BŘEZÍK Z VEDENÍ VAK ZLÍN CHTĚL ZASTRAŠIT LIDI, KTEŘÍ INFORMUJÍ, CO SE VE VODÁRNĚ PÁCHÁ A DOKLÁDAJÍ, ŽE JE MANIPULÁTOR, PODVODNÍK A LHÁŘ - PODAL NA NĚ ŽALOBU

Březík soudu tvrdil, že lidé, kteří informují o tom, co dělá:

 1. Opakovaně a veřejně uráží jeho osobnostní práva související s jeho činností ve představenstvu Vaku Zlín.
 2. Zasahují do jeho cti, vážnosti, důstojnosti.
 3. Zneucťují a hanobí.

 

Ve výroční zprávě za rok 2017 popsal Březík cíl žaloby takto:

Společnost VaK Zlín podala žalobu na ochranu osobnosti proti panu Pavlu Sekulovi, který svými útoky poškozuje dobré jméno, čest a důstojnost pana Svatopluka Březíka kvůli jeho činnosti v představenstvu společnosti VaK Zlín.

Cílem tohoto řízení je zamezení útokům do osobní sféry členů orgánů společnosti VaK Zlín a ochrana členů orgánů společnosti VaK Zlín před dopady jejich činnosti pro společnost. Toto řízení je vedeno u Okresního soudu ve Zlíně.

 • icon
  "Žaloba" Březíka - na akcionáře Vaku Zlín, který veřejnosti dokládá co Březík skutečně dělá a pro koho


  Březík nikdy nečinil a nečiní kroky:
  1) K prokázání protiprávního jednání darebáků ve vedení Vaku Zlín a ukončení protiprávně realizovaného stavu
  2) K převzetí správy vody zpět do společnosti Vak Zlín
  3) K vydání neoprávněného obohacení na úkor Vaku Zlín a občanů
  4) K náhradě vzniklých škod a vyvození odpovědnosti kolaborantů

  Březík naopak léta činí kroky, aby:
  1) Vak Zlín zůstal v pozici, kdy nemůže čerpat miliardové dotace z EU na obnovu infrastruktury
  2) Byly promlčeny miliónové škody způsobené jednáním "politiků" a vedení Vaku Zlín
  3) Protiprávní stav pokračoval a stamilióny od lidí končily v zahraničí
  4) Správa vody i zisky z vody zůstaly v rukou Veolie

"Nelze hanobit důstojnost a osobnost někoho, kdo svým jednáním a hanebnými činy, hájí zájmy osob jednajících protiprávně, na úkor lidí a vodárny a sám sebe hanobí a zneucťuje tím, jak jedná a tím co činí" - Radek Novotný

Soud zamítl "žalobu" Březíka na lidi, kteří informují o tom co je zač. Nemusí se zdržet šíření informací, že Březík je manipulátor, podvodník a lhář

Březík opět zamlčel celou pravdu a lidmi dál manipuluje

Soud dal žalovaným za pravdu v tom, že Březík je manipulátor, lhář a podvodník:

 • Vytýkané výroky, jimiž žalovaní označili S.B. za lháře, podvodníka a manipulátora, je třeba posoudit jako hodnotící soudy.
 • P. Sekula ve svém článku „Nemravné zisky VEOLII zajišťují nemravní politici pomocí lží a podvodů“ tvrdil, že S.Březík. v public infoKapce účelově zastírá, že výši ceny vody ovlivnily zejména zisky MOVO (VEOLIE), které se od roku 2004 ztrojnásobily až na 91 mil. Kč v roce 2013.
 • Aby byla kritika neoprávněná, musela by se zakládat na nepravdivých informacích. Cože se nestalo - výše zisku MOVO v letech 2010 až 2012 pohybovala v rozpětí 84,3 – 92,1 mil. Kč ročně!
 • Žalovaní postavili svou kritiku S.B. na věcných argumentech (tvrzeních), které nejsou nepravdivé.
 • Zdůrazňuje-li S.B. v infoKapce, jen „úspěchy“ posledních let - nízkou výši zisku MOVO v roce 2017, snížení ceny vody od 1. 1. 2018, nárůst investic -, aniž by popsal výchozí stav v roce 2013 či 2014, nelze považovat kritiku, že informace jsou neúplné, zavádějící až manipulativní, za neoprávněnou.
 • Vytýkané hodnotící soudy, že S.B. je manipulátor, podvodník a lhář jsou sice tvrdé, ale vycházejí z věcné kritiky tvrzení S.B., tudíž nepostrádají věcný základ a mají svůj důvod.
 • Žalovaní byli v řízení zcela úspěšní a dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. jim vůči žalobkyni náleželo právo na náhradu všech účelně vynaložených nákladů řízení.

Vak Zlín zacáloval jak náklady na právníky a vypracování žaloby, tak náklady na právníka, který hájil neoprávněně žalované

p. Březík nic z toho nehradil a dál bere odměnu 108 tis. Kč měsíčně.

Proč chtěl smazat lidem přístup k informacím, které dokládají, že je manipulátor, lhář a podvodník?

Princip je stejný, jako u podobných žalob Veolie vůči novináři J. Sůrovi, ekonomovi R. Novotnému či podnětům k advokátní komoře vůči advokátce E. Štauderové... jde o snahu zabránit informování veřejnosti

Informace, které vadí Březíkovi, že lidé ví:

 • „Jeden fakt za všechny. Pan Kamas (ANO) a pan primátor Adámek (STAN), koaliční partneři, dosadili do čela VaK Zlín pana Svatopluka Březíka, který je předsedou představenstva VaK Zlín s platem cca 108 000 Kč měsíčně. Je to největší lhář a podvodník, který pracuje pro VEOLII a proti zájmu občanů. Jeho lži, podvody a manipulace jsou lžemi, podvody a manipulacemi i pana Kamase a pana Adámka. Pan Adámek navíc pana Březíka v rámci své funkce v jeho lžích kryje a podporuje.“ zveřejněného na adrese http://www.vodazlinsku.cz/cs/rubrika-o-vode-3/ano-bude-lip-dil-2.html z webových stránek 2. žalovaného
 • "Tak proč, pane Adámku, nevyměníte předsedu představenstva pana Březíka, kterého kryjete v jeho lžích, manipulacích a podvodech?“ z Magazínu Aliance Voda Zlínsku č. 1/2017
 • Aby žalovaní zveřejnili v periodickém tisku Zlínský deník, na úvodní straně internetových stránek 2. žalovaného www.vodazlinsku.cz a ve speciálním čísle Magazínu Aliance Voda Zlínsku omluvu za citované výroky k osobě Ing. Svatopluka Březíka vyslovené dne 14. 9. 2017 na zasedání Zastupitelstva města Zlína, zveřejněné na internetových stránkách 2. žalovaného http://www.vodazlinsku.cz/cs/rubrika-o-vode-3/anobude-lip-dil-2.html a v Magazínu Aliance Voda Zlínsku č. 1/2017.

Březík nevěřil, že "žaloba" uspěje

Z Vak Zlín inkasuje odměnu 108 tis. Kč měsíčně, ale "žalobu" na ochranu své "osobnosti" nepodal on, podal ji za něj Vak Zlín. Kdyby si byl jistý, že vyhraje, tak žalobu podá sám a až ji vyhraje zinkasuje pro sebe další money, money, money...

Opět ukázal co je zač.  Žalobu podal tak, aby za prohru nemusel nic platit a všechny náklady nesl Vak Zlín.

Za stažení žalob a za to, že nám půjdete na ruku z toho, co se krade, něco dostanete, ale nesmíte bránit lidi a vodu a budete držet hubu?

Co je Březík zač?

V roce 2014 Radek Novotný podruhé vyhrál soud o neplatnost tunelářské valné hromady Vak Zlín 30.4.2004 a tím otevřel dveře k:

 • vrací správy vody do rukou měst,
 • ukončení vyvádění zisků z vody do ciziny
 • stamiliónovým dotacím z EU na obnovu trubek pro celý region

Březík, který přišel od vedení Vaku Zlín v roce 2015, se léta proti rozsudkům, které výše uvedené umožnují odvolával.

Jeho "nadšení" pro krytí komplotu plyne z měsíční odměny vyšší, než bere primátor statutárního města Zlín. Zadání od těch co do funkce nominovali má jasné. Oddálit nabytí právní moci rozsudků. Oslovit města, nabízet výhody – tu místo v orgánech Vaku, tu se „zajímat“ o to, co potřebují financovat.

Když to nezabere, začít s obstrukcemi, arogancí na valných hromadách, neodpovídat majitelům vodárny na valné hromadě a spustil flašinet lží a polopravd. Sem tam vyhrožovat trestním oznámením na ty, co lidem vysvětlují pravdu nebo se je pokusit zastrašit žalobou.

Vyvrcholení Březíka nastalo, když R. Novotný dosáhl koncem roku 2016 pravomocné rozsudky, které potvrdily, že provozní tunel s Veolií byl realizován protiprávně.

Březík a jeho parta podali žalobu a požadují, aby soud určil, že smlouva s Veolií o provozování, díky které Vak přišel o zisky i o stamiliónové dotace z EU

JE PLATNÁ

Názor na to, co je Březík, si tím udělá každý sám

Březík se snažil zabránit odhalení činnosti darebáků z vedení města Zlín a Vaku Zlín. Poté, co byl rozsudek dosažen, dál udržuje nemravný tunel v chodu a protiprávní jednání darebáků nechává promlčet.

Březíka je jen nastrčená ruka darebáků ve vedení představenstva Vak Zlín. Navolil si ho tam primát(or) Zlína, Adámek (STAN)

Ve funkci je Březík od 15.2.2015. Za cca 12 schůzí představenstva Vaku Zlín bere o cca 1/3 vyšší odměny, než primátor Zlína. Vypouští mediální smog a zakrývá tím lži, manipulace a podvody, což odhalují nyní i lidé přímo ze Zlína.

O tom, co je zač, vypovídají jeho činy, ne jeho "kecy".

Rozsudky prokazují, že "politici" Zlína, kolaborovali s nájezdníky a jsou součástí organizované skupiny, která spáchala protiprávní komplot, kterým byly z Vak Zlín vyvedeny stamiliónové zisky z vody na 30 let do rukou koncernu Veolie. Pan Březík se léta snažil, aby nebyly dosaženy rozsudky, které to potvrzují.

O tom, jak si Březík notuje a Veolií a s těmi, kteří jsou za protiprávní stav ve Zlíně odpovědní, vytváří důkazy Březík i Adámkem sami. V kamarádském duchu s těmi, kdo se účastnili komplotu, např. bývalý ředitele Vaku Zlín Bernardem, který se po vytunelování Vaku Zlín stal ředitel Veolie, která z komplotu profituje, vypouští "kapřík/pstruhy".

Vypouštění se zúčastnil i primátor Zlína Miroslav Adámek, generální ředitel Veolia pro střední a východní Evropu Philippe Guitard, Eva Kučerová, ředitelka komunikace a marketingu.

Takto vypadá žalobní útok na ty, kteří informují o tom, že Březík je manipulátor, podvodník a lhář, prostě co je zač

Březíkovi jde o peníze, které by jinde "nevydělal", to je jasné, ale je jen levá ruka politiků, který manipulacemi zakrývá lumpárnu

p. Svatopluk Březík je nominat "politiků" Zlína a proto působí ve vedení městské vodárny Zlín. Politici a vedení Vak Zlín protiprávně Vak Zlín vytunelovali. Březík jejich jednání kryje. S vodárenstvím nemá žádnou zkušenost, předtím působil ve firmě, prodávající tiskárny!

Co si o tom myslíte?

Hájí Březík zájmy občanů nebo potentátů a koncernu?

DÁVÁ VÁM SMYSL ODHALIT DAREBÁKY A VÉST JE K ODPOVĚDNOSTI? PAK SE PŘIDEJTE A POMOZTE NÁM S TÍM

Názor osobností na to, co se děje

 • Jan Tesař Jan Tesař Historik a signatář charty 77
  Přišla opravdu totální a globální moc finančního kapitálu, jehož metodou je zatlačování, až naprosté znehodnocení státu. Dnes jsou zprivatizované nejen průmyslové giganty, banky a pojišťovny, ale i infrastruktura, doprava, voda, lázně, nemocnice, školy ba dokonce privatizovány budou i věznice, fakticky dávno jsou zprivatizovány tajné služby a čeká to i armádu. Vrací se temný středověk, ale s tím rozdílem, že všechno je podrobeno zákonu hmotného zisku. To je ten nejdokonalejší totalitarismus.
 • Jana Lorencová Jana Lorencová investigativní novinářka, která rozkryla kauzy LTO a OKD

  Práce, kterou odvádíte pro nás všechny je nesmírně záslužná a já se jen obávám, že zdaleka ne všichni si uvědomujeme, jak moc je důležitá pro každého, doslova každého z nás, jak je důležitá každá kapka vody a také to, že jste pro její záchranu, proto, aby byla v rukou nás, kterým prýští pod nohama, abychom my mohli rozhodovat prostřednictvím měst a obcí o tom, zda ještě v příštích letech nějakou budeme mít udělal všechno, co je ve Vašich silách.

  Doufám, že Vaše práce nebude oceněna až v daleké budoucnosti. Věřím, že přibudou lidé, kteří pochopí, jak moc pro nás všechny děláte.

 • Doc. Ilona Švihlíková Doc. Ilona Švihlíková Působí na Institutu globálních studií UJAK Praha. Jejím hlavním oborem jsou mezinárodní ekonomické vztahy, aspekty globalizace a souvislosti mezi ekonomikou a politikou
  Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví. Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů. Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.
 • Noam Chomský Noam Chomský Americký filozof, lingvista, logik, společenský kritik a aktivista
  Běžná populace nemá ponětí o tom, co se děje a nemá ani ponětí, že nemá ponětí.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme🐬

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život ne zboží ke kšeftování