Výzva poslancům: Jednáte o lithiu, jednejte i o vodě, je to ještě větší problém a podobný „systém“

Vážení,

dne 19.9.2016 jsem jako zástupce CHARTY VODA 300 přes podatelny Parlamentu ČR  předal 200 poslancům, 81 senátorům, 17 členům vlády a poštou nejvyššímu státnímu zastupiteli a ombudsmanovi DOKUMENTY dokládající organizovanou kolonizaci České republiky – přes vodárenství.

CHARTA VODA 300 měla a má tyto cíle:

  1. Spustit celospolečenskou diskusi o vodě, její ochraně a efektivním financování.
  2. Vrátit hospodaření s vodou zpět do rukou samospráv/krajů/státu, resp. jejich vodáren.
  3. Ukončit koloniální modely a „smlouvy privatizující“ zisky z vody a zestátňující náklady.
  4. Informovat politiky i občany o často nemravném a protiprávním dění, kolem  hospodaření s vodou v ČR a zahraničí.
  5. Dovést politiky a občany ČR k poznání, že je třeba vytvořit Státní vodárenskou koncepci, která bude naplňována nezávisle na politickém vedení.
  6. Používat zdravý rozum. Kdo financuje vodárenskou infrastrukturu, má prioritně právo inkasoval zisk a ten, pokud je třeba financuje obnovu zařízení – reinvestuje – nikoliv posílá do zahraničí či utrácí.

Z 300 oslovených vrcholových politiků, kteří rozhodují o strategické surovině, odpovědělo nebo se ozvalo pouhých 9. Voda je přitom důležitější než Lithium, ale o vodě se v poslanecké sněmovně nemluví a pokud ano, tak pouze ústy lobbistů.     

Co je třeba dělat? Program pro Českou republiku

Nejdůležitější otázkou kterou musí politici ČR řešit je vypovězení smluv a co si počít s přítomností zahraničních firem, které v ČR již jsou. V první řadě by mělo být strategickým úkolem převzít zpět pod státní/obecní kontrolu infrastrukturní podniky, na prvotním místě vodohospodářství. Není možné, aby soukromý subjekt podle smluv mohl desítky let inkasovat rentu, zatímco náklady nesou města a obce. Zde je potřeba jednak se poučit z Francie (či z Berlína), jednak hledat i ve spolupráci se zahraničními partnery všechny cesty  k vypovězení smluv. Významná je i prevence –  infrastruktura strategického významu nesmí být privatizována a musí být pod státní kontrolou.

Vývoj v zemi je systémové krize

Oslabuje stát. Nadnárodní struktury, jsou velmi mocné. Využívání daňových rájů, přefakturací, vnitropodnikových cen oslabuje fiskální kapacitu státu. Stát slábne a přenáší čím dál větší břemeno na občany.

České prostředí ignoruje závažné změny v systému, které provádí nadnárodní skupiny, tento přístup je projevem koloniálního postavení  v ekonomické, i v politické sféře.

Zajetí státu, dobývání renty a škrcení české ekonomiky

Souhlasím s paní docentkou Švihlíkovou. Éru vlád  ČR za posledních 20 let, je možné charakterizovat jednak ekonomickým propadem, který se promítl především do diverzifikace české ekonomiky od průměru EU, jednak závažnými problémy ve fungování českého státu. Ty se projevily ve dvou vzájemně spojených negativních jevech: zajetí státu a dobývání renty.

jak-jsme-se-stali-koloniiZajetí státu

Jak už pojem naznačuje, je situace, kdy veřejný zájem jako kategorie mizí a stát se ocitá v rukou zájmových skupin. Jedná se o vysoký stupeň systémové korupce, ve které so zástupci soukromých zájmů vytváří vlastní pravidla tak říkající na míru.

Dobývaní renty

„Slabší“ verzí zajetí státu je tzv. dobývání renty. Stručně řečeno jde o využívání zdrojů z veřejných rozpočtů či opatření hospodářské politiky ve prospěch určitých skupin na úkor daňových poplatníků. Typickým  příkladem dobývání renty je privatizace penzijního systému, posilování soukromých agentur práce na úkor úřadů práce, tedy oslabování (a znefunkčnění) veřejného sektoru.

Klasickým příkladem dobývání renty – stát uvolní část veřejného sektoru pro soukromý subjekt, jehož hlavním motivem je zisk, nikoliv veřejný zájem je tzv. druhý penzijní pilíř, který naštěstí skončil v propadlišti dějin.

„Klasickým příkladem sytému dobývání renty je tunelizace okresních vodáren přes tzv. provozní model ve vodárenství, což fakticky znamená  privatizaci zisků a zestátnění nákladů. Konečným důsledek toho je nejdříve Dobývání renty a poté Zajetí státu a ztráta identity a samostatnosti státu, kdy se ČR stává čím dál větší koncernovou kolonií,“  Radek Novotný

Politika dobývání renty oslabuje kapacitu státu, který se tak na dlouhou dobu stává nezpůsobilým řešit naléhavé problém, a znesnadňuje následujícím vládám snahu o obnovu elementárních funkcí státu. Bezkrupulózní jedinci tak mohou dojit stát a vydělávat na těch, kteří jsou v nouzi.

Daňové ráje a oslabování veřejného zájmu i státu

Více než polovina zahraničního kapitálu v českých firmách pochází z daňových rájů. Z daňových rájů je kontrolováno 489,2 miliardy základního kapitálu českých firem, to je 51% z celkového zahraničního kapitálu.  Naprostá většina je koncentrována v evropských neboli on-shore daňových rájích. Na rizika u vodáren upozorňovala ve výroční zprávě rovněž BIS a vláda nijak nereagovala.

Ukázkový příklad jak dobývání renty probíhá je prodej Severomoravských vodovodů a kanalizací ( SmVaKu). Akcie SmVaKu nejprve stát předl bezúplatně městům a obcí. Města se, ale nechala ohloupit některými vykuky a akcie za babu prodala koncernům. Ty je se ziskem prodali Pentě, což  je „finanční“ skupina známá ze slovenské kauzy  GORILA. PENTA z vodárny vysála, co bylo možné, vodárnu zadlužila a miliardy si poslala do zahraničí. 

https://youtu.be/1s5ohdNWGNs

SmVak2: Co udělá soukromá firma, když ovládne vodárnu? Zadlužení, výplata dividend a fondů.

SmVak je ukázkový, jak z původně krajské vodárny zmizel díky nemorálnímu jednání anti-politiků, jak veřejný zájem, tak miliardy a to vše „legální“ cestou rovnou do daňového ráje. Dluh SmVaku v řádech miliard zaplatí v ceně vodného a stočného občané Moravskoslezkého kraje. Jakou pozici ve vodárenství má v mnoha regionech má stát, přiznal v přímém Duelu se mnou náměstek ministra p. Kendík, který veřejně přiznal, že stát ani obce nemají na dění a prioritách původně krajské vodárny, SmVaku žádný vliv.“

Poslanci, máte před sebou poslední jednání a to mimořádné, k tématu lithia. Je s podivem, že za 4 roky si jen několik z vás všimlo, že to, co se děje dnes z Lithiem, probíhá v ČR 20 let s vodou.

Vyzvu občany ČR, aby se na zasedání sněmovny v pondělí podívali, ukáže se, kdo za koho kope, koho volit a koho ne.

S pokorou k vodě

 

Ing. Radek Novotný

Autor projektu PRAVDA O VODĚ

www.pravdaovode.cz

www.facebook.cz/vodalidem staňte se fanouškem a šiřte informace o vodě lidem.

Odebírejte videa o vodě na YOU TUBE

Uložit

Uložit

Uložit

Podobné články