POZOR!! Jen garance práva lidí na vodu v Ústavě k nápravě nestačí, je třeba udělat ještě dalších 9 kroků

Proč je pro vrácení priorit občanů do právy věcí kolem vody potřeba 10 kroků, ne jen „upravit“ ústavu

Správa vody je v rukou cizinců (často protiprávně) a stát přišel o schopnost hájit zájmy lidí (díky „politikům“). Řada „politiků“ léta pracuje skrytě pro soukromé firmy a ty mají své nominanty ve státní správě i v politických stranách. Trojské koně umí překroutit každou dobrou myšlenku. Naposledy pod heslem vracíme vodu do rukou měst – přelakovali PROVOZNÍ MODEL NA MODEL SERVISNÍ ve dvou krajích na severu Čech. Iluze je dokonalá. Lidé si myslí, že se voda vrátila obcím, ale fakticky vše zásadní má dál v rukou koncern.

Zakladatelé Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ opakovaně od roku 2002 a naposledy v roce 2016 v rámci občanské iniciativy CHARTA VODA 300 INFORMOVALI  všechny politiky v Parlamentu ČR o nekalém dění kolem vody, městských vodáren a ve vodárenství za posledních 20 let. Doložili jim, že v ČR došlo ke greenmalingovemu nájezdu soukromých firem na městské vodárny, který díky kolaboraci místních politiků a nemravnému jednání Ministerstva zemědělství, vedl k protiprávní komercionalizaci zisků z monopolu vody za podmínek oddělujících neoddělitelné –  studnu od prodeje vody – což vede k „privatizaci“ zisků a zestátnění nákladů.

 

 • Nadační fond PRAVDA O VODĚ poté vyzval každého politika, aby vyjádřil své osobní stanovisko k vodě. Aby odpověděl na zásadní otázku:

KDO MÁ MÍT V ČR V RUKOU: VODU, INFRASTRUKTURU, DODÁVKU VODY, PENĚŽNÍ TOKY A ZISKY Z VODY?

KONCERNY NEBO  VODÁRNY V RUKOU MĚST/KRAJŮ/STÁTU?

 • Současně jsme je požádali o pomoc při obraně vody (nepomohl nikdo) a vyzvali jsme je k legislativním krokům k nápravě a ukončení drancování vodárenského odvětví a k obraně vody a zájmů občanů – mimo jiné k úpravě Ústavy ČR a to garanci práva lidí na vodu. (bod 2) petice VODA JE ŽIVOT)
 • Vyzvali jsme je spolu cca 15.000 občany, aby podepsali petici VODA JE ŽIVOT, kde v 10 bodech shrnujeme, co je třeba napravit a jak. Více ZDE.

 

Je třeba do správy vody a a do legislativy zavést tyto principy a úprava Ústavy ČR je jen jedn z nich:

 1. Vytvoření dlouhodobé  státní vodárenské koncepce  vztahující se k zajištění zdrojů  vody, bezpečného zásobování obyvatelstva pitnou vodou a čištění odpadních vod, k zabezpečení samofinancováni celého odvětví.
 2. Stanovení přístupu k pitné vodě základním právem každého občana v reakci na snahy o její komercializaci a toto právo občanům garantovat v Ústavě České republiky.
 3. Zachování zásady, že „voda není zboží“ ve všech otázkách týkajících se vody.
 4. Zapracování zásady, že služby zásobování vodou a čištění odpadních vod jsou prováděné ve veřejném zájmu a proto jsou lidská práva nadřazena nad zájmy soukromých subjektů.
 5. Zahájení procesu vedoucímu k transformaci stávajících společností působících v oblasti vodárenství do podoby veřejně prospěšných, tzn. neziskových společností.
 6. Garantování, že provozování vodovodů a kanalizací má podobu a charakter veřejné služby.
 7. Začlenění zásady, že vlastnictví, správa a kontrola vody, infrastruktury a hospodaření s vodou musí být v rukou veřejné správy do právních norem.
 8. Zajištění bezpečnosti pramenišť, vodních zdrojů a dodávek vody proti vandalismu a terorismu, za spolupráce bezpečnostních složek státu.
 9. Zajištění, aby společnosti působící ve vodárenství byly povinny poskytovat a zveřejňovat informace o kalkulacích cen a smlouvách s městy a jejich vodárnami, a to bez výjimek (obchodní tajemství ve veřejné službě je neakceptovatelné).
 10. Zapojení institucí, v jejichž působnosti je ochrana státu a jeho zájmů, např. zpravodajské služby, do prošetření podezřelých aktivit soukromých subjektů a přijetí opatření vedoucích k nápravě často protiprávního stavu hospodaření s vodou a řízení vodáren.

 

Nadační fond PRAVDA O VODĚ komunikuje se všemi rozumnými politiky

Problém je v tom, že v každé straně najdete lidi rozumné, ale také neskutečné darebáky a pak obrovský počet lidí, kteří o vodě a o tom co se páchá nemají ani „šajnu“. Navíc darebáci a nominanti různých překupníků a nájezdníků jsou často přímo ve vedení strany nebo velmi vysoko ve stranách a úsilí o nápravu maří.

Úprava Ústavy v zájmu občanů a státu není snadná a první návrhy nejsou a ani nemohou být dokonalé, ale GARANTOVAT PRÁVO LIDÍ NA VODU V ÚSTAVĚ , což je jeden z hlavních cílů NFPOV,

lze – zde je důkaz.

Informace, které NFPOV předal jsou pro poslance užitečné. Politici konečně začínají reagovat na negativní dění ve vodárenství. Doložili jsme jim, jak došlo často k protiprávní komercionalizaci vody, k nemravnému vyvedení zisků z vodného a stočného do rukou koncernů, k nastavení systému dobývání renty a k situaci, kdy stát ztrácí reálný vliv na dění ve strategickém odvětví.

Tlak veřejného mínění, který vytváříme spolu s občany, vede k tomu, že politici začínají brát vážně to, co léta říkáme. Prioritou státu musí být řešení sucha, čistoty vody, její zadržení v krajině a ne zisky na účtech koncernů v zahraničí. Občané mají právo po státu požadovat svou ochranu i ochranu vody. Stát má hájit zájmy občanů a ne koncernů.

Přidejte se ZDE

Návrhy politických stran na změnu Ústavy ČR

Poslední dobou předložili návrhy úpravy Ústavy ČR dvě politické strany – KSČM, KDU – ČSL a hnutí STAN má také vlastní návrh.

Návrh  KSČM

Poslanci Vojtěch Filip, Stanislav Grospič, Pavel Kováčik, Miloslava Vostrá a Marie Pěnčíková předložili Poslanecké sněmovně návrh zákona, sněmovní tisk č. 508 na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Navrhují změnit Čl. 7.

Ten v platném znění stanovuje

Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.

Nově by tento článek v případě schválení předloženého návrhu zněl:

 1. Voda, jakož i ostatní přírodní zdroje a přírodní bohatství je ve vlastnictví České republiky. Česká republika chrání a zvelebuje toto bohatství a je povinna zajistit ochranu a šetrné využívání vody jako základní životní potřeby i ostatních přírodních zdrojů a přírodního bohatství ve prospěch svých občanů a následujících generací.
 2. Způsob využívání a ochrany stanoví zákon.

NFPOV: Tento návrh pomáhá, ale neřeší problém komplexně

 

Návrh  KDU

Chce změnit Ústavu pouze přidáním pěti slov. Článek 7 uvádí, že „stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství“. Lidovci ho chtěli doplnit o to, že dbá zejména o ochranu vodních zdrojů a půdy.

NFPOV: Tento návrh neřeší problém vůbec

 

Návrh STAN

Návrh nápravy v 10 bodech, které je třeba realizovat pro nápravu stavu ve vodárenství nejvíce odpovídá  předloha STANu, kde se uvádí, že by měl mít každý právo na pitnou vodu. Vodní zdroje by měly být statkem veřejného užívání. Zdroje pitné vody mají být určené k zásobování lidí, to by zajišťovaly obce a to na neziskovém principu.

NFPOV: Tento návrh neřeší problém komplexně z 10 bodů řeší 3 

 

Pozor na Trojské koně, kolaboranty a Hady v politice, kteří z protiprávně zavedeného systému žijí

Lze očekávat, že lobbistická sdružení, pohunci nájezdníků a Hadi v politice, odpovědní za protiprávní stav a dění kolem městských vodáren, budou bránit krokům k nápravě a vyvození odpovědnosti pachatelů i ukončení jejich působení u korýtek. Začnou tím, že žádná úprava Ústavy není nutná a pokud se jim to nepodaří zvrátit, tak budou říkat, že není třeba již nic dalšího dělat.

Co s tím?

Situaci s drahou vodou a neřešení plýtvání vodou napravit lze

1) Toto děláme pro nápravu
2) Toto můžete udělat vy

 

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Náš cíl je vrátit priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody a funkční garance práva lidí na vodu v Ústavě ČR i v reálném světě.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

 

Podobné články