Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky prodávajícího, kterým je Ing. Radek Novotný, Na Drahách 247, 739 25 Sviadnov, IČ: 449 32 570 (dále jen „Prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751, odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ zákon o korporacích“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.pravdaovode.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Prodávané materiály a služby jsou informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Objednávkou osobních seminářů, osobních konzultací, elektronických knih, online programů, On-line kurzů či dalších produktů na www.pravdaovode.cz přijímáte, že jakékoliv použití informací z materiálů a služeb, úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V těchto materiálech můžete najít také informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice. Stejně tak dokumenty k informačním produktům.

2. Předmět smlouvy a objednávka

Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.
Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.pravdaovode.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

3. Zabezpečení

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

4. Dodací podmínky
Po uhrazení závazné objednávky budou zaslány kupujícímu přístupové údaje do členské sekce. V členské sekci jsou k dispozici vzdělávací videa programu ON-line kurzu WATER AKADEMY a další výukové materiály k tomuto programu.

5. Cena zboží, pokuty, faktury

V souhrnu přihlášky najdete všechny ceny služeb jak bez DPH, tak i s DPH v zákonné výši.
Smluvní pokuta. Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.
Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Faktura slouží jako doklad o zakoupení zboží.
V případě platby bankovním převodem prodávající nejdříve vystaví zálohovou fakturu. Po uhrazení platby zašle na email kupujícího fakturu – daňový doklad.

6. Forma platby
Platba je jednorázová. Kupující kupní cenu uhradí ihned po odeslání objednávkového formuláře.

7. Způsob platby

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti plateb:

a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro
b) Bankovním převodem

8. Garance spokojenosti

Za své produkty Ing. Radek Novotný ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Kurz WATER AKADEMY si dává za cíl vám poskytnout podstatné informace o „vodě“ a principy fungování tak, abyste byli schopní okamžitě se zorientovat v tom, jaká situace u vás v regionu je, a mohli jste aplikovat kroky vedoucí k případné nápravě stavu a viděli, k jakému cíli se můžete dostat vzhledem k okolním vodárnám. Pokud do třiceti dnů od začátku kurzu usoudíte, že pro vás tento program není, vrátím vám peníze zpět. Kupující v tom případě neobdrží žádné materiály či bonusy a přichází o přístup k ON-LINE kurzu, videím a pracovním sešitům.

9. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo dle ustanovení § 1829, odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy, a to ve lhůtě 14 dní od objednávky. Odstoupení je nutno podat elektronickou formou na email rn@cccfm.cz s prohlášením, že kupující od smlouvy odstupuje, a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu.
Prodávající zašle kupujícímu dobropis s částkou odpovídající kupní ceně produktu či služby. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členských sekcí nebo využívání bonusů, pokud je daný produkt nebo služba v okamžiku nákupu obsahoval.

10. Ochrana osobních údajů

Podnikatel se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi se zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Vyplněním objednávkového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech vyplněných osobních údajů do databáze společnosti Podnikatel jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

11. Závěrečná ustanovení

Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícímu je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Kupující má právo kdykoli požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. listopadu 2014

Ing.Radek Novotný, autor projektu PRAVDA O VODĚ, rn@cccfm.cz, více o mně na MŮJ PŘÍBĚH