Pravda o vodě ve Zlíně

Zisky z vody Zlín
Cena vody Zlín
Výroční zprávy Zlín
Soudy a Vak Zlín
Zlín x ČT a občanům

Došlo k protiprávnímu vyvedení "vody" do rukou cizinců

tunel ve vodárně byl realizován v období 2002 - 2004 a je stále udržován v chodu

"Z důkazů provedených v soudních řízeních za 15 let vyplynul jednoznačný záměr největšího akcionáře společnosti Vak Zlín, tedy Statutárního města Zlín (SMZ), umožnit soukromé společnosti Jižní vodárenská, a.s. (JIV) vstup do společnosti Vak Zlín v podstatě za jakoukoliv cenu. Nejednalo se přitom o akcionáře společnosti, takže valná hromada nemohla udělit souhlas s převodem akcií na tuto osobu.... Ještě před prvním zamítnutím vstupu JIV do Vak Zlín v roce 2002 byl vypracován záložní postup, jak původní záměr realizovat a obejít tak omezení převoditelnosti akcií. Na základě toho byl zpracován balíček smluv, tím bylo třetí osobě umožněno vykonávat vliv ve společnosti ve svůj prospěch a naplnit původní záměr, tj. dosažení provozního modelu, to vše bez zatížení se vlastnictvím infrastruktury, která zůstala k tíži obcí."

"Popsané jednání Statutárního města Zlín, Jižní vodárenské, a.s. a České spořitelny, a.s. je jednáním ve shodě s cílem ovládnout společnost Vodovody a kanalizace  Zlín, a.s. (VAK) společností Jižní vodárenská (to je koncernem VEOLIA) a tímto postupem byl porušen jak zákon, tak stanovy VAK, neboť tímto postupem došlo k obejití ustanovení § 13 stanov VAK, které zakotvuje omezenou převoditelnost akcií na jméno. Odvolací soud na tomto svém stanovisku setrvává. ... Ze zjištěného skutkového stavu jednoznačně vyplývá, že k prosazení provozního modelu došlo postupem in fraudem legis (obcházení zákona)  to je postupem, kterým došlo k obejití shora citovaného ust. čl. § 13 stanov a ust. § 156 odst. 4 a § 156a ObchZ."

Hadi na radnici, manipulace s informacemi i zastupiteli - vytunelovaný Vak Zlín a drahá voda

Po roce 1993 došlo k divoké privatizaci vodárenství v ČR. Investice do zdrojů vody, vodovodů a kanalizací, včetně čistíren odpadních vod, byly odděleny od tržeb za prodej vody.

Důsledkem tohoto kroku je podle kritiků v mnoha regionech ČR, katastrofální stav vodárenské infrastruktury, neustálé zdražování vody a vyvádění zisků z jejího prodeje do zahraničí. To na mnoha místech ČR znemožňuje čerpání dotací (chybějící peníze nahrazuje čerpání finančních prostředků z daní občanů) alspoň na rostou obnovu dožívajícího vodovodního řadu. Přitom je možné na reálných příkladech ukázat, že východisko z této situace existuje.

DALŠÍ ROZSUDEK - JE TO TUNEL A VŠE JEDE DÁL

Od roku 2010 přichází další a další rozhodnutí soudu, že to o realizovali ve Zíně anti-politici je nezákonné, protiprávní a nemravné.

Město Zlín a vedení Vaku Zlín přesto dál udržují tok zisků z vody do ciziny a pro lidi nevýhodný tunel pokračuje, přestože soudu, vše umožňují zastavit a napravit.

Ve Francii zjistili toto a ve Zlíně na to mají rozsudek soudu a nic.

Město Zlín mělo 46,25% podíl ve vodárně Zlín

Koncern mohl navrhnout cokoliv, ale bez politiků Zlína, neměl žádnou šanci, ovládnout peněžní toky a převést toky zisků z vody na své účty. Stejně pozici a jednání města Zlín hodnotila Komise pro cenné papíry.

Co věděli a pro koho pracovali "politici" města Zlín?

 • Když bylo vše připraveno pro vyvedení zisků z prodeje vody z Vaku Zlín na Veolii, tak se svolala formální valná hromada, která vše odsouhlasila.
 • Na valné hromadě dne 30.4.2004 byla akcionářům lživá Zpráva představenstva a na základě ní návrh k schválení smlouvy s Veolií
 • Předtím ovšem Veolie "nakoupila" hlasování měst a obcí pro provozní model. To, co města dostanou, zaplatí lidé v ceně vodného a stočného
 • JIV prodává zpět SMZ všechny akcie Vaku Zlín, které SMZ v roce 2002 prodalo ČS a na Slovensko
 • Zisky z vody začínají téct k Veolii. Vak Zlín ztrácí nárok na dotace. Cena vody v dalších letech vystřelí na jedny z nejdražších v ČR a ve Zlínském kraji
 • Lidé z Veolie a vedení Vaku prchají z představenstva Vaku Zlín zpět k Veolii.
 • JIV se pokouší vrátit bezcenné akcie Vaku Zlín městům, aby nemusela doplácet 20% "kupní ceny". Napajedla toto odmítají.
 • Jsou podány první žaloby na obranu Vaku Zlín a soudům je dokládána protiprávnost a tunelování Vaku Zlín - začíná dokumentování kauzy Vak Zlín

Co věděli vedoucí politici města Zlín již od roku 2003 a co kolegům neřekli?

Vedení Zlína vědělo o rizicích "privatizace"! Již v lednu 2003, dostali Rozbor, který na rizika a na to, co se děje kolem vodáren a Vaku Zlín upozornil.

Doporučil jsem zastupitelům obezřetnost, nejprve zjistit, zda vůbec je třeba nějaký koncern. Pokud provozní model, tak systém 50/50 (města/koncern), kdy přijde skutečný strategický investor, který bude stejně jako města investovat 50/50. V poměru financování investic bude dělen dosahovaný zisk mezi města/koncern!

Díky vedení města Zlín, Vak Zlín fakticky ovládala Jižní vodárenská (Veolie) a ta zastupitelům měst a obcí samozřejmě nic neříkala. Vedení města Zlín, které mělo pravdivě informovat zastupitele, mé podklady před zastupiteli opakovaně tajilo.

Co vědělo vedení města Zlín v roce 2004 před hlasováním o vyvedení zisků na Veolii a co zastupitelům záměrně neřeklo?

Vedení města Zlín bylo znovu předem upozorněno na rizika "privatizace" a na negativní důsledky, které přináší pro města, obce a občany! Věděli, že koncern již vodárnu ovládá a připravuje sám sobě vykuchání zisků z vodárny.

Měsíc před schvalením smluv s Veolií 30.4.2004 dostali můj druhý Rozbor a v něm důkaz, jak nesmyslně to funguje v Olomouci.

Přesto!

zástupce města Zlín hlasoval dne 30.4.2004, PRO uzavření smluv mezi Vakem Zlín a Veolií, čímž zisky z prodeje vody přešly na 30 let z Vaku na Veolii a náklady na investice zůstaly na vodárně Zlín!

Požádal jsem město Zlín, Luhačovice a Fond národního majetku, resp. Ministerstvo zemědělství, aby mi poskytli své rozbory výhodnosti privatizace "vody" pro města a obce a lidi, když hlasovali PRO!

Položil jsem proto logické otázky

 • Na základě jakých rozborů hlasovalo město Zlín PRO smlouvy s Veolií a co je jejich obsahem?

 • Co věděli zastupitelé o dopadech smluv s Veolií, PRO které hlasují, na cenu vody, dotace z EU a zisky z vody?

 • Čím má město doloženo, že to, pro co hlasuje, je výhodné nebo nevýhodné pro města, obce, Vak Zlín a lidí?

Odpovědi byly doslova šílené!

Žádné rozbory nemáme, žádné jsme nedělali.

Zde máte důkazy:

arrow

Co se událo před valnou hromadou vodárny Zlín 30.4. 2004, kde se schvalovaly smlouvy předávající zisky z vody Veolii?

Místo rozborů a analýz se některá města nechala zkorumpovat

Za zády akcionářů, mimo valné hromady, bez jakékoliv možné kontroly a možnosti ověřit si předem sdělované informace, byly uzavřeny dohody mezi Veolií, Vakem a některými akcionáři VAKu o „handlu“. Obsah těchto dohod a z nich vyplývajících smluv je s velkou pravděpodobností  v rozporu s obchodním zákoníkem, ust. § 178 odst. 11 ObchZ a také s ust.§3 odst. 2) zák. č.143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže.

"Úplaty" za hlasování PRO smlouvy s Veolií, hradí na konce bez možnosti obrany konečný spotřebitel. Součástí těchto dohod bylo, že města a obce, které budou hlasovat na valné hromadě projednávající vyvedení hlavního předmětu podnikání vodárny do rukou Veolie, dostanou v čase úplatu celkem 53 mil. Kč.

Tuto nabídku odmítl Slavičín, Fryšták nebo Otrokovice, ale např. Města Luhačovice, Tlumačov či Brumov-Bylnice ji přijaly.

Díky tomuto "handlu" vše, co se dělo kolem Vaku Zlín od konce roku 2001, došlo k naplnění dne 30.4.2004. Proběhla formální mimořádná valná hromada VaKu Zlín, na které Veolií finančně motivované měst a obce a zmanipulovaní akcionáři, odhlasovali uzavření smluv mezi Vak Zlín a společností Zlínská vodárenská, a.s. (Veolií).

Co se slibovalo zastupitelům, než sklapla "past"?

Schvalte to:

Zajistíme dotace z EU a cena vody poroste pouze o inflaci.

Dovedete si představit, že by zastupitelé hlasovali PRO smlouvy s Veolií, kdyby znali pravdu o vodě?

Schvalte to:

 • Budete mí nejdražší cenu vody v kraji
 • O inflaci nebudete ani snít
 • 20-30% toho, co se vybere od lidí za vodu, poteče do zahraničí
 • Vodárna Zlín i města a obce na zlínsku přijdou o dotace z EU

SAMOZŘEJMĚ, ŽE NE!

Kdo seděl ve vedení Vaku Zlín v roce 2004 poté, co Šverma, Svoboda a Bernard po uzavření smluv s Veolií z vedení Vaku Zlín odešli?

"Politici" z města Zlín, Valšských Klobouků, Broumov-Bylnice, Luhačovic a Napajedel, tzn. ti, kteří se nechali koupit a hlasovali PRO smlouvy s Veolií nebo dali svá hlasovací právy k akciím k dispozici  Jižní vodárenské.

Já tomu říkám trafika.

Zdroj: Vak Zlín a justice.cz

Ve vytunelované vodárně se jim daří poměrně dobře:

Pro koho tedy "politici"města Zlín a vodárny Zlín pracují?

Odpověď najdete v této tabulce:

Jak pokračoval proces vedoucí k vyvedení obchodu z vodou a zisků z vody na koncern?

Pokračovat: příchod "politiků" S(a)TAN do města Zlín

nebo zpět na stránku

Názor osobností na to, co se děje

 • Jan Tesař Jan Tesař Historik a signatář charty 77
  Přišla opravdu totální a globální moc finančního kapitálu, jehož metodou je zatlačování, až naprosté znehodnocení státu. Dnes jsou zprivatizované nejen průmyslové giganty, banky a pojišťovny, ale i infrastruktura, doprava, voda, lázně, nemocnice, školy ba dokonce privatizovány budou i věznice, fakticky dávno jsou zprivatizovány tajné služby a čeká to i armádu. Vrací se temný středověk, ale s tím rozdílem, že všechno je podrobeno zákonu hmotného zisku. To je ten nejdokonalejší totalitarismus.
 • Jana Lorencová Jana Lorencová investigativní novinářka, která rozkryla kauzy LTO a OKD

  Práce, kterou odvádíte pro nás všechny je nesmírně záslužná a já se jen obávám, že zdaleka ne všichni si uvědomujeme, jak moc je důležitá pro každého, doslova každého z nás, jak je důležitá každá kapka vody a také to, že jste pro její záchranu, proto, aby byla v rukou nás, kterým prýští pod nohama, abychom my mohli rozhodovat prostřednictvím měst a obcí o tom, zda ještě v příštích letech nějakou budeme mít udělal všechno, co je ve Vašich silách.

  Doufám, že Vaše práce nebude oceněna až v daleké budoucnosti. Věřím, že přibudou lidé, kteří pochopí, jak moc pro nás všechny děláte.

 • Doc. Ilona Švihlíková Doc. Ilona Švihlíková Působí na Institutu globálních studií UJAK Praha. Jejím hlavním oborem jsou mezinárodní ekonomické vztahy, aspekty globalizace a souvislosti mezi ekonomikou a politikou
  Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví. Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů. Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.
 • Noam Chomský Noam Chomský Americký filozof, lingvista, logik, společenský kritik a aktivista
  Běžná populace nemá ponětí o tom, co se děje a nemá ani ponětí, že nemá ponětí.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme