ROZHODNUTÍ KOMISE PRO CENNÉ PAPÍRY ZE DNE 26.10.2004
KCP ULOŽILA POKUTU 9 MIL. KČ JIŽNÍ VODÁRENSKÉ A MĚSTU ZLÍN 4,5 MIL. KČ, KDYŽ PROTIPRÁVNÍM JEDNÁNÍM OVLÁDLI VAK ZLÍN

Závěr: Společné protiprávní jednání JIV a města Zlín zahrnuje vysokou míru celospolečenské nebezpečnosti

"Z hlediska konkrétního stupně společenské nebezpečnosti Komise zkoumala povahu, způsob, dobu trvání a následky protiprávního jednání. Účastníci řízení sledovali konkrétní cíl, kterým bylo prosazení vstupu skupiny Veolia do cílové společnosti.

Přestože věděli, že fakticky ovládli cílovou společnost, nabídku převzetí neučinili a do posední chvíle popírali záměr prosadit společná vliv v cílové společnosti. Proto je spáchaná správní delikt třeba kvalifikovat jako úmyslný, předem promyšlený, omisivní skutek.

Komise se zabývala mírou účasti jednotlivých účastníků řízení na spáchání správního deliktu. JV byla iniciátorem projektu ovládnutí cílové společnosti a sehrála roli návodce a míra jejího zavinění je proto vyšší. Nicméně bez spolupráce města Zlín by JIV nikdy nemohla „projekt“ realizovat. Město Zlín bylo osobou ovládající cílovou společnost a bylo na jeho uvážení, zda s JV bude spolupracovat či nikoliv.

Město Zlín na základě vlastního rozhodnutí obešlo stanovy, které zakazují převod akcií na jméno na jiné než stávající vlastníky a umožnilo JV vykonávat v cílové společnosti rozhodující vliv. Tímto krokem poškodilo ostatní akcionáře, avšak samo získalo zisk přes 30 miliónů korun."

ZDARMA ke stažení