VODÁRENSKÝ PROFIL JIŘÍHO DRAHOŠE

senátor - mandát 13.10.2018 - 13.10.2024

CO UDĚLAL / NEUDĚLAL PRO VRÁCENÍ ZÁJMŮ OBČANŮ DO SPRÁVY VODY V ČR?

OTÁZKY ODPOVĚDI
Podpořil realizaci těchto principů ve správě vody? NE
     1. Garanci občanům, že prodej vody má a bude mít podobu veřejné služby. NE
     2. Dlouhodobou státní vodárenskou koncepci k zajištění priorit občanů, obcí a státu. NE
     3. Transformaci vodáren do podoby veřejně prospěšných společností. Cíl není zisk. NE
     4. Prosadit, že subjekty působící ve vodárenství jsou povinné poskytovat informace. NE
     5. Prosazení zásady, že „voda není zboží“ ve všech otázkách týkajících se vody a její správy. NE
     6. Zásobování vodou provádět ve veřejném zájmu a práva občanů nadřadit zájmům koncernů. NE
     7. Garanci přístupu k pitné vodě jako základní právo každého občana ČR v ústavním zákonu. NE
     8. Zajistit bezpečnost vodních zdrojů i toků proti ekonomickému a jinému terorismu. (Bečva) NE
     9. Garanci občanům, že voda, infrastruktura, prodej vody a peněžní toky z vody jsou a budou v rukou veřejné správy. NE
     10. Prosadit dodržování zákonů ČR, vymahatelnost práva i odpovědnost pachatelů a náhrady škod za tunely vodáren. NE
Dostal důkazy a rozsudky o tom, co páchají politici a korporace kolem vody a vodáren? ANO
Pomohl vrátit do správy vody zájmy a priority občanů? NE
Hlasoval PRO - PROTI ukončení působení korporací ve správě vody nebo se ZDRŽEL? PROTI
Reagoval po dobu mandátu na informace a důkazy o vodě doručované nadací pravda o vodě? NE
Požádal za dobu svého mandátu o schůzku k vodě k petici? NE
    CO PROSAZUJE PETICE VODA JE ŽIVOT?  ZDE

NEZNALOST PROBLÉMATIKY VODÁRENSTVÍ ELIMINUJEME U POLITIKŮ PRŮBĚŽNĚ LÉTA

Od roku 2018 od nás obdrželi nejen informace, důkazy a rozsudky, ale i žádosti o stanovisko a o pomoc.

P. DRAHOŠ NIKDY NA ZASLANÉ PODNĚTY NEREAGOVAL!

2018

CHCEME VĚDĚTKdo má mít v rukou správu a peněnžní toky z vody?
1. Co dostal ve zkratce? +

Informace politikům:

 1. Význam vody: Voda je pro stát strategická.
 2. Zahraniční koncerny: Správa vody je v řadě regionů ČR v rukou zahraničních koncernů protiprávně.
 3. Právní boj: Obrátili jsme se na soudy a dosáhli pravomocné rozsudky dokládajících protiprávní jednání ve vodárenství.
 4. Mezinárodní příklady nápravy: V zemích jako je Francie nebo Německo, byla protiprávnost již prokázána a voda byla vrácena do rukou samospráv.

Otázky na politiky:

 1. Správa vody: Kdo má mít v ČR v rukou vodu, infrastrukturu, provoz infrastruktury a zisky z vodného a stočného - zahraniční koncerny nebo městské/krajské vodárn?
 2. Legislativní kroky: Jste ochotní iniciovat legislativní kroky k vrácení vody a všeho souvisejícího do rukou městských/krajských vodáren?
 3. Program politických stran: Má vaše strana v programu řešení problematiky vody?
 4. Petice "Voda je život": Jste ochotni podepsat petici "Voda je život" a pomoci naplnit její smysl?

2020

ROZBOR ZÁKONAnávrh poslanců je past na peněženky lidí
2. Co dostal ve zkratce? +

"Rozbor návrhu ústavního zákona o ochraně vody a vodních zdrojů" obsahuje komplexní analýzu správy vody v České republice. Klíčové body:

 1. Význam Vody: Voda je strategická surovina pro stát.
 2. Situace Soukromých Firem: Soukromé firmy ovládají značnou část vodárenského odvětví a nemají povinnost financovat investice, přitom z vodárenství profitují.
 3. Nedostatečný Návrh Zákona: Návrh zákona neslouží občanům. Sávající, mnohdy protiprávní, systém způsobuje ztráty v miliardách korun, ty končí v zahraničí. Zákon to neřeší, tzn. neřeší peníze na zadržení vody v krajině ani na ochranu podzemních vod.
 4. Zákonodárci pracující pro korporace: Návrh legislativy opět slouží prosazení soukromých zájmů na úkor veřejného zájmu a ochrany vodních zdrojů.

2021

CO SE PÁCHÁ?Fakta, data, rozsudky, srovnání, čísla
3. Co dostal ve zkratce? +

Informace sdělené politikům:

 1. Ekonomický Dopad: Dokument uvádí, že miliardy korun z příjmů vody končí v cizině místo toho, aby byly reinvestovány do českého vodárenství​
 2. Právní Aspekty: Zmiňuje rozhodnutí soudů, která potvrzují protiprávní ovládnutí prodeje vody koncerny​
 3. Principy pro Správu Vody: Dokument navrhuje 10 principů, které by měly být zapracovány do správy vody v České republice, aby se napravily současné nedostatky a zajistila lepší správa vodních zdrojů​
 4. Veolia Obešla zákony České republiky a stanovy vodáren. Protiprávně ovládla nebo získala zásadní vliv v řadě městských vodáren a následně je eliminovala jako konkurenty​
 5. Ministerstvo Zemědělství: Napomáhalo Veolii v jejím postupu, který vedl k protiprávnímu ovládnutí a rozdělení městských vodáren​. Vědělo, že jeho rozhodnutí způsobí finanční ztráty městským vodárnám, ale přesto hlasovalo pro uzavření pochybných smluv​ s Veolií.
 6. Očekávaná Reakce: Předem jsme vás upozornili, že vám budou lhát lidé z koncernů, vodárenských sdružení i lidé z ministerstev – kteří jsou za nekalý stav odpovědní a mnozí z něho profitují.
 7. Výzva použijte zdravý rozum:  Informace si ověřte pomozte zásadním změnám v způsobu správy a regulace vodárenství v České republice, včetně prosaz2ení vymahatelnosti práva a úprav zákonů.

2023

PODVEDLI VÁSO petici jste hlasoval(a) na základě lží
4. Co dostal ve zkratce? +

Dopis zaslaný senátorům 31.8.2023, poskytuje důležité informace a klade otázky týkající se správy vody v České republice. Hlavní body jsou:

 1. Aktivní Přístup: Je nezbytné, aby senátoři přistoupili aktivně k řešení problémů ve vodárenství, aby bylo zajištěno efektivní a spravedlivé hospodaření s vodními zdroji.
 2. Historie Rozhodnutí Senátu: Připomínáme rozhodnutí senátu z 1.7.2021, kde většina hlasovala na základě nepravdivých informací, což prokazují důkazy.
 3. Nové Rozsudky: Z října 2021 a srpna 2023 rovněž potvrzují, že v oblasti vodárenství probíhá a trvá protiprávní stav.
 4. Manipulace a Dezinformace: To provází projednávání nápravy vodárenství v senátu.
 5. Výzva: Vyzýváme vás, abyste se zodpovědně postavili k situaci a přispěli k nápravě.

Otázky:

 1. Správa Vody: Jaký je váš názor na to, kdo by měl mít v rukou správu vody, prodej vody a infrastrukturu?
 2. Kroky Pro Nápravu: Jaké konkrétní kroky vaše strana podniká pro nápravu stávající situace a jaké dosáhla výsledky?
 3. Navrhovaná Řešení: Jaké návrhy máte pro to, aby byly zájmy občanů opět postaveny do středu správy vody?
 4. Úprava Legislativy: Jste připraveni iniciovat úpravu legislativy tak, aby správa vody byla vrácena do veřejného sektoru?
 5. Aktivní Zapojení: Jakým způsobem se chystáte aktivně zapojit do procesu odhalování a nápravy protiprávního stavu?

SENÁTORŮM JE DŮVODNOST PETICE, RESP. POŽADAVKŮ NÁPRAVY, OPAKOVANĚ DOKLÁDÁNA I ROZSUDKY A STANOVISKY STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ

SENÁTOŘI OD NÁS 28.4.21 OBDRŽELI PUBLIKACI O CCA 100 STRANÁCH. ODKAZOVALA NA DALŠÍCH CCA 500 STRAN DŮKAZŮ O KUPČENÍ S VODOU.

Materiál připravovalo 10 lidí 4 měsíce. Jde o 1. část toho, co se páchá 20 let ve vodárenství a co politici pracující pro koncerny kryjí a neřeší.

PUBLIKACE VODA JE ŽIVOTFakta, data, rozsudky, srovnání, čísla

REAKCE P. DRAHOŠE? ŽÁDNÁ!

PETICE VODA JE ŽIVOT

NEDOPUSŤME, ABY TO VODU DOPADLO STEJNĚ JAKO S ELEKTŘINOU.
ZA VODU PLATÍME JIŽ DNES AŽ O 40 % VÍCE NEŽ MUSÍME.

DO ZAHRANIČÍ UŽ ODEŠLO:

25 238 683 000 Kč

Mohly jít na čistou vodu, levnější vodu a vodu v krajině. Podpořme společně transparentnost, férovost a dostupnost. Odmítněme zisky na úkor kvality a přístupnosti. Naším cílem je čistá voda pro všechny, moderní infrastruktura a spravedlivá cena. Voda je naše společné dědictví, pojďme o ní správně pečovat.


Chceme získat min. 100.000 podpisů

a tím přivést k vodě pozornost politiků, kteří jsou v postavení, kdy mohou nápravu prosadit.

Jsme za půlkou.👏 Děkujeme.

"ZÁJEM" ŘADY SENÁTORŮ O TO, CO SE PÁCHÁ VE VODÁRENSTVÍ, VYPADAL TAKTO

OPRÁVNĚNOST POŽADAVKŮ NÁPRAVY A PETICE, VYSVĚLILI ZÁSTUPCI PETICE NA PLÉNU SENÁTU 1.7.2021

ekonomem R. Novotným, zástupcem 31.000 petentů

předseda představenstva městské vodárny Přerov

NEPRAVDIVOST TVRZENÍ SENÁTORKY VÍTKOVÉ Z KDU, ŽE PETICE JE NEDŮVODNÁ, POTVRDIL I SENÁTOR GOLÁŇ Z ODS (je ze Zlína), KTERÝ PETICI PODEPSAL

.. musím říct, že ze všech vystoupení předešlých tady zaznělo, že to není žádný problém. Já se touto problematikou zabývám více než 5 let a je to velký problém. Mám k tomu množství posudků, rozsudků soudů, nález Ústavního soudu a ekonomické rozbory. Máme problém ve Zlínském kraji, na kterém budu demonstrovat, jakým způsobem se vodárenství vyvíjelo po roce 2000. Tento model, který vás asi překvapí, je aplikován i v Prostějově, Olomouci a dalších krajích ČR nebo spíš českého regionu. - Tomáš Goláň

NIC VYŘEŠENO NENÍ A STÁT ANI ZÁKONODÁRCI PROBLÉMY NEŘEŠÍ A TÍM UDRŽUJÍ NEVÝHODNÝ A ČASTO PROTIPRÁVNÍ STAV V CHODU

CCA ČTYŘI MĚSÍCE POTÉ, CO SENÁTOŘI PETICI ODMÍTLI, NÁM DÁVÁ ZA PRAVDU VRCHNÍ SOUD V PRAZE V KAUZE TUNELU VODÁRNY KLADNO

ROZSUDEK V KAUZE TUNELU VKM STÁHNOUT ZDARMA

ZDOKUMENTOVALI JSME, JAK SE PRAŽSKÉ VODOVODY DOSTALY DO RUKOU VEOLIE, KOLIK TO OBČANY PRAHY STOJÍ A ŽE TOTO VIDEO JE PRAVDIVÉ

Zástupce občanů Prahy v senátu nechce toto vyšetřit a ukončit?

1. krokVeolia ovládá 66% PVK
2. krokFNM převádí 34% PVK Praze
3. krokMěsto prodává 34% Veolii
ZISKY Z VODYmiliardy tečou do ciziny

VĚŘÍTE SOUDCŮM NEBO SENÁTORŮM?

Soudce k vodárenství v ČR:

Veškerá faktická moc je v rukou koncernů.

Názor petičního výboru senátu:

Vše je vyřešeno, požadavek nápravy je nedůvodný.

OSOBNÍ SETKÁNÍ S P. DRAHOŠEM (07/2020) K PROBLEMATICE VODY

 Nekalé a korupční jednání korporací a popisuje fr. dokument takto:

 • S p. Drahošem se sešel předkladatel petice v senátu. Schůzku domluvil senátor p. Goláň, který na ní byl přítomný a petici podepsal. Pan Drahoš k vodě řekl jen to, že ví, že byly uzavřeny "nějaké špatné "smlouvy.

Předkladatel petice a zakladatel Nadačního fondu pravda o vodě, p. Drahošovi doložil, že jím dosažené rozsudky potvrzují, že koncerny ovládly prodej vody díky protiprávnímu jednání. Tzn. jde to napravit. Cesta k nápravě vede přes prosazení dodržování zákonů ČR.

REAKCE P. DRAHOŠE NA DŮKAZY A ROZSUDKY? ŽÁDNÁ!

DNE 27.9.2021 JSME POŽÁDALI SENÁTORY, KTEŘÍ DNE 1.7.2021 HLASOVALI PROTI PETICI, ABY DOLOŽILI DŮKAZY, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH HLASOVALI, ŽE PETICE JE NEDŮVODNÁ

Kdy byly uhrazeny miliardové škody? Od kdy a jak regiony čerpají dotace z EU?  Kdy byly ukončeny tunely vodáren?

REAKCE P. DRAHOŠE? ŽÁDNÁ.

2022 DALŠÍ ŽÁDOST, ABY DOLOŽIL DŮKAZY, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH TVRDÍ, ŽE VŠE JE VYŘEŠENO A PETICE JE NEDŮVODNÁ.

Kdy byly ukončeny tunely vodáren? Kdy byly uhrazeny miliardové škody? Od kdy a jak regiony čerpají dotace EU?

REAKCE ŽÁDNÁ

V ROCE 2023 ZÁSTUPCE PETICE ZASLAL SENÁTORŮM DALŠÍ DŮKAZY A NOVÝ ROZSUDEK. POTVRZUJÍ, ŽE PETICE JE DŮVODNÁ.

"Protože máme v rukou další rozsudky (př. z října 2021 a srpna 2023), které potvrzují, co léta tvrdíme, tak vás opět veřejně informujeme a zasíláme vám je a znovu i důkazy k tomu, co se páchá. Dokazují, že senátoři byli při rozhodování o petici 1.7.2021 podvedeni. Dokazují, že všichni, kteří vám tvrdili, že to, co požaduje řešit petice VODA JE ŽIVOT je vyřešeno nebo se řeší, vám lhali, stejně jako ti, kteří prosazení dodržování zákonu vám presentovali jako snahu něco znárodnit." - R. Novotný


REAKCE P. DRAHOŠE? ŽÁDNÁ.

JAK O NÁPRAVĚ VE VODÁRENSTVÍ HLASOVALI VŠICHNI SENÁTOŘI?

Zpravodajka petice v senátu, p. Vítková z KDU, navrhla ODMÍTNOUT PETICI. Prý vše, co petice požaduje, je již vyřešeno nebo se řeší. Její tvrzení je v rozporu s předloženými důkazy. Pro její návrh hlasovalo 51 senátorů, kteří naše důkazy měli. Byli převážně ze stran odpovědných za tunely vodáren  - ODS, KDU, STAN, TOP 09, ale i Zelení!

STÁHNOUT ZDARMA hlasování všech senátorů

JAK O "VODĚ" HLASOVAL VÁŠ SENÁTOR, KTERÝ V ROCE 2024 OBHAJUJE MANDÁT?

číslo obvodu sídelní město senátor hlasoval o petici vodárenský profil
8 Rokycany Pavel Karpíšek (ODS) PROTI https://pravdaovode.cz/karpisek-ano-ne/
11 Domažlice Vladislav Vilímec (ODS) PROTI https://pravdaovode.cz/vilimec-ano-ne/
14 České Budějovice Ladislav Faktor (BEZPP) PROTI https://pravdaovode.cz/faktor-ano-ne/
17 Praha 12 Pavel Fischer (BEZPP) PROTI https://pravdaovode.cz/fischer-ano-ne/
32 Teplice Bc. Hynek Hanza (ODS) PROTI https://pravdaovode.cz/hanza-ano-ne/
38 Mladá Boleslav Raduan Nwelati (ODS) PROTI https://pravdaovode.cz/newelit-ano-ne/
53 Třebíč Hana Žáková za STAN PROTI https://pravdaovode.cz/zakova-ano-ne/
56 Břeclav Rostislav Koštial (ODS) PROTI https://pravdaovode.cz/kostial-ano-ne/
62 Prostějov Jitka Chalánková (BEZPP) PROTI https://pravdaovode.cz/chalankova-ano-ne/
68 Opava Herbert Pavera (TOP 09) PROTI https://pravdaovode.cz/pavera-ano-ne/
2 Sokolov Miroslav Balatka (STAN) PROTI https://pravdaovode.cz/balatka-ano-ne/
5 Chomutov Přemysl Rabas (ZELENÍ) PROTI - PROTI https://pravdaovode.cz/rabas-ano-ne/
29 Litoměřice Ladislav Chlupáč (ODS) PROTI - PROTI https://pravdaovode.cz/chlupac-ano-ne/
44 Chrudim Jan Tecl (ODS) PROTI - ZDRŽEL SE https://pravdaovode.cz/tecl-ano-ne/
20 Praha 4 Jiří Drahoš za KDU/STAN PROTI - NEPŘÍTOMEN https://pravdaovode.cz/drahos-ano-ne/
23 Praha 8 Lukáš Wagenknecht za Piráty ZDRŽEL SE https://pravdaovode.cz/wagenknecht-ano-ne/
26 Praha 2 Marek Hilšer (MHS) ZDRŽEL SE https://pravdaovode.cz/hilser-ano-ne/
50 Svitavy Michal Kortyš (ODS) ZDRŽEL SE https://pravdaovode.cz/kortys-ano-ne/
74 Karviná Petr Vícha (ČSSD) ZDRŽEL SE https://pravdaovode.cz/vicha-ano-ne/
80 Zlín Patrik Kunčar (KDU-ČSL) ZDRŽEL SE https://pravdaovode.cz/kuncar-ano-ne/
47 Náchod Martin Červíček (ODS) ZDRŽEL SE https://pravdaovode.cz/cervicek-ano-ne/
35 Jablonec n. Nisou Jaroslav Zeman (ODS) NEPŘÍTOMEN https://pravdaovode.cz/zeman-ano-ne/
41 Benešov Zdeněk Hraba za STAN NEPŘITOMEN https://pravdaovode.cz/hraba-ano-ne/
59 Brno-město Mikuláš Bek za STAN a ODS NEPŘÍTOMEN https://pravdaovode.cz/bek-ano-ne/
71 Ostrava-město Leopold Sulovský (Ostravak) NEPŘÍTOMEN https://pravdaovode.cz/sulovsky-ano-ne/
77 Vsetín Jiří Čunek (KDU-ČSL) NEPŘÍTOMEN https://pravdaovode.cz/cunek-ano-ne/
65 Šumperk Miroslav Adámek za ANO PRO https://pravdaovode.cz/adamek-ano-ne/

VLÁDY, KTERÉ TOTO UMOŽNILY A KTERÉ TO NEŘEŠÍ A TÍM KRYJÍ

SENÁTU NEDŮSTOJNÉ JEDNÁNÍ PETIČNÍHO VÝBORU V ČELE S DRAHOŠEM

0. SENÁTOŘI Z VÝBORU ODMÍTLI NA JEDNÁNÍ POZVAT OSOBY, KTERÉ NAVRHLI  PETENTI . POZVALI OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA TUNEL MĚSTSKÉ VODÁRNY, COŽ NA JEDNÁNÍ NESDĚLILI.

Odmítli na jednání pozvat:

 • Janu Lorencovou

Investigativní novinářku, držitelku ceny Peroutky, která rozkryla např. kauzu Lehkých topných olejů. ZDE

 • Alenu Vitáskovou

Bývalou šéfku Energetického regulačního úřadu, která usilovala o zavedení regulace ve vodárenství. ZDE

 

Místo toho pozvala na jednání o petici lidi odpovědné za protiprávní vytunelování městské vodárny Kladno, jejichž zájem je, aby se instalace Veolie k miliardám z vody nevyšetřovaly, což je jeden z bodů petice. Neřekli ani slovo o rozsudcích z vodárenských kauz, ani slovo o dolování miliardových zisků z vody koncerny.

1. PETIČNÍ VÝBOR SENÁTU SVOLAL VEŘEJNÉ SLYŠENÍ, NA KTERÉM ZAKÁZAL ÚČAST VEŘEJNOSTI!

Když to zástupci petice jistili, tak po poradě s právníky vyzvali písemně 7.1. 2021 p. Drahoše a p. Vítkovou, aby upustili od proptiprávního jednání a pozvali na jednání média i občany.

PŘEDEM ŘEKLI, ŽE SE PROTIPRÁVNÍ ŠAŠKÁRNY ÚČASTNIT NEBUDOU

DŮKAZ: DOPIS 6. ZÁSTUPCŮ PETICE PETIČNÍMU VÝBORU

DRAHOŠ ODMÍTL KOMEDI, KTEROU NESMÍ VEŘEJNOSTI VIDĚT, ZRUŠIT!

2. POUHÝCH 15 DNŮ POTÉ, CO SENÁTOŘI OD NÁS DOSTALI ROZSÁHLÉ PÍSEMNÉ DŮKAZY A ROZSUDKY, SVOLALI VÝBOR K UKONČENÍ ŠETŘENÍ PETICE

PETIČNÍ VÝBOR 2.6.2021 ODHLASOVAL, ŽE PETICE JE NEDŮVODNÁ. ÚDAJNĚ VŠE, CO POŽADUJE JE PRÝ JIŽ VYŘEŠENO NEBO SE ŘEŠÍ! COŽ NENÍ PRAVDA.

DRAHOŠE PŘES DŮKAZY HLASOVAL PRO NESMYSL!

Považujete za ADEKVÁTNÍ, že řešení problematiky protiprávního ovládnutí miliard z prodeje vody korporacemi, petiční výbor projednává 10-20 minut? Důkaz programy jednání výboru:

 1. dne 11.8.2020 - 20 minut -  Důkaz ZDE
 2. dne 2.6.2021 - 10 minut -  Důkaz ZDE
 3. dne 1.7.2021 dovolili petentům vystoupit v senátu v omezeném čase 20 minut - Důkaz ZDE

18 let soudní obrany vodáren senátoři nepolíbení problematikou vody pochopí a řádně projednají v časech 10-20 minut? V zápise z těchto jednání nikde nenajdete ani zmínku o důkazech, které byly senátorům léta doručovány, které dokládají důvodnost petice a nesmyslnost tvrzení, že vše je vyřešeno!

Na jednání petičního výboru dne 2.6.2021 p. Drahoš řekl:

To, že vám váš petiční výbor poslal materiály, to je naprosto v pořádku. Vy jste ještě řekl, že dostaneme ještě něco. Nic méně naším úkolem je ukončit šetření petice. ... Není účelem tohoto slyšení vracet se zpátky k materiálům a k petici! ...

ZAPISOVATELKA TO ODMÍTLA DO ZÁPISU ZAPSAT

3. PAN DRAHOŠ NA JEDNÁNÍ VÝBORU ODMÍTL DALŠÍ DŮKAZY O TOM, CO SE KOLEM VODY PÁCHÁ!

Zápis z jednání petičního výboru senátu neobsahuje jedinou informaci o důkazech, které obdrželi ani zásadní fakta z jednání. Což dokazuje zvukový záznam. Senát je odmítl do zápisu uvést. 

DŮKAZ: Zvukový záznam z jednání petičního výboru - zápis nevypovídá o průběhu jednání.

CCA 23 MINUT JEDNÁNÍ ZAPSALA ZAPISOVATELKA V 10. ŘÁDCÍCH!

V zápise není ani zmínka o tom, že petenti před projednáváním petice v senátu doručili každému senátorovi důkazy o DŮVODNOSTI PETICE písemně. Prokazují, že věci kolem vody a vodáren vyřešeny nejsou.

POŽÁDALI JSME O DOPLNĚNÍ ZÁPISU

ZAPISOVATELKA TO ODMÍTLA

PROTO BYLA POŽÁDÁNA O DOPLNĚNÍ ZÁPISU ZNOVU

NÁPRAVU NEZJEDNALA A ANI NEODPOVĚDĚLA

POŽÁDALI JSME p. DRAHOŠE, PŘEDSEDU SENÁTU P. VYSTRČILA I ČLENY PETIČNÍHO VÝBOR O PRAVDIVÝ ZÁPIS

REAKCE? ODMÍTLI PRAVDU DO ZÁPISU DOPLNIT!

4. SENÁTOŘI Z PETIČNÍHO VÝBORU NA ŽÁDNÉM Z SVÉM JEDNÁNÍ NEINFORMOVALI O DŮKAZECH, KTERÉ PROKAZUJÍ DŮVODNOST PETICE. V ŽÁDNÉM ZÁPISE NENÍ O PŘEDANÝCH DŮKAZECH ANI ČÁRKA.

Rovněž nikde není ani slovo o tom, že petenti protestovali proti projednávání petice, bez účasti veřejnosti a že předem výbor senátu upozornili, že se šaškárny účastnit nebudou.

Důkaz: Zápis

5. P. DRAHOŠ ODMÍTL V ROCE 2021 ODPOVÍDAT OBČANŮM NA OTÁZKU - JAKÝ JE JEHO NÁZOR NA DŮKAZY, KTERÉ K VODĚ OD ZÁSTUPCŮ PETICE DOSTAL?

13-...5.2021 Občané žádali senátory z petičního výboru o jejich osobní názor k obsahu JIM DORUČENÝCH důkazů o tom, co se páchá ve vodárenství, dokládající důvodnost petice. Pan Drahoš na jednání výboru řekl:

"E-maily jsme dostali všichni a myslím si, že je většina z nás bez přečtení mazala."

6. V ROCE 2023 ZMĚNIL TAKTIKU, BRZY MU KONČÍ MANDÁT. ODPOVÍDÁ TAKTO ... 🙂

Pan Kadleček zaslal v roce 2023 p. Drahošovi dotazy, k jeho hlasování PROTI petici.

 

Pan Drahoš dobře ví, ŽE BY SE ten pán na DANÉ "SLYŠENÍ" NEDOSTAL, PROTOŽE ÚČAST NA NĚM OBČANŮM ZAKÁZAL.

Odpověděl pan Drahoš jako zodpovědný politik nebo jako pokrytec a manipulátor?

Je jen škoda, že jste se nezúčastnil veřejného slyšení ke zmíněné petici - zástupci petentů se zcela nepochopitelně odmítli dostavit!

Pan Kadleček požádal o stanovisko p. Novotného, který odpověděl:

 

Pan Drahoš vám odpovídá dle mého názoru jako blb, dezinformátor. Vědomě vám lže a zásadní skutečnosti zamlčuje. Proč si to myslím? K tomu uvádím tato fakta:


Napsal, že jste se měl zúčastni VEŘEJNÉHO SLYŠENÍ! Dělá z vás, resp. ze sebe – blbce. Dobře ví, že petiční výbor, kterému předsedal, zakázal účast veřejnosti a zástupců médií na tomto údajně veřejném slyšení. Napsal vám, že zástupci petentů se zcela nepochopitelně odmítli dostavit. Je to vědomá lež. Když jsme od občanů a zástupců médií zjistil, že výbor zakázal účast občanů na veřejném slyšení, tak jsme p. Drahošovi a výboru zaslali předem písemně. Že veřejné slyšení bez účasti veřejnosti je protiprávní a NEJDE o veřejné slyšení. Upozornili jsme, že se protiprávní šaškárny účastnit nebudeme. Požádali jsme o řádné VEŘEJNÉ SLYŠENÍ. On to odmítl..... Radek Novotný

Důkaz: Zde

P. DRAHOŠ ZKLAMAL ŘADU LIDÍ NEJEN SVÝM PŘÍSTUPEM K VODÁRENSTVÍ

DÁVÁ VÁM SMYSL, ABY SE TO DOZVĚDĚLO PŘED VOLBAMI CO NEJVÍCE OBČANŮ? PAK JEJICH INFORMOVÁNÍ PODPOŘTE.

Podpořit informování občanů můžete sdílením a převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo rychlou QR platbou

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬