PRAVDA A FAKTA O VODĚ! Co je to DOBÝVÁNÍ RENTY a co to pro nás a stát znamená?

Co je to Dobývání renty?

Dobývání renty je zneužití státního systému k obohacení se jedinců na úkor státu a občanů. Nastává rezignací státu/samospráv na správu strategických odvětví původně spravovaných státem/samosprávou jako veřejná služby. Tato „dobrovolná“ rezignace vede k správě strategických odvětví v soukromém zájmu a jeho jediným cílem je inkaso zisku.

Dobyvatelé renty nerespektují historické paradigma dané smyslem veřejné služby. Své postavení zneužívají k obohacení, k mocenským a represivním účelům. Což postupně vede k zavedení různých parazitních modelů, znamenajících privatizaci zisků/výnosů a zestátnění ztrát/nákladů.

Rezignace státu/samospráv na přímé rozhodování v těchto odvětvích znamená „dobrovolnou“ sebevraždu. Minimalizuje jejich vliv v rozhodujících odvětvích, přináší ztrátu přímé kontroly a vlastní autonomie. Jde o past, kdy se společenský řád přes ovládnutí pro stát strategických odvětví mění v rafinovanou formu novodobé kolonizace.

Dochází k devastaci demokracie a k morálnímu rozkladu společnosti, protože tento systém stojí na manipulacích, korupci a její „dobrovolnost“ zajišťují ti, kteří mají zájem státu a samospráv bránit.

Systém Dobývání renty stojí na rozdělní městských/státních společností a oddělení neoddělitelného, tj. majetku od peněžních toků a zisků. Vlastnictví a provozování.

V rukou Dobyvatelů renty končí výhradně provozování, tedy to, co vydělává a v rukou samospráv / státu dál zůstává vše, do čeho se musí investovat – majetek.

odpovědnos má vlastník

Jak to funguje?

Dobře pro bohaté! Bohatí více bohatnou a na široké vrstvy se o to více přenáší daňové a cenové břemeno. Výnos bohatých nestojí jen na zisku, který tvoří podnikáním. Stojí na rentě, kterou inkasují díky tomu, že se jim podařilo na straně financování investic, bez kterých není možné  realizovat „jejich podnikání“ zapojit veřejné rozpočty.

Chudí financují bohatým investice, pak jim musí zaplatí za původně veřejnou službu všechny náklad a navíc zisk, které do té doby u veřejné služby nebyl prioritou. Zisky skončí v zahraničí, nejlépe v daňových rájích, na místo v investicích a obnově daného odvětví! Rezignace státu/samospráv na strategické odvětví je totiž rafinovaně provedena pouze v části ovládnutí peněžních toků a zisků, ale ne v části financování investic (ty jsou např. u síťových monopolů v podstatě nevratné).

Zavedením různých parazitních modelů – provozní, servisní a poradenský – získávají Dobyvatelé rent veřejný zdroj financování investic, které potřebují pro vlastní podnikání. Bez vlastní infrastruktury (např. nemocnice a její vybavení) by Dobyvatel renty musel sám investice financovat a jeho výnos by zdaleka nebyl tak „uspokojivý“. Odvětví, kde je nutné financovat investice s návratností 50-70 let je pro soukromé subjekty, která mají vlastníkům generovat každoročně 20-30 % zisku, samozřejmě nezajímavá, pokud mu stát /samosprávy ty investice nezaplatí. 

Veolia končí

Stát/samosprávy „zhasnou“ v odvětvích, kde předtím šlo výhradně o veřejné služby, kde vysoký zisk nebyl prioritou a jeho výplata, byla záměrně potlačena, aby se peníze vybrané od lidí reinvestovaly zpět v odvětví. Nyní se z původně veřejné služby z toho stává podnikání za účelem tvorby zisku.     

Jak se systém Dobývání renty zavádí?

Samo se nic nezavede! Systém renty se zavádí přes neznalost, nezájem, korupci a manipulace. Nepřipravení, neznalí a různě motivovaní politici na nejvyšších místech, (např. kauza Gorila na Slovensku), umožní soukromým Dobyvatelům renty „podnikat“ v odvětvích, kde neexistuje konkurence a bez nichž nejsou občané ani firmy schopni existovat.

V první fázi jde o oslabení a následně o postupnou eliminaci moci státu a samospráv. Stát se stává neschopný řešit chod a rozvoj strategických odvětví. Vlády i samosprávy ztrácí kontrolu i vliv.

K Dobývání renty dochází prosazením změn systému, díky čemuž vznikne prostor k  zneužití veřejných služeb a se prosadí systém odklánění toků financí od daňových poplatníků a spotřebitelů na soukromé účty. Toto často „parazitní podnikání“ stojí na záměrně chybně nastaveném systému a záměrně chybných opatření hospodářské politiky – je na úkor státu a občanů.

Stát „zhasne“ a uvolní zisky generující se z veřejné služby v přirozeném monopolu soukromým subjektům, jejichž priority jsou zisk a moc, nikoliv veřejný zájem. Vědomý záměr politické reprezentace, umožní nastavit systém tak, aby Hadi v oblecích na obou stranách uzavřeli smlouvy umožňující dlouhodobě stát, města a občany, doslova dojit. Dobyvatel renty vydělává na těch, kteří nemají jinou možnost než zaplatit (plyn, teplo, nemocnice, voda…), lidé se tak stávají jeho rukojmí.

Které odvětví jsou ohrožena nejvíce?

Všechny přirozené monopoly. Správa přirozeného monopolu jako veřejné služby, vede reinvestovaná zdrojů inkasovaných od lidí zpět od obnovy odvětví a ne k miliardám na účtech Dobyvatelů renty v daňových rájích. Proto jsou nájezdy ohroženy všechny pro stát strategické monopoly a to nejen z pohledu ekonomiky, ale i z pohledu bezpečnosti, ekologie nebo sociálního smíru – odpadové hospodářství, teplo,  vodárenství, plyn, zdravotnictví, technické služby, různé registry. Novinkou je snaha zavést dobývání renty do skladování vyhořelého jaderného paliva.

Na rozdíl od tržního získávání zisku je dobývání renty prakticky bez jakéhokoliv podnikatelského rizika. Občané jsou z podstaty nebo ze zákona povinni financovat chod firmy Dobyvatele renty. Ten má garantován jak pokrytí nákladů, tak i zisk.  Současný vývoj ukazuje nemravnost systému. Pro samozvané Dobyvatele renty jsou příznačné neúměrně vysoké příjmy, dosahované na úkor lidí a budoucnosti společnosti a zcela neadekvátně k tomu co jejich způsob „podnikání“ poskytuje druhým a společnosti jako celku. Na rozdíl od veřejného sektoru mají:

 • Propracovaný systém sofistikované činnosti „právníků“, kteří protiprávní cíl maskují do na první pohled legálních kroků –  systém step by step.
 • Obchodní vztahy s politiky a politickými stranami a v zahraničí odzkoušený systém korupce a manipulace.
 • Možnost dlouhodobého trvání a samofinancování systému právnických a fyzických osob.
 • Propracované know-how greenmailingu.
 • Schopnost měnit legislativu a tvořit zákony „na zakázku“.

Nefunkční stát a demokracie, vše pro soukromý zisk

mnichov-jnf

„Domníváš se snad, kapitalisto, že pokud platíš daně, živíš státního parazita? 

Ani náhodou.

Pokud platíš…, tak čím dál víc vracíš.“

Ilona Švihlíková, Miroslav Tejkl, Kapitalismus, socialismus a budoucnost str. 301

Dobývání renty přenáší moc ze státu do rukou NELEGITIMNÍCH subjektů. Legitimní fungování státu je nahrazeno mocí a rozhodováním oligarchů a finančních skupin, které nemají zákonem stanovenou moc, ale evidentně tuto moc v zákulisí převzali a reálně ovlivňují a nastavují pro sebe pravidla hry. Cílem je získat ekonomické výhody prostřednictvím ovlivnění rozhodnutí státu, vlády a komunálních politiků. Na tomto  s nájezdníky spolupracují politici, členové orgánů daných společností a dokonce i zástupci justice a policie. Vše pro soukromý zisk. Korupce, která toto provází, se odehrává na rozhraní veřejného a soukromého sektoru a je všeobsažná – neobsahuje jen klasické peníze v obálce. Je zde:

 • kupčení s pozicemi na kandidátce a financování politických stran a kampaní.
 • nabídka přednostního investování v regionu v daném oboru, pozic v orgánech měst
 • pracovní místa pro rodinné příslušníky a „prdelné“ v orgánech firem

Jaké je legitimita zisku soukromých společností?

Soukromé společnosti pro tvorbu zisku využívají veřejné rozpočty, různé dotace, podpory a veřejné zakázky a navíc často „podnikají“ v monopolním odvětví!  A jejich prioritou je ZISK.  Jde o zombie-zisk neboli Dobývání renty. Soukromé společnosti toto inkasují jen díky investicím – financím veřejných rozpočtů. Jde o zisk, který vzniká z veřejných rozpočtů, ale zpět do veřejných rozpočtů nebo veřejných služeb se nevrací.

Dobyvatele renty nerespektují pravidla, zákony, ani morálku. Stát a jeho reprezentaci chápou jako loutky. Složky, které mají systém chránit, přímo nebo nepřímo ovládají. Díky penězům a kontaktům mají informace ve správný čas, což jim umožňuje zhatit obranné kroky, které je ohrožují. Složky, které mají systém a občany chránit – pluralitní demokracie, policie a justice, bezpečnostní služby – Dobyvatelé renty je buď přímo financují nebo v nich mají kontakty. Dobyvatelé rent, resp. pro ně pracující subjety, vytváří trvalý motivěční a zastrašovací tlak, který má různou podobu:

 • Úplatky a protislužby – financování politické kariéry, trafiky v orgánech společností.
 • Přednostního investování v obci a účelová finanční plnění. Otevíraní dveří, zaměstnávání členů rodiny.
 • Gangsterské praktiky v podobě zapalování aut, fyzických útoků. Vydírání, zastrašování, křivá obvinění, žaloby.
 • Mediální kampaně, haterské články, pomluvy, špinění u médií.

Zásadní je lidský faktor. Zavádění tohoto systému řídí často lidé, které R. Hare a P. Babiak označují za Hady v oblecích. Osoby inteligentní, schopné, ale psychopatické. Což jim vůči slušným lidem, pokud se dostanou do mocenských pozic, přináší do doby odhalení zásadní výhodou.

Je rozdíl mezi korupcí a dobýváním renty?

Dobývání renty je v jistém smyslu systém legalizované korupce. U obyčejné korupce dochází, k zneužití veřejného postavení nebo úřadu k obohacení. Z veřejné služby se stává kšeft, díky zlodějně, která se dá odhalit, protože jde o přímé porušení zákonů. Na podobném principu, spočívá Dobývání renty, ale je zde rozdíl:

 • Vše je důkladně organizováno, vysoce sofistikované, každý krok a každé jednání má svůj čas a smysl.
 • Kroky jsou plánované právníky, kteří dohlíží na co největší „legalizaci“ a provádí je organizovaná skupina.
 • Aby nebylo vidět, o co jde, tak se vše dělá:
  • Po etapách a s doložkami utajení informací, bez možnosti informace ověřit a konzultovat.
  • Ne na valných hromadách, a v zastupitelstvích,  ale v zákulisí, na aktivech, schůzkách. Tudíž bez právní váhy, odpovědnosti, vymahatelnosti a doložitelnosti.
  • Bez možností mít v rukou data a informace a ty konzultovat a vystavět konfrontaci.
 • Platí se léta závratné sumy za mediální masáž (PR), která 20 let vytváří v ČR falešné povědomí o tom, co se skutečně děje. Lidé si myslí, že politici řeší vstup strategického investora do městské/okresní firmy. To přitom nikdy nestalo a nenastane. Fakticky je okresní firma vykostěn a vše co vydělává je vyvedeno do soukromých rukou.
 • Občané se stávají rukojmí a sponzory soukromých firem pod falešnými, ale účelnými pohrůžkami:
  • Prožijete své stáří v bídě.
  • Nebudeme mít na investice do obnovy trubek  nebo cena vody poroste a tady je někdo kdo garantuje růst ceny na 30 let o inflaci.
  • My nemáme know-how oni ano.

Co na Dobývání renty říká stát?

sežraná ČRMísto toho, aby stát systém očistil od rentiérů a  překupníků, chce rentiéry regulovat! Což je nesmysl, protože stát je vždy o krok pozadu a navíc Dobyvatelé renty mají ve strukturách státu lidi, přes které si umí ošetřit, aby regulační kroky nesměřovaly k nápravě systému, ale jen k byrokratické, tudíž bezzubé „kontrole faktur“.  

Stát evidentně ví, že k Dobývání renty dochází, ale nechápe (přesnějí chápat nechce), že problém je ve špatně nastaveném systému ne v tom, že někdo manipuluje s fakturami.

 Dokazuje to Úřadu vlády České republiky v Analýzy odlivu zisku:

Důsledky pro českou ekonomiku a návrhy opatření, r. 2016

„Vzhledem k výraznému odlivu ze sektorů síťového charakteru (telekomunikace, energetika, rozvod vody, ale i finančnictví a maloobchod) je možné, a ve střednědobé perspektivě patrně nutné, přistoupit k efektivnější regulaci těchto sektorů, který by dokázal předejít efektu dolování renty (rent seeking) z důvodu oligopolizace či monopolizace těchto odvětví. Role existujících regulačních úřadů a nové efektivnější legislativy jsou v tomto ohledu klíčové.“ Strana 6

Špatně nastavený systémový, ale nelze napravit jeho „efektivnější regulací“.

Snaha o vysokou míru „regulace“ je typická pro systémy, které ztratily sebeobranné mechanizmy. Sebevětší snaha o regulaci špatně nastaveného systému znamená jen další plýtvání veřejnými zdroji. Skutečná regulace je dávno paralyzována samotným systémem. Nápravu může zjednat jen změna systému a historie dokládá, že systémová změna následovala vždy po rozložení původních struktur, nikoli jejich regulací.

Jak „funguje“ regulace špatně nastaveného systému?  Fikce regulace.

Jak může stát zabránit Dobývání renty? 

V první řadě je hlavním úkolem převzít zpět kontrolu nad strategickými podniky a to nejen nad infrastrukturou, ale nad celým hospodařením daného odvětví. Na prvním místě stojí vodárenské odvětví, protože za tři dny bez vody již žádná společnost žádné politické či jiné problémy neřeší. Protože neexistuje.

Má-li systém fungovat v zájmu  státu a jeho občanů, tzn. s  nedrancovaným rozpočtem, díky čemuž stát na nic nemá peníze a bez nápravy je nikdy mít nebude, je potřeba, aby lidé vládnoucí státu napravili systém, tzn.  vrátili zpět toky financí z monopolů a veřejných služeb a tyto toky poté propojili tak, aby tvořily zdroj, který bude zhodnocovat co nejvíce stát/ samosprávy a tím sám sebe krmil – a ne, aby bylo zdrojem dobývání renty několika jedinců.

Není možné dál akceptovat stav, aby soukromé subjekty s pomocí politiků nastavili na desítky let systém, který stojí na drancování veřejných rozpočtů a peněženek lidí, kdy přes pochybně, nemravně a často protiprávně uzavřené smlouvy, inkasují soukromé subjekty rentu na úkor lidí a občané a města toto nesou na svých bedrech, přitom infrastruktury ve strategickém odvětví je čím dál více pod-investovaná.

Nelíbí se vám, že jste vy a vaše rodina zneužíváni?

dite-v-naruci-jNejdůležitější je veřejné mínění, což anti-politikům likviduje prostor pro manipulace a udržování systému Dobývání renty v chodu. Politici se bojí jen veřejného mínění = voleb.

Takže bránit se může každý. Začněte u sebe. Tím, že tento článek čtete, jste již vlastně začali. Protože o tom co se děje přemýšlíte. Dle vlastních priorit, názorů a možností máte příležitost pomoct tvorbou vlastního názoru a poté tvorbou veřejného mínění. Můžete pomoct s otevřeností, informovaností, dostupností dat, analýzy, srovnání a možností zapojit se. Můžete se tím podílet na veřejné kontrole i pomoct nápravě.

Chápu, že se nebudete obracet na soudy a podávat žaloby, ale můžete podpořit lidi, kteří toto dělají, kteří se již do obrany ČR pustili, protože bez rozsudků nelze Dobývání renty z veřejných služeb zastavit a nelze obnovit státní, obecní a komunitního vlastnictví a tím vrátit monopoly do pozice  veřejné služby.

Co můžete dělat?

 • Mít a šířit informace a tím tvořit veřejné mínění – média a soc. sítě : Osobním informovanost a sdílení a šířením informací – FB, e-mail, osobně
 • Pomoct bránit lidi a stát se přes soudy: Odhalování protiprávnosti provozních-servisních systémů přes soudy
 • Čistit politiku přes volby: Likvidace kolaborujících politiků a stran – Volby komunální, poslanecké i senátní
 • Zapojit se do občanské angažovanosti nebo ji podpořit: Dohled a kontrola, spolky, účast na zastupitelstvech, petice
 • Zvýšit prestiž lidí a sdružení, které za stát bojují: Jsou akce, které hodnotí celospolečenský přínos lidí a projektů: novinářská cena, osobnost , cena za odvahu

 

Doporučená literatura:

 • Státní pomoc, nebo dobývání renty? str. 9  Glossary of Political Ekonomy Terms
 • Jak jsme se stali kolonií, str. 154 Ilona Švihlíková
 • Mac Millanův slovník moderní ekonomie
 • Analýza odlivu zisku: Důsledky pro českou ekonomiku a návrhy opatření, Úřad vlády České republiky, 2016
 • Kapitalismus, Socialismus a budoucnost, str. 105 Ilona Švihlíková a Miroslav Tejkl
 • Dobývání renty, Jan Keller
 • Dobývání renty jako specifický případ korupce, Ilona Švihlíková, Britské listy

 

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný. Proto léta prosazujeme: Vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody a garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR.

Toto je neakceptovatené, musí dojít k nápravě a zradci musí být hnáni k odpovědnosti

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá částka pomáhá?. I moře se skládá z kapek?. Děkujeme

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Jak se u nás „privatizovala“ voda? Zrada politiků a komplot s nájezdníky. Děly se tu věci, které neprošly ani v Rusku či na Ukrajině

 

 

 

 

Podobné články