Proč je prodej vody v Praze v rukou francouzského koncernu Veolia?

Kdo je za to odpovědný? V roce 2000 rezignovali politici na prodej vody v Praze. Tím z rozpočtů rodin vyvedli do ciziny:

přes 8.3 miliard

Město navíc přišlo o miliardy z dotací EU na obnovu infrastruktury, protože prodej vody, peněžní toky a zisky z vody v Praze ovládá již desetiletí fr. koncern Veolia.

1. krokVeolia ovládá 66% PVK
2. krokFNM převádí 34% PVK Praze
3. krokMěsto za 12 dní prodává 34% Veolii
Zisky z vody
Cena vody

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Dění kolem vody a vodáren v Praze bylo pochybné od počátku pochybné a Nadační fond PRAVDA O VODĚ, proto komplot zdokumentoval a ve veřejném zájmu zveřejnil

Stručná historie firem zajišťující prodej vody v Praze - společností PVK a PVS

Ze dvou státních podniků, Pražská kanalizace a vodní toky s. p. a Pražské vodárny s. p., vznikly ke dni 1. 4. 1998 na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR dvě akciové společnosti. PVK je dnes ze 100% vlastněná fr. koncernem Veolia. Prodává lidem vodu a inkasuje 100% zisku. Město Praha (PVS) pronajímá Veolii vodárenské sítě a financuje ze 100% jejich obnovu na zisk z prodeje vody nemá nárok!

Pražská vodohospodářská společnost, a. s. (PVS), jejíž základní kapitál činil 5,5 mil. Kč, se stala vlastníkem vodohospodářské infrastruktury v Hlavním městě Praha (HMP) a v části Středočeského kraje.

Dále vznikla největší vodárenská akciová společnost v České republice, Pražské vodovody a kanalizace, a. s. (PVK), která zajišťovala dodávku, odvádění a čištění vody pro více než 1,2 mil. obyvatel HMP a Středočeského kraje. PVK měla základní kapitál 792 mil. Kč.

Zakladatelem a zároveň jediným akcionářem společností PVK i PVS byl Fond národního majetku (FNM).

Na základě rozhodnutí Ministerstva financí České republiky podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby bylo rozhodnuto o privatizaci všech 100 % akcií PVK, a to tímto způsobem:

(a) prodej 66 % akcií ve veřejné soutěži

(b) bezúplatný převod 34 % akcií na Hlavní město Praha (zisky z prodeje vody měly být privatizovány).

Proti tomu 100% podíl akcií společnosti PVS (infrastruktura a povinnost financovat její obnovu a investice) byl převeden na HMP.

2) Založení nových akciových společností PVK a PVS se podařilo po letech nestandardních postupů a rozporů zúčastněných stran.

Usnesením vlády ČR č. 314 ze dne 26. 6. 1991 (Čalfa KSČM), byly státní podniky Pražské vodárny a Pražská kanalizace a vodní toky na dobu nejméně pěti let vyjmuty z privatizace. Dalším vládním usnesením (č. 579 ze dne 20. 10. 1993) (Klaus ODS) však bylo rozhodnuto o vyjmutí těchto podniků ze seznamu neprivatizovaných podniků.

3) Po schválení koncepce privatizace a zakladatelských smluv sdružení “Úpravna vody Želivka” a “Zdroj pitné vody Káraný” byl vypracován a po dodatečném upřesnění 3. 6. 1997 předložen na Ministerstvo financí ČR privatizační projekt.

7. listopadu 1997 pak bylo Ministerstvem financí ČR vydáno privatizační rozhodnutí. Vzhledem k nepřesnostem v žádosti o zápis do obchodního rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze byly nové akciové společnosti – Pražská vodohospodářská společnost a Pražské vodovody a kanalizace – zapsány do obchodního rejstříku až 1. dubna 1998.

Politici v Praze evidentně mají jiný názor na koncerny a prodej vody, než politici v Paříži. Divné, že?

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

U státního podniku Pražské vodárny a státního podniku Pražská kanalizace a vodní toky, plnilo úlohu zakladatele (dle zákona o hlavním městě Praze) Zastupitelstvo hl.m. Prahy.

Zastupitelstvo Prahy, ale nikdy privatizační projekty těchto podniků nevidělo a neschválilo

Jejich schválení nikdy nebylo zařazeno na jednání zastupitelstva. Přitom to byla zákonná podmínka pro předání privatizačního projetu na Ministerstvo financí. (primátorem byl Jan Koukal (ODS).)

Rok 1997

To, co bylo předáno na Ministerstvu financí, byl "soukromý projekt" několika radních hl. m. Prahy. Ti k tomu neměli zákonný mandát, resp. pověření Zastupitelstva města Prahy (v čele stále ODS). Nebyl to projekt zakladatele státních podniků - Hl. města Prahy.

A zastupitelstvo města Prahy v té době ani nikdy neschválilo členy orgánů těchto akciových společností, ani návrh zakladatelských listin obou společností.

Ing. Petr Švec (ODS) se jako náměstek primátora Prahy nominoval do orgánů PVA, a.s., i PVK, a.s. Dalšími členy Rady hl. m. Prahy, kteří toto schvalovali - byl Ing. Zdeněk Kovařík, Ing. Filip Dvořák, ale také Pavel Holba (bývalý z KAN) .

Co se týká Rostislava Čápa (dnes Veolia), tak toho na jednání přivel Ing. Petr Švec. Tehdy se jako mladý hošík dostavil na jednání svolané Ing. Petrem Švecem, kde byl prezentován záměr "privatizace" a odůvodňována potřeba zahraničního investora. Pan Rostislav Čáp - zřejmě čerstvě vystudovaný inženýr ekonomie k dotazu, co s tím má společného sdělil, že nic neví, že mu Ing. Petr Švec zavolal, aby přišel.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Na tomto jednání byla přítomná také Ing. Kořínková a Ing. Paroubek (oba ČSSD) a Radim Uzel - gynekolog, člen zastupitelstva Prahy.  

Pozván byl i zastupitel Prahy Ing. Aleš Moravec (ČSSD) a ten byl proti privatizaci a na jednání si přizval jako poradkyni Ludmilu Malou, což nečekali, takže ji nemohli z jednání vyhodit.

Ta "privatizaci" vzdorovala od doby, kdy se dozvěděla o prvních pokusech (schválených Radou hl. m. Prahy). Kvůli tomu jí nemohl přijít na jméno zejména někteří politici ODS.  Nakonec byla vyhozena z práce - z Útvaru hlavního architekta Prahy, kde pracovala jako územní plánovačka vodárenství - Středočeské vodohospodářské soustavy a zásobování Prahy (podřízené rozpočtové organizaci Prahy), pod záminkou, že nevhodně okomentovala koncept vyhlášený Hl. m. Prahy komentářem, který údajně poškozuje dobré jméno hl. m. Prahy.

Popis pochybného dění kolem vodáren a vody v Praze v této době, vznikl ve spolupráci s paní Ludmilou Kotěšovcovou (Malou). Děkujeme.

1. krokVeolia ovládá 66% PVK

Co následovalo? Do roku 2000 byla v Praze voda, prodej vody, infrastruktura a peněžní toky i zisky z vody v rukou státu

Politici provedli "privatizaci zisků a zestátněné nákladů." Zisk z prodeje vody ovládl koncern a náklady na infrastrukturu zůstaly na městu, resp. na občanech. Byl zaveden systém dobývání renty.

Ze dvou státních podniků, Pražská kanalizace a vodní toky s. p. a Pražské vodárny s. p., vznikly ke dni 1. 4. 1998 na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR dvě akciové společnosti.

Pražská vodohospodářská společnost, a. s. (PVS), se základním kapitálem 5,5 mil. Kč se stala vlastníkem vodohospodářské infrastruktury v Hlavním městě Praha (HMP) a v části Středočeského kraje.

Pražské vodovody a kanalizace, a. s. (PVK), zajišťují dodávku, odvádění a čištění vody pro více než 1,2 mil. obyvatel HMP a Středočeského kraje. Jsou největší vodárenská společnost v České republice.

PVK měla základní kapitál 792 mil. Kč. Zakladatelem a jediným akcionářem PVK i PVS byl Fond národního majetku (FNM).

100% podíl akcií společnosti PVS (infrastruktura a povinnost financovat její obnovu a investice) byl bezúplatně převeden na Hl. město Prahu.

Na základě rozhodnutí Ministerstva financí České republiky podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby bylo rozhodnuto o privatizaci 100 % akcií PVK tímto způsobem:

(a) prodej 66 % akcií ve veřejné soutěži

(b) bezúplatný převod 34 % akcií na Hlavní město Praha

Celých 100%  akcií PVK ovládla Veolie ve třech krocích, ten poslední byl protiprávní a od Trojských koňů velmi nekalý

Proces vyvedení monopolu prodeje vody na Veolii provázelo zastrašování, manipulace, nátlak na politiky, lži, neposudky, podvodná argumentace a porušování zákonů ČR


V roce 2000 přišel prodej 66% akcií PVK a následoval pokoutný prodej 34% akcií PVK a nakonec přišlo protiprávní bezúplatné prodloužení provozní smlouvy fr. Vivendi (dále jen Veolia).

Vodárenské trubky dál vlastní Praha, přes Pražskou vodohospodářskou společnost, a.s. (PVS), ale reálně je má v rukou Veolie, který je má pronajaté a prosazuje své priority - dostat co nejvíce peněz od lidí na účty do ciziny.

Ještě během soutěže na prodej 66% akcií PVK se pražským politikům dostalo záhadných vyhrožujících telefonátů, které pokračovaly i po té, co bylo vyhlášeno vítězství Vivendi.

Při prodeji 34% podílu, samo-vyvolení v  městě zadávali "VYPRACOVAT znalecké posudky", ale znalcům neřekli, aby v ocenění zohlednili výnosy a zisky PVK, které uvedla Veolia v nabídce na odkup akcií od FNM v roce 2000 a zatajili před znalci zásadní fakt:

dojde k prodloužení provozní smlouvy mezi PVK a PVS o 15 let (to je navýšení zisku PVK o cca 7,5 miliard korun), což  hodnotu 34% podílu akcií PVK v majetku města Prahy zásadním způsobem navyšuje,

o cca 2,55 miliardy korun, které v čase město zinkasuje, pokud si akcie ponechá.

akcie přitom zastupitelé na základě zmanipulovaných posudků prodávali za pouhých 880 miliónů

Důvodová zpráva předložená Radou města zastupitelům Hl. města Prahy, nemravně před zastupiteli tajila, že dojde k BEZÚPLATNÉMU prodloužení smlouvy o provozování o 15 let,  resp. cíleně uváděla zastupitele v omyl, když v ní bylo uvedeno, že další smlouvy, které kromě smlouvy o prodeji akcií schvalují, jsou jen o tom, že se vše přizpůsobuje novému zákonu o vodovodech a kanalizacích a nic mezi PVS a PVK se nemění. Toto je vědomá lež a celý proces nese znaky podvodného jednání.

Dveře k miliardovým ziskům z vodáren se otevírají pouze zevnitř a uvnitř seděli pouze politici

Veolia ovládla peněžní toky z vody a inkasuje miliardové zisky díky českým politikům. Nemá za cíl řešit sucho či obnovu trubek. Její cíl je dostat co nejvíce peněz od lidí na své účty mimo ČR.

Za to, že PVK je v rukou Veolie a za miliardy z vody🤑 v cizině, jsou odpovědní politici ve vládě, lidé z vedení Fondu národního majetku a "politici" města Prahy:

Květoslava Kořínková (ČSSD), Jiří Paroubek (ČSSD), Petr Švec (ODS), Kovařík (ODS) ...

Květoslava Kořínková ČSSD se s radními z ODS, s Ing. Petrem Švecem, Ing. Zdeňkem Kovaříkem, spolupodílela na absurdní "privatizaci" státního podniku Pražské vodárny a státního podniku Pražské vodovody a kanalizace.

Od 1. 1998 byla místopředsedkyní dozorčí rady Pražských vodovodů a kanalizací a.s. a pak předsedkyní od roku 2001.

Poté, co PVK ovládl koncern, byla do roku 2018 členkou dozorčí rady PVK, a to i když v zastupitelstvu Prahy již dávno nebyla.

Podobné "odměny" dostal p. Tesařík (ČSSD), p. Faltýnek (ČSSD), když odvedli podobnou práci u vodáren VHS Olomouc, resp. Vak Prostějov Seděli či sedí v dozorčí radě Moravské vodárenské (dcera Veolie).

Vedení města Prahy má rozbory dokládající, že řada věcí proběhla protiprávně. Především prodloužení provozní smlouvy. Přesto nemravný systém pokračuje a nikdo nečiní kroky k nápravě a vyvození odpovědnosti za stamiliónové škody

pracujeme na zdokumentování dění kolem vody v Praze poté, co nastoupil do vedení Prahy p. Bém (ODS) a přišlo na produžování smlouvy o provozování mezi PVK, PVS A HL.městem Praha do roku 2028

Vodu ve více než 1/2 ČR prodávají lidem cizinci a Mze, které to umožnilo neví, v čem je to pro občany a stát výhodné

FNM, resp. vedení Ministerstva zemědělství (Mze) rozhodují, ale nejsou schopni doložit, v čem je pro lidi a pro stát výhodné provozní smlovy s koncerny uzavřít!

Bylo požádáno, ať to doloží. Nedoložilo!

Uložit

Uložit

Tvoříme legitimní tlak na politiky, přes petici, kdy požadavek nápravy nemohou ignorovat

Voda ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

My, občané podepsaní pod peticí VODA JE ŽIVOT požadujeme vyšetřit, kdo protiprávně instaloval Veolii a spol. k naší vodě. Aby Ústava garantovala právo občanů na vodu. Aby peníze, které platíme za vodu, končily v zajištění dostatku čisté vody a ne v cizině. Aby se prodej vrátil do podoby služby nám, protože jako jediní vše kolem vody platíme.

SOUHLASÍŠ? PAK SE PŘIDEJ.

ZOBRAZIT VYSVĚTLENÍbodů petice

Občané Prahy přišli o miliardy z vodného a stočného. Zaplatili je, ale jejich peníze skončily v cizině na úču koncernu a ne v obnově trubek. Praha díky tomu přišla i o miliardy z dotací EU, např. na novou čističku.

Miliardy od lidí tečou do ciziny, zatím co Pražanům voda zdražuje a je nejdražší ze všech hlavních měst zemí Visegrádské 4.

Pražené si novou Ústřední čistírnu odpadních vod již zaplatili v ceně vody, ale jejich peníze skončily v cizině. Evropská komise právě proto odmítla Praze poskytnout cca 6 miliard dotací. Odmítla dotovat zisky koncernu.

8,3 miliard korunod lidí za vodu skončilo v cizině

Podrobnější informace o PVS a PVK před rokem 2000

Privatizační projekt stanovil úlohu PVS i PVK ... Zobrazit. +

Úloha Pražské vodohospodářské společnosti byla rozdělena do čtyř oblastí:

 • správní (zajištění správy majetku a poskytování služeb uzavřením smlouvy s PVK,
 • příprava dlouhodobé koncepce rozvoje infrastruktury majetku atd.),
 • kontrolní (kontrola dodržování smlouvy s PVK, a. s., kvality oprav a údržby a účelnosti vynaložených prostředků),
 • finanční (zajištění finančních prostředků na investice, právo stanovení vodného a stočného. V oblasti investiční jde o rozhodování o rozsahu a účelu investiční výstavby a její zajištění.

Úloha společnosti Pražské vodovody a kanalizace byla rozdělena do tří oblastí:

 • má práva stanovit vymezenou část vodného a stočného do limitu určeného provozovatelskou smlouvou,
 • zajistit řádný provoz vodovodního a kanalizačního systému (zásobování Prahy pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod),
 • zajistit havarijní opravy, účinně spolupracovat s PVS, a. s., v oblasti investic, předávat informační podklady apod.

Bylo rozhodnuto, že Sdružení Úpravna vody Želivka a Zdroj pitné vody Káraný spolu s hlavním městem Prahou svěří rovněž na základě schváleného privatizačního projektu majetek do nájmu a správy PVS, která zajišťuje peněžní prostředky na obnovu majetku a nové investice.

Bylo rozhodnuto o rozdělení majetku s. p. Pražské vodárny (5 248 781 tis. Kč) a s. p. Pražská kanalizace a vodní toky (9 794 266 tis. Kč).

Celková aktiva po odečtení cizích pasiv představovala částku 15 043 047 tis. Kč a byla rozdělena takto:

 • Hlavní město Praha – 85,79 % (bezúplatný převod vodovodní a kanalizační sítě, ústřední čistírny odpadních vod, úpravny Podolí, budov, pozemků atd.)
 • Želivka – 6,39 % (bezúplatný převod úpravny vody na Želivce, štolového přivaděče do Prahy, vodojemu Jesenice),
 • Káraný – 0,98 % (bezúplatný převod zařízení umělé infiltrace Sojovice), PVS – 0,05 % (vklad – stálá aktiva v hodnotě ca 5,5 milionu Kč),
 • PVK – 6,41 % (vklad – provozní nářadí a stroje, dopravní prostředky, zařízení kanceláří, oběžné prostředky, nemovitosti),
 • Hostivice – 0,02 %,
 • Dražby majetku – 0,36 %.

Vlastnická struktura Pražská vodohospodářská společnost, a. s.

 • 95 % hlavní město Praha
 • 4 % Sdružení úpravna vody Želivka
 • 1 % Sdružení zdroj pitné vody Káraný

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

 • 66 % Fond národního majetku ČR (pro budoucího strategického investora)
 • 34 % hlavní město Praha

Sdružení úpravna vody Želivka (infrastrukturní majetek)

 • 90,01 % hlavní město Praha
 • 9,99 % 58 obcí napojených na vodní zdroj

Sdružení zdroj pitné vody Káraný (infrastrukturní majetek)

 • 97,2 % hlavní město Praha
 • 2,8 % 11 obcí napojených na vodní zdroj

Dalším krokem bylo uzavření nájemních a provozovatelských smluv mezi jednotlivými partnery.

Smlouva o provozování mezi PVK a PVS byla uzavřena do roku 2013

V roce 2000 došlo k vyhlášení veřejné soutěže na prodej 66 % akcií Pražských vodovodů a kanalizací.

Tím začal absurdní proces privatizace zisků a zestátnění nákladů z vody v Praze.

FNM prodává 66% akcií Veolii1. krok

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podporují

Aleš Ridl
Aleš Ridl
"Dobrý večer Radku, narazil jsem na Váš WEB a musím říct, že děláte sakra dobrou práci! Víc takových a naše krásná země vč. veškerých přírodních pokladů může zůstat skutečně naše a ne v otroctví zahraničních korporací! Držím vám moc palce! Musím si Váš web ještě důkladněji nastudovat
Jarmila Prokopová
Jarmila Prokopováhttps://www.darujme.cz/projekt/1202560
Jsem ohromena pečlivostí a transparentností dokumentace a což teprve to podstatné, obsahová náplň. Vaše životní poslání je dechberoucí.
Ing. Ferdinand Šmikmátor
Ing. Ferdinand Šmikmátorhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Vážený pane, protože je má bývalá aktivní profesní dráha s vodou spojena, velice si Vašeho úsilí cením. Dvacet let jsem se pohyboval v oblasti armatur a zejména poučná pro mě byla doba v letech 1992-1999, kdy jsem, byl šéfkonstruktérem firmy Krammer Armaturen GmbH. Např. většina hydrantů Krammer u nás jsou mé děti. Tehdy se u mě na na návštěvách ve Wiener Neustadt vystřídali téměř všichni vedoucí pracovníci českých i slovenských vodáren. Poté jsem rovněž v branži působil v Rakousku a ČR až do roku 2014. Proto velmi dobře vím, že to, co se s vodou děje, není ničím jiným, než ...
Ing. Hana Orgoníková
Ing. Hana Orgoníková"Bývalá poslankyně sněmovny a zastupitelka Statutárního města Hradec Králové
Jste první člověk, který jednoduše a výstižně popsal, o co jde při privatizacích městských vodáren. Vaši definici tzv. provozního modelu, „Jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů“, budou v budoucnu lidé opakovat stejně jako věty „Zeměkoule je kulatá“ a „A přece se točí“.
Marián Jurečka
Marián Jurečkabýv. ministr zemědělství
Děkuji Vám za oslovení v oblasti problematiky vodohospodářské infrastruktury v České republice, které jste učinil dopisem dne 10. července 2018. Velmi si cením si toho, že se tímto způsobem dlouhodobě dané problematice věnujete. ... Více na CHCEME VĚDĚT
MVDr. Stanislav Mišák
MVDr. Stanislav Mišákbývalý starosta města Otrokovice a hejtman Zlínského kraje
"Velice si vážím pana Novotného za vše, co v dokazování týkajícího se poškozování občanů v souvislosti s děním ve vodárenství udělal. Má můj obdiv i podporu. Každý chápe, že dát oprávnění prodávat cizímu vodu z vlastní studny, o kterou se ale dál musíme starat, je nesmysl a okrádání vlastní rodiny. Tak proč to nejsou schopni pochopit v této zemi a dopustí to ve vodárenství. Zjednodušeně řečeno „jde o zprivatizování zisků a znárodnění nákladů“.
Svatopluk Kvaizar
Svatopluk KvaizarBývalý místopředseda Vak Mladá Boleslav a primátor Statutárního města Mladá Boleslav
Pane Novotný!Děkuji nejen za video, ale především za Váš aktivní přístup k uvedené problematice. Přerovský příklad přesně popisuje i situaci v r. 2002 u nás v Mladé Boleslavi. Chvála bohu jsme byli rozdílem dvou hlasů v zastupitelstvu rozumní a nepodlehli jsme stranou ODS prosazovanému „odprodeji hlasovacích práv“ VaKu MB. Dnes sice nemáme nejnižší cenu vody, ale díky evropským fondům ve výši tří čtvrtin miliardy zhodnocený majetek pro budoucnost, a tím i vysoce ceněnou společnost pro svou stabilitu a racionální kroky ve správě „obecní studny“. Ještě jednou děkuji.
Mgr. Eva Mucková
Mgr. Eva Muckovábývalá starostka Meziměstí, které je akcionářem Vodovodů a kanalizace Náchod, a.s.
Díky informacím získaným od pana Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod – hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti vstupu „strategického partnera“.Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velmi cenné informace týkající se společností, do kterých Veolia vstoupila. Podařilo se nám rozjet aktivity v ostatních městech a obcích, předávat informace od pana Ing. Novotného tam, kde je neměli, takže Veolia na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji angažovanost v daném problému vidím dnes jako jeden z mých nejvýznamnějších ...
Mgr. Eva Štauderová
Mgr. Eva ŠtauderováBývalá náměstkyně primátora Zlína a zastupitelka Statutárního města Zlína
Mohu shrnout, že pan Ing. Radek Novotný je jediným člověkem v ČR, který se tématu vodárenství věnuje tak komplexně, podrobně a poctivě. Navíc má nezdolnou vytrvalost, za což má můj obdiv. Informace jím poskytované jsou spolehlivé a zaručené, neboť jsou vždy založené na faktech, která dává otevřeně k dispozici. Nebýt jeho, zůstaly by nám informace utajeny a koncerny by dál neomezeně inkasovaly zisky z prodeje vody, které pak chybí na obnovu infrastruktury.Navíc mohu s jistotou říci, že pan Novotný se vodárenství nevěnuje jen kvůli ekonomickým, právním a odborným parametrům. Dobře totiž ví, že vody si musíme vážit, protože voda znamená ...
Doc. Ilona Švihlíková
Doc. Ilona ŠvihlíkováInstitutu globálních studií UJAK Praha
Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví. Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů. Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.
Jana Lorencová
Jana Lorencovápřední česká investigativní novinářka, která rozkryla např. kauzy LTO a OKD"
Práce, kterou odvádíte pro nás všechny je nesmírně záslužná a já se jen obávám, že zdaleka ne všichni si uvědomujeme, jak moc je důležitá pro každého, doslova každého z nás, jak je důležitá každá kapka vody a také to, že jste pro její záchranu, proto, aby byla v rukou nás, kterým prýští pod nohama, abychom my mohli rozhodovat prostřednictvím měst a obcí o tom, zda ještě v příštích letech nějakou budeme mít udělal všechno, co je ve Vašich silách.
Šárka Tomisová
Šárka TomisováVŠB TU Ostrava
Již delší dobu sleduji Vaše stránky. Ráda podepíšu Vaši petici a ráda bych sehnala i podpisy další. Jsem absolvent katedry Úpravnictví, hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO a na stejné škole již skoro 30 let pracuji. A mé zaměření byla právě Úprava a čištění odpadních vod, tudíž problematice trochu rozumím. Ráda se s vámi potkám a gratuluji k získání potřebného počtu podpisů, krásný den.

Samo se nic nenapraví a je skvělé, že to chápe čím dál více lidí a pomáhají nám sebe i vodu bránit.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬