Podovody - tunely a pomalá spravedlnost

TZ 16.9.2016 – PRAVDA O VODĚ: Dokazování u Vrchního soudu v Olomouci v kauze tunelovaného Vaku Zlín odhalilo také rozsáhlý komplot

15.9.2016 skončil soudní maratón dokazování v kauze týkající se vody, financování obnovy vodárenské infrastruktury a především peněženek lidí, rozpočtů měst a okresní vodárny Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (Vak Zlín). Soudní senát zastupují: předsedkyně senátu, JUDr. Zdeňka Šindelářová a soudci JUDr. Ivan Šišma, JUDr. Alena Ježíková. Od 8.9. do 15.9. 2016 proběhlo celkem 7 jednání o neplatnost usnesení valných hromad společnosti VAK Zlín a.s.. Soudci zvolili postup, který zajišťuje, že případ bude posouzen v celém rozsahu a ve vzájemných souvislostech.

Za to moc děkuji, protože to bude po 15 letech poprvé, co toto někdo v české justici udělá. Rozhodnuto bude ve všech věcech až po jejich projednání, kdy odvolací soud vezme v úvahu poznatky a provedené důkazy  ze všech projednávaných věcí, včetně zjištění z již provedených důkazů.

V této věci již stejní soudci rozhodovali dne 21. září 2012 a dali mi zapravdu.

„Ve společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a.s. tedy došlo ke změně ovládajících osob, které v rozporu se zákonem neučinily nabídku převzetí (§ 183b ObchZ), a to Jižní vodárenská a.s., Česká spořitelna a.s. a Statuární město Zlín.  Statutární město Zlín bylo stále akcionářem, byť pouze ve vztahu k akciím na jméno, když akcie na majitele převedlo na třetí osobu (v konečném výsledku opět na Jižní vodárenskou a.s.). Jižní vodárenská a.s. vykonávala akcionářská práva bez omezení ke splnění společného cíle, to je prosazení provozního modelu, účelově, aby se vyhnula oznamovací povinnosti na předmětné valné hromadě, pouze v rozsahu nižším než 40 %, po zrušení registrace akcií v plném rozsahu a Česká spořitelna, i když je obchodníkem s cennými papíry, takto nejednala a získávala akcionářská práva pro sebe, jak je uvedeno v nabídkách smluv a v uzavřených smlouvách a umožnila výkon těchto práv Jižní vodárenské a.s.

Tyto tři osoby tedy jednaly ve shodě ve smyslu ust. § 66b odst. 1 ObchZ, jejich cílem bylo získání takového rozsahu hlasovacích práv ve společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a.s., aby prosadily plánovaný provozní model, což se v konečném důsledku i povedlo a na společnost Zlínská vodárenská a.s. patřící do skupiny Veolia Water byla převedena provozní část majetku Vodovody a kanalizace Zlín a.s. a uzavřena smlouva o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury. Přitom do převodu akcií byly zapojeny i další osoby, např. Poštová banka a.s., která získala akcie na majitele od Stredoeurópského maklérského domu o.p.c., a po zpětném převodu tyto akcie , získala Jižní vodárenská a.s., do té doby však Poštová banka a.s. na valných hromadách hlasovala shodně s Jižní vodárenskou a.s. a tuto společnost i úvěrovala.“

Celé rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci z 21.9.2012

Taktéž soudce Krajského soud v Brně má na protiprávnost dění kolem vodárny a instalaci Veolie do pozice monopolního prodejce vody na místo Vak Zlín stejný názor jako já.

Celé rozhodnutí KS v Brně z roku 2010 a druhé z roku 2014

Vedení tunelované společnosti Vak Zlín, která dosazuje Statutární město Zlín, se proti usnesení soudů z roků 2010, 2012 a 2014, která ukončuje tunelování Vaku Zlín odvolává a tím udržuje tok zisků z vody, které platí lidé ve vodném a stočném, do zahraničí. Dle mého názoru, někteří „politici“ města Zlín pracují v zájmu koncernu Veolia, nikoliv občanů Zlínska. Nejvyšší soud vrátil spory na Vrchní soud s tím, že názory a své závěry musí soudci doplnit a lépe odůvodnit. Proto probíhalo 7 jednání, na kterých docházelo k provádění důkazů.

Vyvádění zisků z vody na fr. koncern Zlín

Vedení Vaku Zlín, toto schvaluje a tvrdí, že toto je společnost Vak Zlín výhodné a udržují to v chodu!  

Bylo předloženo a spis obsahuje přes 300 důkazů

Jeden ze zásadních, který jsem soudcům předložil, je důkaz, který dle mého názoru dokládá, že celý provozní model, byl realizován s plným vědomím, že jde o organizovanou skupinou realizovaný komplot na akcionáře a občany Zlínského okresu, na kterém bude vznikat škoda Vaku Zlín a na jeho úkor a na úkor občanů se bude obohacovat soukromý subjekt.

Soudu jsem předložil jednoznačný důkaz, že pachatelé této činnosti věděli, že pokud dojde k uzavření smluv s Veolií a u ní budou končit zisky z prodeje vody, tak společnost Vak Zlín a města a obce v regionu přijdou o možnost čerpání dotací z EU. „Politici“ a vedení vodárny Zlín lidem, starostům i zastupitelům celého regionu, lžou lidem, zastupitelům i soudu znovu, když tvrdí, že podmínky poskytování dotací z EU se změnily až poté, co byl instalován soukromý penězovod mezi lidi a vodu! Toto je lež!

Důkaz

17.8.2003 byla Ministerstvem životního prostředí  zveřejněna směrnice č. 11/2003 pro předkládání žádostí z fondů, které budou čerpány po vstupu ČR do EU. V této směrnici bylo jasně definováno, kdo je oprávněný žadatel o dotace z EU a komu jsou dotace určeny.

SMĚRNICE MŽP č. 11/2003 

pro předkládání žádostí o podporu z Fondu soudržnosti ze dne 17.8.2013

jen obce - zisk koncernům necelá SMĚRNICE MŽP 11/2003

shadow-ornament

Představenstvo lhalo na valné hromadě 30.4,2004 starostům a akcionářům společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.. Ti dali souhlas k uzavření smluv s Veolií na základě nepravdivých informací!

Vedení Vaku Zlín, ve kterém seděli lidé napojeni na Veolii a dnešní generální ředitel Veolie, pan Martin Bernard, akcionářům Vaku Zlín a starostům Zlínského regionu toto nejen že zatajili, ale oni dokonce starostům tvrdili pravý opak: Je nezbytné uzavřít smluvy s Veolií a "transformovat Vak Zlín, aby Vak Zlín splnil podmínky a předpoklady pro možnost žádat o dotace z EU a koncern nebude investovat na místo obcí! 

Zpráva představenstva Vak Zlín k prodeji části podniku předložená starostům 30.4.2004  sml-s-veolii-zajisti-dotacecelá Zpráva představenstva Vaku Zlín

Toto uvedli ve Zprávě představenstva Vodovodů a kanalizací o prodeji části podniku. V dokumentu, který jako jediný předali zástupcům měst a obcí. Lhali, slibovali starostům dotace a spoluúčast na financování projektů od zahraničního koncernu. Přitom je vědomě uváděli v omyl, aby starostové byli v domnění, že nebudou-li hlasovat PRO smlouvy s Veolií, tak ohrozí dotace z EU pro celý region.  To se žádný vystrašený starosta, který jim věřil, samozřejmě neodvážil!

Kde končí zisky z vody?

Vyvádění zisků z vody na fr. koncern Zlín

Tento, od roku 2004 nastavený šílený systém, chtěli zneužít ještě více. Pro financování investic do infrastruktury, na které inkasuje zisk v podstatě výhradně zahraniční koncern, chtěli zneužít i dotace z EU. Což bylo přímo v rozporu se SMĚRNICÍ MŽP a EU to nedopustila. Město Zlín vědělo, že svým jednáním dotace z EU pro celý region ohrožuje, již od roku 2002.   

Kdo dotace čerpá?

LEŽ VEDENÍ VODÁREN: Předejte koncernu monopol a dostanete dotace

Všechny okolní vodárny, které neuzavřely vazalské smlouvy s koncernem a zůstaly v rukou obcí!

Kdo má nejdražší cenu vody?

srovnání cen a pořadí vodáren

Vak Zlín se zahraničním "know-how" které  znamená "víme, jak na vás vyděláme".

shadow-ornament

Co bude dál?

Soudci sdělili, že proberou veškeré provedené důkazy v souvislostech a a poté rozhodnou v neveřejném jednání s tím, že pokud by potřebovali, tak ještě jedno jednání s dokazovaním svolají. Předopkládám, že za 2-3 týdny se dozvíme výsledek a za další 2 měsíce dostaneme do rukou usnesení, kde bude také zdůvodnění závěru soudců napsáno.     

Soudcům jsem ještě před jednáním napsal své stanoviska a v něm jsem mimo jiné uvedl:   

  • "Ať soudy rozhodnou jak rozhodnou, tak to, co proběhlo a probíhá ve Vaku Zlín (a mnoha dalších okresních vodárnách), je dle mého názoru protiprávní organizovaný zločin, který není páchán v oblasti drog, zbraní nebo prostituce, ale v odvětví pro lidi zcela zásadním. V odvětví vodárenství, nakládání s vodou, obnovy infrastruktury, zajišťování nezávadnosti pitné vody, vypouštění čisté odpadní vody a ochrany vodních zdrojů. Voda je strategická surovina, která ovlivňuje vše. Ekonomiku, zdraví, životní prostředí, bezpečnost státu i samotný život a jeho kvalitu i existenci. Nejde nahradit. Voda je život a organizovaná skupina ji protiprávně vyvedla do rukou koncernů, aby o našich životech rozhodovaly.

TOTO NENÍ SPRÁVNÉ. PROCES, KTERÝ PROBĚHL, JE NEZÁKONNÝ, NEMRAVNÝ A PRO OBČANY I STÁT NEVÝHODNÝ. PROTO JSEM DOŠEL AŽ K VÁM.

  • Správa veřejného majetku i veřejných služeb přechází do rukou oligarchů, kteří řídí chování politických loutek. Tito lidé na občany, na města a na nějaký veřejný zájem, slušně řečeno, zcela kašlou. Proto je vaše rozhodování o dění ve vodárnách opravdu zásadní. Upozorňuji na to, že bez kooperace zástupců měst s koncerny nebo jejich naháněči, by koncerny dnes neinkasovaly z vody ani korunu zisku a peníze inkasované od lidí za vodu by tekly především do obnovy a rozvoje sítí. Koncern mohl navrhovat cokoliv, ale to, zda jeho nabídka bude vyslyšena, záviselo jen a jen na zástupcích měst a obcí. Je to stejné jako s prostitucí. Dovolím si metaforu. „Děvče nevydělá, dokud chlap její nabídku nevyužije.“
  • Žijeme-li v normální společnosti, tak se nesmíme bát pojmenovat lumpárnu lumpárnou, bez ohledu na to, že peníze přestávají být pro řadu lidí a firem prostředkem a stávají se jediným cílem. Bránit se musíme právě proto, protože ti, co si pro ně jdou, mají snahu diktovat, nejen to, co je a co není správné, ale i to, co je a co není pravda a dokonce i to, co je a co není protiprávní. Pak se nesmíme divit, že se stává běžné podobné jednání.
  • Pokud se nezorientujete vy - soudci, kteří máte důkazy, znáte je, máte je seřazeny v časové řadě a současně znáte zákony, jejich účel a smysl a znáte argumentaci obou stran sporu, pak lidé nemohou očekávat, že se zorientují „obyčejní“ zastupitelé, kterým obě strany sporu předkládají důkazy a své argumenty. Nemám zdroje jako koncerny a s nimi kooperující „politici“, takže se často k lidem a zastupitelům mé informace ani nedostanou. Proto vznikl portál pravdaovode.cz.
  • Vy rozhodnete, zda došlo k protiprávnímu jednání, zda jde o tunel nebo je vše legální. Rovnou říkám, můj názor:

JDE O PROTIPRÁVNÍ A NEMRAVNÝ TUNEL, NA KTERÝ VŠICHNI DOPLÁCÍME

žádné rozhodnutí soudu, ani nikoho jiného, nezmění.

koncerny a lidé

podpořte nás

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá částka pomáhá🍀. I moře se skládá z kapek💧. Děkujeme

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Tím co dělám a jak žiji, jsem se naučil nebát se říct svůj názor, stát si za ním a tím bránit pokračování systému nastaveném v neprospěch lidí. Jsem ekonom a expert na praktiky koncernů a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny pro prodej české vody nepotřebujeme, přišly na vodě vydělat, ne nám pomáhat a řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti, nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. Bez nich koncerny monopol vod nikdy neovládnou a nevyinkasují z vody ani korunu. 17 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>  a spoluzakladatele NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním a tzv. "provozním modelem" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu dnes městské vodárny čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými nejde manipulovat, proto vznikl datový portál www.PRAVDAOVODE.cz >> a YOU TUBE KANÁL PRAVDA O VODĚ>> Kde jsou informace, které jinde nejsou a darebáci je tají. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300>  a spolu s cca  14.000 občany požaduji  po politicích v Parlamentu ČR nápravu a každý, se k nám může přidat:  VODA JE ŽIVOT - POŽADUJEME JI SPRÁVOVAT JAKO VEŘEJNOU SLUŽBU A NE KŠEFT Staňte se fanouškem a sdílejte to, co vás o vodě zaujme Facebook VODA LIDEM>>