Unikátní závěry soudců v kauze tunelování okresní vodárny Zlín

Došlo k protiprávnímu vyvedení "vody" do rukou cizinců

tunel ve vodárně byl realizován v období 2002 - 2004 a je stále udržován v chodu

"Z důkazů provedených v soudních řízeních za 15 let vyplynul jednoznačný záměr největšího akcionáře společnosti Vak Zlín, tedy Statutárního města Zlín (SMZ), umožnit soukromé společnosti Jižní vodárenská, a.s. (JIV) vstup do společnosti Vak Zlín v podstatě za jakoukoliv cenu. Nejednalo se přitom o akcionáře společnosti, takže valná hromada nemohla udělit souhlas s převodem akcií na tuto osobu.... Ještě před prvním zamítnutím vstupu JIV do Vak Zlín v roce 2002 byl vypracován záložní postup, jak původní záměr realizovat a obejít tak omezení převoditelnosti akcií. Na základě toho byl zpracován balíček smluv, tím bylo třetí osobě umožněno vykonávat vliv ve společnosti ve svůj prospěch a naplnit původní záměr, tj. dosažení provozního modelu, to vše bez zatížení se vlastnictvím infrastruktury, která zůstala k tíži obcí."

"Popsané jednání Statutárního města Zlín, Jižní vodárenské, a.s. a České spořitelny, a.s. je jednáním ve shodě s cílem ovládnout společnost Vodovody a kanalizace  Zlín, a.s. (VAK) společností Jižní vodárenská (to je koncernem VEOLIA) a tímto postupem byl porušen jak zákon, tak stanovy VAK, neboť tímto postupem došlo k obejití ustanovení § 13 stanov VAK, které zakotvuje omezenou převoditelnost akcií na jméno. Odvolací soud na tomto svém stanovisku setrvává. ... Ze zjištěného skutkového stavu jednoznačně vyplývá, že k prosazení provozního modelu došlo postupem in fraudem legis (obcházení zákona)  to je postupem, kterým došlo k obejití shora citovaného ust. čl. § 13 stanov a ust. § 156 odst. 4 a § 156a ObchZ."

Pravomocný rozsudek Vrchního soudu v Olomouci

%%_op_gdpr_consent_%%

Protiprávně navolení lidé Veolie od vedení okresní vodárny atd.

Zde je zásadní výsledek mé 15 let trvající práce. Spousta času, peněz, nervů, dokazování, argumentace a období zažívání nátlaku, zastrašování a gangsterských praktik. Vše, abych vzdal snahu o ukončení nemravného tunelu, na který všichni doplácíme.

StanisaJak vypadá tento pán?