PETICE
"VODA JE ŽIVOT"

Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.

Voda je život, ne zboží.

Vážené poslankyně/poslanci a senátorky/senátoři ČR

rozhodujete o tom, jak a pro koho je nastaveno hospodaření s vodou, se surovinou zásadní pro život více než   10 mil. občanů České republiky. Proto Vás, My níže podepsaní občané žádáme, aby voda, vodárenská infrastruktura, hospodaření s vodou a peníze, které za vodu platíme, byly pod správou a kontrolou státu nebo měst, jako veřejná služba, ne zdroj zisků z podnikání, či dobývání renty.

Požadujeme po vás:

 1. Vytvoření dlouhodobé  státní vodárenské koncepce  vztahující se k zajištění zdrojů  vody, bezpečného zásobování obyvatelstva pitnou vodou a čištění odpadních vod, k zabezpečení samofinancováni celého odvětví.
 2. Stanovení přístupu k pitné vodě základním právem každého občana v reakci na snahy o její komercializaci a toto právo občanům garantovat v Ústavě České republiky.
 3. Zachování zásady, že „voda není zboží“ ve všech otázkách týkajících se vody.
 4. Zapracování zásady, že služby zásobování vodou a čištění odpadních vod jsou prováděné ve veřejném zájmu a proto jsou lidská práva nadřazena nad zájmy soukromých subjektů.
 5. Zahájení procesu vedoucímu k transformaci stávajících společností působících v oblasti vodárenství do podoby veřejně prospěšných, tzn. neziskových společností.
 6. Garantování, že provozování vodovodů a kanalizací má podobu a charakter veřejné služby.
 7. Začlenění zásady, že vlastnictví, správa a kontrola vody, infrastruktury a hospodaření s vodou musí být v rukou veřejné správy do právních norem.
 8. Zajištění bezpečnosti pramenišť, vodních zdrojů a dodávek vody proti vandalismu a terorismu, za spolupráce bezpečnostních složek státu.
 9. Zajištění, aby společnosti působící ve vodárenství byly povinny poskytovat a zveřejňovat informace o kalkulacích cen a smlouvách s městy a jejich vodárnami, a to bez výjimek (obchodní tajemství ve veřejné službě je neakceptovatelné).
 10. Zapojení institucí, v jejichž působnosti je ochrana státu a jeho zájmů, např. zpravodajské služby, do prošetření podezřelých aktivit soukromých subjektů a přijetí opatření vedoucích k nápravě často protiprávního stavu hospodaření s vodou  a řízení vodáren.

Zde je důkaz, že podobné petice pomáhají vrátit vodu do rukou samospráv

PODPISOVÝ ARCH K PETICI

Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se vztahuje k petici „VODA JE ŽIVOT“.

Aby se obsahem petice zabýval Parlament ČR, je třeba zajistit min. 10 tis. fyzických podpisů.

Přidávám se svou kapkou a podepisuji petici

Petiční arch vyplňte pečlivě, názvy ulic a měst nezkracujte, nepište AU místo Praha, LBN místo Liberec, OV místo Ostrava a nevpisujte "muří nohy" apod.. jinak svůj podpis znehodnotíte.

Petici podepsalo

2346 občanů

Je třeba podepsat petice zde a poté i fyzicky, abychom ji mohli předat politikům fyzicky. Podpis jen na internetu ze zákona nestačí.

Po podpisu na internetu vám na e-mail přijde petice i v PDF. Vytiskněte ji na JEDEN LIST a originál fyzicky podepsaný Vámi a Vašimi známými prosím pošlete na adresu Nadační fond PRAVDA O VODĚ, ul. Na Drahách 247, Sviadnov, 739 25.

Děkuji za sebe i za vodu 🙂

Tuto petici „Voda je život“ sestavil petiční výbor:
MUDr. Michal Chromec, Alšova 2891/2a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Ing. Radek Novotný, Na Drahách 247, Sviadnov

Podpisový arch k petici
Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice „VODA JE ŽIVOT“. Přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona.

Výše zadané údaje zpracováváme za účelem informování občanů o problematice vody.

Potřebu nápravy s námi vnímá a šíří i Transparency international, Česká televize a Nadační fond proti korupci a další

Cílem petice "VODA JE ŽIVOT" je shromáždit nejméně 10 tis. podpisů, aby se obsahem petice zabýval Parlament ČR

Moc bezmocných

Podpisem petice „VODA JE ŽIVOT“ se spojují lidé chápající nenahraditelnost vody, jejichž kroky směřují k nakládání s vodou jako s veřejnou službou a nikoli jako pouhým zdroje zisků korporací.  

Jedinci sami nemají šanci sjednat nápravu, proto tímto tvoří komunitu s cílem společně si pomáhat a prosadit „moc bezmocných“, tj. přimět politiky činit jasné kroky k vrácení vody zpět do rukou měst/státu a správu vody dnes orientovanou na zisk soukromých firem vrátit na správu orientovanou na zájmy lidí, měst a státu.

Komunita činí a podporuje reálné kroky vedoucí k nápravě:

 1. Podání podnětů ke zjištění příčin neustálého zdražování vody a ke kontrolám cenotvorby.
 2. Zpřístupnění informací o vodě, o cenác vodného a stočného, vodárnách a prioritách městských a soukromých vodáren v ČR.
 3. Dosažení soudního precedenčního rozsudku, kterým bude možné vrátit vodu do vodáren v rukách měst a obcí.
 4. Získání zásadní informace pro rozhodování občanů koho volit, tj. osobní stanoviska politiků k tomu, kdo má mít v rukou vodu, infrastrukturu a dodávky vody lidem v ČR.
 5. Zveřejnění případů, kdy došlo k protiprávnímu zavedení provozního modelu a rozkrytí odpovědnosti konkrétních osob za to, že řada městských vodáren byla protiprávně zbavena pozice správce monopolu vody.

Jak to funguje, když vodu prodává městská vodárna? Co je prioritou?

NÁVOD: 5 KROKŮ, JAK VYPLNIT PETICI, ABY VAŠE PODPIS NEPŘIŠLY VNIVEČ

 1. KROK: Nejdříve petici podepište na inter. stránkách www.pravdaovode.cz/petice, totéž ať dělají i vaši známí, pokud mají PC. Je to důležité pro šíření k dalším lidem a dostanete další informace o vodě.
 2. KROK: Přijde vám e-mail, v příloze je petice k vytištění. Pokud nepřišel, zkontrolujete Nevyžádanou poštu nebo pište na radek.novotny@pravdaovode.cz
 3. KROK: Petici Vytiskněte na JEDEN LIST, (jedna strana je Petice, druhá strana je Petiční ARCH), aby nikdo nezpochybnil, že podpisy patří k petici „Voda je život“.
 4. KROK: Čitelně petici vyplňte na Petičním archu (místo trvalého bydliště, nic nevynechat, nezkracovat, nevypisovat "muří nohy" jste-li z jednoho města, PSČ) a podepište. Dohlédněte, aby tak postupovali i vaši známí a vaše rodina.
 5. KROK: Vyplněnou petici pošlete na adresu Nadační fond PRAVDA O VODĚ, Na Drahách 247, Sviadnov, 739 25

Buďte prosím pečliví, takto naše práce a vaš podpisy nepřijdou vniveč. 🙂

Sem pište své dotazy, otázky, názory a vysvětlení:

Voda je život a život občanů České republiky do rukou soukromých firem, ani překupníků, rozhodně nepatří

AUTOŘI PETICE

MUDr. Michal Chromec

Dlouholetý zastupitel města Přerov a 12 let předseda představenstva Vodovodů a kanalizací Přerov, a.s., který s poctivými politiky opakovaně ubránil vodárnu před koncernovými nájezdníky. Inicioval Dohodu měst o společné strategii, která  zajistila suverenitu  rozhodování  měst ve vodárně.

Díky tomu městská vodárny Vak Přerov dosáhla na dotace z EU, peníze od lidí reinvestuje do rozvoje vodárny a cenu vody má přitom nižší než většina vodáren v rukou koncernů v okolí.

Člen správní rady Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ.

Ing. Radek Novotný

Makroekonom, vodárenský konzultant a odborník na praktiky koncernů, který 17 let pomáhá zachovat vliv obcí na vodu. Autor projektu PRAVDA O VODĚ. Dokládá, jak lze ubránit vodárny před nájezdníky přes soudy, které mu dávají za pravdu. V řadě regionů pomohl zastavit proces vedoucí k vytunelování okresních vodáren.

Jako první v ČR popsal nájezdy soukromých firem a podstatu tzv. "provozních modelů", kdy anti-politici pod heslem "přichází strategický investor" "privatizují" zisky z vody.

Jeden ze zakladatelů Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ.