VEOLIE PŘES STRNADA PODÁVÁ ŽALOBU NA STAROSTU A MĚSTO OTROKOVICE
ÚDAJNĚ NA OCHRANU "DOBRÉ POVĚSTI"

Znáte-li pozadí komplotu kolem Vak Zlín, pochopíte cíl žaloby ...

Starosta Mišák, město Otrokovice a několik dalších akcionářů Vak Zlín se postavili nájezdníkům a nemravnému komplotu, jehož cílem bylo přes porušení zákonů uchvátit monopol vody pro koncern. Začali vodu a Vak Zlín bránit před nájezdníky přes soudy již od roku 2002 a upozorňovali zastupitele, že smlouvy s Veolií povedou ke ztrátě zisků z vodného a stočného a ztrátě stamiliónů z dotací z EU.

Otrokovice brání Vak Zlín dodnes např. přes žalobu na škody a na neplatnost smluv ...

V roce 2002 nájezdníci protiprávně ovládli Vak Zlín a odvolali z představenstva Vak Zlín lidi, kteří vodu v rukou měst bránili - starostu Otrokovic, p. Mišáka a starostu Slavičína, p. Studeníka. Nahradili je lidé z koncernu Veolia - Svoboda a Šverma.

Pan Mišák, (Otrokovice) podal žalobu i proti protiprávní valné hromadě 30.4.2004 Vak Zlín, (Zde je pravomocný rozsudek) na které komplot směřující k instalaci Veolie do pozice osoby ovládající zisky z vody na Zlínsku vyvrcholil.

Komplotu léta "napomáhali" zevnitř městské vodárny Zlín protiprávně navolení lidé z koncernu Veolia ve vedení Vaku Zlín, p. Svoboda a p. Šverma a také p. Bernard (v roce 2004 člen představenstva a ředitel Vak Zlín), který se po podpisu smluv s "Veolií" stal její generální ředitel a člen představenstva Veolie i Moravské vodárenské.  Více ZDE

Den po doručení "žaloby" Veolie soudu, dne 4.11.2004, subjekt, který žalobu na p. Mišáka podal, fúzoval se společností CTSE a tím zaniklo jeho IČO. Dne 5.11.2004 Veolie přestala být způsobilý účastník soudního sporu, který den předtím vyvolala. 🙁

Kdo podával za Veolii "žalobu" - Mgr. Ing. Zdeněk Strnad, člen organizované skupiny se sídlem Václ. nám. 47, Praha 1?

Stranad byl člen představenstva Jižní vodárenské, a.s., která protiprávně ovládala Vak Zlín. Jižní vodárenská navrhla a prohlasovala na protiprávní valné hromadě dne 28.8.2002 odvolat z představenstva Vak Zlín Studeníka, který bránil instalaci VEOLIE do pozice prodejce vody na Zlínsku. Současně do vedení Vaku Zlín navrhla lidi z Veolie - Švermu, Svobodu a budoucího ředitele Veolie Bernarda. Žaloby Otrokovic a dalších akcionářů, kteří Vak bránili, stály na důkazech, které roli Strnada, Jižní vodárenské a celé organizované skupiny odhalovaly.

Návrh Jižní vodárenskéinstalovat lidi z Veolie do vedení ak Zlín
Pravomocný rozsudekdokládající roli Strnada v kauza Vak Zlín
    [op_file_download_item title="%22%C5%BDaloba%22%20Veolie%20proti%20S.Mi%C5%A1%C3%A1kovi%20a%20Otrokovic%C3%ADm%204.11.2004" icon="style1-Pdf-64x64.png" file="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2019/04/JEN-Žaloba-na-Mišáka.pdf" package="" level="" new_window=""]Den%20po%20doru%C4%8Den%C3%AD%20%22%C5%BEaloby%22%20Veolie%204.11.2004%2C%20subjekt%2C%20kter%C3%BD%20podal%20%C5%BEalobu%20na%20p.%20Mi%C5%A1%C3%A1ka%20zanikl%2C%20resp.%20f%C3%BAzoval%20se%20spole%C4%8Dnost%C3%AD%20CTSE.%20T%C3%ADm%20zaniklo%20jeho%20I%C4%8CO%20a%20dne%205.11.2004%20Veolie%20t%C3%ADmto%20p%C5%99estala%20b%C3%BDt%20zp%C5%AFsobil%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Dastn%C3%ADk%20soudn%C3%ADho%20sporu%2C%20kter%C3%BD%20den%20p%C5%99edt%C3%ADm%20vyvolala.[/op_file_download_item][op_file_download_item title="Komise%20pro%20cenn%C3%A9%20pap%C3%ADry%20ji%C5%BE%20v%20roce%202004%20potvrdila%20nekal%C3%A9%20jedn%C3%A1n%C3%AD%20kolem%20Vak%20Zl%C3%ADn" icon="style1-Pdf-64x64.png" file="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2019/03/Rozhodnutí-KCP-k-Vaku-Zlín-26.10.2004.pdf" package="" level="" new_window=""]%3Cbr%2F%3EZ%C3%A1v%C4%9Br%20KCP%3A%20Spole%C4%8Dn%C3%A9%20protipr%C3%A1vn%C3%AD%20jedn%C3%A1n%C3%AD%20JIV%20a%20m%C4%9Bsta%20Zl%C3%ADn%20zahrnuje%20vysokou%20m%C3%ADru%20celospole%C4%8Densk%C3%A9%20nebezpe%C4%8Dnosti%3Cbr%2F%3E%3Cbr%2F%3E%22Z%20hlediska%20konkr%C3%A9tn%C3%ADho%20stupn%C4%9B%20spole%C4%8Densk%C3%A9%20nebezpe%C4%8Dnosti%20Komise%20zkoumala%20povahu%2C%20zp%C5%AFsob%2C%20dobu%20trv%C3%A1n%C3%AD%20a%20n%C3%A1sledky%20protipr%C3%A1vn%C3%ADho%20jedn%C3%A1n%C3%AD.%20%C3%9A%C4%8Dastn%C3%ADci%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20sledovali%20konkr%C3%A9tn%C3%AD%20c%C3%ADl%2C%20kter%C3%BDm%20bylo%20prosazen%C3%AD%20vstupu%20skupiny%20Veolia%20do%20c%C3%ADlov%C3%A9%20spole%C4%8Dnosti.%3Cbr%2F%3E%3Cbr%2F%3EP%C5%99esto%C5%BEe%20v%C4%9Bd%C4%9Bli%2C%20%C5%BEe%20fakticky%20ovl%C3%A1dli%20c%C3%ADlovou%20spole%C4%8Dnost%2C%20nab%C3%ADdku%20p%C5%99evzet%C3%AD%20neu%C4%8Dinili%20a%20do%20posedn%C3%AD%20chv%C3%ADle%20pop%C3%ADrali%20z%C3%A1m%C4%9Br%20prosadit%20spole%C4%8Dn%C3%A1%20vliv%20v%20c%C3%ADlov%C3%A9%20spole%C4%8Dnosti.%20Proto%20je%20sp%C3%A1chan%C3%A1%20spr%C3%A1vn%C3%AD%20delikt%20t%C5%99eba%20kvalifikovat%20jako%20%C3%BAmysln%C3%BD%2C%20p%C5%99edem%20promy%C5%A1len%C3%BD%2C%20omisivn%C3%AD%20skutek.[/op_file_download_item][op_file_download_item title="Z%C3%A1pis%20z%20valn%C3%A9%20hromady%2028.8.2004%2C%20kde%20Strnad%20protipr%C3%A1vn%C4%9B%20prohlasoval%20lidi%20Veolie%20do%20veden%C3%AD%20m%C4%9Bstsk%C3%A9%20vod%C3%A1rny" icon="style1-Pdf-64x64.png" file="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2019/04/CCC-VaK-Zlín-VH-28.8.2002-usn-o-neplatnosti-usnesení-VH-č.j.-5-Cmo-109_2012-1501.pdf" package="" level="" new_window=""]Usnesen%C3%AD%20valn%C3%A9%20hromady%20spole%C4%8Dnosti%20Vodovody%20a%20kanalizace%20Zl%C3%ADn%2C%20a.s.%2C%20konan%C3%A9%20dne%2028.8.2002%2C%20kter%C3%BDmi%20valn%C3%A1%20hromada%20schv%C3%A1lila%20rozd%C4%9Blen%C3%AD%20%C4%8D%C3%A1stky%20978.000%20K%C4%8D%20ze%20zisku%20mezi%20%C4%8Dleny%20p%C5%99edstavenstva%20a%20dozor%C4%8D%C3%AD%20rady%2C%20odvolala%20%C4%8Dlena%20p%C5%99edstavenstva%20Ing.%20Pavla%20Studen%C3%ADka%2C%20zvolila%20%C4%8Dleny%20p%C5%99edstavenstva%20Ing.%20Josefa%20%C5%A0vermu%20a%20Ing.%20Pavla%3Cbr%2F%3ESvobodu%20a%20odvolala%20%C4%8Dlena%20dozor%C4%8D%C3%AD%20rady%20Zde%C5%88ka%20Blana%C5%99e%2C%20jsou%20neplatn%C3%A1.[/op_file_download_item]
Jak tato "žaloba" skončila?dokládající roli Strnada v kauza Vak Zlín

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Nezajímají nás "hesla a volební sliby politiků", zajímá nás náprava a výsledky. Proto se Nadační fond PRAVDA O VODĚ a jeho zakladatelé protiprávní komercionalizaci vody v ČR postavili, např. přes soudy a ty potvrzují, že máme pravdu. Dějí se nemravné komploty na úkor lidí a státu.

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život ne zboží ke kšeftování

Nic podobného nemusíme řešit, pokud je správa vody v rukou měst a ne koncernů

DÁVÁ VÁM TO SMYSL? PAK TO, CO DĚLÁME PODPOŘTE

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme🐬