je zpět. Rafinovaně je presentován jako "strategický investor a partner obcí" a Kuba, Anče i hajný pro něho odvádí špinavou práci!

e-book ZDARMA

Proč platíme za vodu stále více, ačkoliv nemusíme?

E-book: Trautenberk se vrátil
Stáhnout e-book

"Proč platíme za vodu stále více, ačkoliv nemusíme?"

Již jen jeden krok!

Vložte e-mail a získejte zdarma e-book.

Nemám rád SPAM, váš e-mail můžete vždy odhlásit

Informace pro odborníky, profesionály a lidi, kteří chtějí mít v rukou důkazy. INFORMACE pro novináře, ekonomy, vodaře, znalce, soudce, vyšetřovací složky, státní instituce, ministerstva, zpravodajce či BIS apod..

[/opmIf]