PETICE VODA JE ŽIVOT

ZA VODU PLATÍME AŽ O 40 % VÍCE NEŽ MUSÍME. JAK TO NAPRAVIT? VRÁTIT JEJÍ SPRÁVU DO RUKOU MĚSTSKÝCH VODÁREN.

POJĎTE S NÁMI PROSADIT

10 PRINCIPŮ, KTERÉ VRACÍ DO SPRÁVY VODY PRIORITY A ZÁJMY OBČANŮ


1. Přístup k pitné vodě je základní právo každého občana ČR garantovaný ústavním zákonem

Kde je právo občanů na vodu zaručeno ústavou, tam je celá správa prodeje vody, tzn. vodárenská infrastruktura, dodávka vody, peněžní toky a zisky z vody a celé rozhodování o tomto odvětví pevně v rukou veřejné správy.

Tam vodohospodáři městských vodáren spravují vodu pro občany a proto každá koruna zaplacená za vodu jde zpět do systému a slouží modernizaci. Správa vody v rukou městských vodáren přináší navíc další finance do odvětví, protože umožňuje využívat pro modernizaci navíc evropské dotace.


2. Stát má dlouhodobou státní vodárenskou koncepci k zajištění potřeb a priorit občanů, obcí a státu

Stát musí mít dlouhodobou apolitickou koncepci správy vody. Pak je schopen efektivně řešit sucho/povodně, protiprávní působení korporací u naší vody atd.. Musí mít v rukou celé odvětví, tzn. vodu, infrastrukturu, dodávku vody i peněžní toky z vody. Jen tak svobodně a bez ohledu na zájmy korporací, prosadí zájmy své  a svých občanů.

Odborník na k situaci v Izraeli: Do doby než jsme přijali dlohodobou koncepci vypadala správa vody tako: Představte si, že je rozhodnuto, že stromy přecházejí pod státní správu. Ale jedno ministerstvo dohlíží na listí, druhé na větve, třetí na kůru, čtvrté na kmeny a páté na kořeny. A šesté řeší stíny, které stromy vydávají. Výsledek? Nikdo za strom neodpovídá. Přesně tak to vypadá v ČR s vodou.


3. „Voda není zboží“ platí ve všech otázkách týkajících se vody a její správy

Výbor OSN vydal stanovisko, v němž prohlásil přístup k vodě za lidské právo. Voda je sociálním a kulturním statkem, nikoli pouhou ekonomickou komoditou. 145 zemí ratifikovaly Mezinárodní úmluvu o ekonomických, kulturních a sociálních právech, se závazkem zajistit dostupnost pitné vody a to 'spravedlivě a bez diskriminace'.

Kdo ovládá dodávku vody, ten ovládá peněžní toky a tím vše. V ČR za 30 let ovládly dodávku vody korporace téměř ze 70 % a voda se stala zbožím. Voda je spravována jako zboží, s cílem dosažení zisku, což neznamená dostupnost vody pro občany. Je-li dodávka vody podnikáním, pak jsou občané rukojmí soukromých firem.


Chceme získat min. 100.000 podpisů

a tím přivést k vodě pozornost politiků, kteří jsou v postavení, kdy mohou nápravu prosadit.

Jsme za půlkou.👏 Děkujeme.

4. Vodárenské firmy budou mít podobu veřejně prospěšných společností


Veřejná prospěšná společnost na rozdíl od obchodní společnosti ze zákona nepodniká za účelem dosahování zisků. Tím se uzavírají dveře korupci a praktikám, kdy soukromý zájem přehluší zájem veřejný. Přístup k čisté vodě je pak vymahatelným právem a ne draze placeným privilegiem. Městské veřejně prospěšné vodárny převezmou správu vody a všechny získané prostředky půjdou zpět do oprav a investic do efektivního provozu.

 

Skončí toto: Za prodej vodárny mi donesli v kufříku 10 mil. Kč


5. Zásobování vodou je prováděno ve veřejném zájmu a ten, stejně jak lidská práva, je nadřazen zájmům soukromých osob

Voda má být spravována ve prospěch společnosti, nikoli jako prostředek pro soukromé obohacení. Občané mají POVINNOST vše zaplatit - přehrady, vodovody, kanalizaci, čistírny i veškeré provozní náklady, pak také mají PRÁVO, aby profit a finanční toky z toho, co zaplatili, sloužit jim a ne překupníkům.

Mají nezpochybnitelné právo na přístup k čisté vodě za spravedlivé ceny. Pouze silný závazek k veřejné správě můžeme zajistit, že voda – zdroj života – zůstane dostupná a čistá pro všechny občany nyní i v budoucnosti.

Není třeba nic znárodňovat. Veřejný zájem, lzde do odvětví vrátit, prosazením dodržování zákonů ČR. Více ZDE - JAK TO JDE NAPRAVIT? Fakta: Souhlasíme s profesorem Aronnem Sofferem: "Izrael je západní země, která podporuje individualismus. Ale existují určité oblasti, v nichž je nerozumnější uplatňovat kolektivní přístup. Pokud jde o vodu, kolektivní vlastnictví je jedním z důvodů, proč naše země dokáže vypadat jako letní vila uprostřed džungle."Kniha Budiž voda - str. 22-236. Garance občanům, že prodej vody má a bude mít podobu veřejné služby

Je nepřípustné, aby ministerstva a politici hájili zájmy koncernů na úkor občanů a státu, Dnes poskytují skrytou veřejnou podporu soukromým firmám. Jsou odpovědní za protiprávní ovládnutí městských vodáren koncernem, který poté na sebe nekale vyvedl zisková aktiva a monopol prodejce vody.

Rozsudky potvrzují, že koncern sám se sebou uzavřel smlouvy na 30 let. Vlády ČR, politici a ministerstva i další státní instituce pracují léte pro zahraniční korporace a ne pro občany.


7. Garance občanům, že voda, infrastruktura, prodej vody a peněžní toky z vody jsou a budou v rukou veřejné správy

Vše kolem vody vždy zaplatí pouze občané, proto systém musí sloužit jim a ne korporacím a soukromým překupníkům. Proto mají občané právo požadovat od svých zástupců v Parlamentu ČR, aby jim voda byla dodávána jako služba a ne zdroj zisků překupník, jedno zdali českých nebo zahraničních.

Soukromý vlastník musí vykázat zisk hned poté, co ovládne provozování vodovodů. Při všem, co dělá, má na mysli pouze blaho svých majitelů, analytiků a ratingových agentur. Proto je pro politiky tzv. privatizace vodárenství atraktivní pouze první den, kdy inkasujete jednorázově za prodej. Ale druhý den již zjistíte, že nemáte vliv vůbec na nic. Jste závislí na rozhodnutích přijímaných kdesi v ústředí nějaké firmy. Nemůžete ovlivnit cenu, ani biologickou kvalitu vody. Jako město se vzdáváte své podstaty - Starosta Mnichova - Christian Ude


8. Bezpečnost vodních zdrojů a toků i dodávek vody proti ohrožení i ekonomickému a politickému terorismu je priorita státu. (př. Bečva)

Ekonomický, politický či ekologický terorismus ve vodárenství v ČR evidentně existuje. Posledních 30 let dokazuje, že stát nemá nástroje, aby jeho páchání předcházel. Stát není schopen efektivně zasáhnout ani odhalit a potrestat pachatele, vymoct náhrady škod a vodu, občany, přírodu i sebe chránit.

Počet ataků přitom roste. Nájezd organizované skupiny soukromých osob na městské vodárny realizovaný v rozporu se zákony ČR a vedl k protiprávnímu ovládnutí městských vodáren koncernem, který je následně eliminoval a sám se sebou uzavřel provozní smlouvy na 30 let. Těžba štěrkopísku na Hodonínsku, která ohrožuje zásoby podzemních vod. Otrava řeky Bečvy nebo otrava řeky Bíliny...9. Subjekty působící ve vodárenství jsou povinné poskytovat informace 

Jen informovanými nelze manipulovat, což korporace ví. Proto informujeme politiky a ministerstva o nekalostech od roku 2002. Naše rozsudky potvrzují protiprávní stav i jednání. Potvrzují škody v řádu desítek miliard korun i to, že regiony přichází i o desítky miliard z dotací EU.

Proto korporace léta odmítají informace vydat nebo podmiňují byť jen nahlédnutí do materiálů povinností mlčenlivosti pod miliónovými pokutami. Toto umožňuje protiprávní vyvádění miliardových zisků z vody z odvětví vodárenství do ciziny. To vede k nedostatku financí na zásadní investice v odvětví, bez ohledu na neustálé zdražování vody občanům.


10. Dodržování zákonů, vymahatelnost práva, odpovědnost pachatelů a náhrady škod platí i v ČR

Řada věcí ve vodárenství proběhla protiprávně. Je třeba prosadit dodržování zákonů ČR, vymahatelnost práva i odpovědnost pachatelů a náhrady škod. Proto trváme na dodržování zákonů a na odhalení osob při uzavírání nevýhodných smluv.

Proto prosazujeme zapojení institucí v jejichž působnosti je ochrana státu a jeho zájmů, do prošetření aktivit soukromých osob a opatření vedoucí k nápravě protiprávního stavu. To vede k ochraně občanů a k vrácení správy vodáren městům. Je to základ pro zdravé hospodaření s vodou.