Vak Prostějov: Soudkyně odhalí podvodné jednání a pak řekne, že se nic nestalo… kauza se týká života statisíců občanů …

Rozhodování justice v kauze Vak Prostějov odhaluje nevymahatelnost práva v České republice

Jednou z činnosti Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ je advokační, watch-dogové aktivity a datová žurnalistika, tzn. zveřejňování informací, jak soudy rozhodují v protiprávních komplotech a procesech vedoucích k vytunelování městských vodáren politiky a vedením městských vodáren.

Zákonnou podmínkou uzavření smluv mezi městskou vodárnou a koncernem, přes které koncerny ovládly peněžní toky a zisky z vody na 20-30 let, i infrastrukturu, kterou si od městské vodárny pronajme, je souhlas měst a obcí s uzavřením smluv o nájmu a provozování mezi koncernem a městskou vodárnou. Ten musí dát zástupci měst a obcí na valné hromadě městské vodárny, kterou vedení městské vodárny svolává, a předkládá starostům k schválení jako výhodné.

Vedení městské vodárny má povinnost předložit starostům a akcinářům na valné hromadě vodárny zprávu a posudek. V České republice již zakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ, R. Novotný, důkazy i pravomocná usnesení soudů prokázaly, že vedení řady městských vodáren vlastní akcionáře a starosty na valných hromadách vodáren podváděli. Že starostům předložili lži, uvedly je v omyl, aby je zmanipulovali je k udělení souhlasu s uzavřením smluv s Veolií a podvodné informace uvedli i v zákonem požadovaných dokumentech – ve Zprávách představenstva o prodeji části podniku i v zavádějících znaleckých zprávách.

Zásadní pro prokázání podvodu jsou stanoviska znalců, ale i způsob a rychlost rozhodování soudců

 

Kauza Vodovody a kanalizace Prostějov (Vak Prostějov) je o tom, co je výše uvedeno a o tom jak jedná soudkyně.

Její jednání vyvolává řadu otázek.

Jak je možné, že se toto děje?

Kdo je za to odpovědný?

Proč česká justice nebrání občany a dodržování práva?

Soudkyně svým nekompetentním jednáním druhé desetiletí zasahuje negativně do života statisíců lidí, přestože ji již předtím v obdobné kauze Vrchní soud v Olomouci kauzu z rozhodování odebral a přidělil k rozhodnutí  jinému soudci.

Kauza Vak Zlín

Od roku 2004 do roku 2010 posuzovala soudkyně JUDr. Klimešová obdobnou kauzu Vodovody a kanalizace Zlín (Vak Zlín). Kauzu Vak Prostějov posuzuje od roku 2006 až dosud tj. zatím do konce roku 2019.

V kauze tunelu Vak Zlín, po 6 letech vydávání protichůdných a nepřezkoumatelných rozhodnutí, Vrchní soudu v Olomouci tuto kauzu soudkyni Klimešové odebral. Rozhodoval o ní jiný soudce Krajského soudu v Brně. Provedl to  ihned v roce 2010 a poté znovu 2014. V roce 2016 o kauze Vak Zlín rozhodl konečným verdiktem pravomocně Vrchní soud v Olomouci, který potvrdil závěry soudce Weinštuka z Krajského soudu v Brně.

Provozní tunel/model s Veolií ve Zlíně byl realizován protiprávně obcházením zákonů ČR

Po 12 letech soudního boje soudy potvrdily, to co říkal od počátku R. Novotný, že:

Jde o protiprávní organizovaný komplot, do kterého jsou zapojeni nájezdníci, místní politici, i vedení městské vodárny a prohlásil usnesení valné hromady, která schvalovala pověření představenstva uzavřít s Veolií  smlouvy za neplatné a celý proces za protiprávní.

Kauza Vak Prostějov

Pro občany ČR, je velmi smutné, že reálná negativní zkušenost s jednáním soudkyně Klimešové v kauze Vak Zlín, která léta rozhoduje i v kauze Vak Prostějov. Soudkyně totiž opakuje své absurdní jednání z kauzy Vak Zlín v letech 2004 – 2010.

Soudkyně opakuje taktiku jednou HOT a podruhé ČEHÝ a vydává nepřezkoumatelné usnesení

 

V roce 2017 po neskutečných 11 letech vydala paní Klimešová ve kauze Vak Prostějov své první rozhodnutí.

Nejdříve PROHLÁSÍ CELÝ PROCES ZA PROTIPRÁVNÍ:

závěr z 25.9.2017

Ve svém rozhodnutí a jeho zdůvodnění v podstatě popsala podvod. Konstatovala, že z důkazů plyne, že společnost díky smlouvám přišla o možnost čerpat stamiliónové dotace z EU, že smlouva je nevýhodná i z pohledu investic a poklesu hospodářského výsledku. Konstatovala, že pokud by starostové znali pravdu o dopadech smluv (provozního tunelu), pak by  souhlas s uzavřením smluv nedali. Zohlednila závěry znaleckých posudků a prohlásila, že usnesení valné hromady jsou neplatné a žalobě se vyhovuje.

„Jednoznačně vyplynulo, že společnost pokud uzavřela předmětní smlouvy, nemůže čerpat dotace na rozvoj vodárenské infrastruktury. Akcionářům na valné hromadě byla poskytnuta opačná informace, tudíž nepravdivá. Je předpoklad, že pokud by valná hromada měla pravdivé údaje, rozhodnutí by nebylo přijato, neboť by bylo evidentní, že uzavřením smluv dojde k poškození společnosti.       

Soud po zhodnocení má za to, že …  smlouva o prodeji části podniku a o nájmu infrastruktury je nevýhodná a působí akcionářům ztrátu. S ohledem na uvedené soud rozhodl o neplatnosti přijatého usnesení valné hromady 10.1.2006, která právě schválila uzavření citovaných smluv.

Uzavření smluv bylo pro společnost nevýhodné i z pohledu investic, pokles výsledku hospodaření není dostatečně kompenzován výši kupní ceny, když společnost uzavřením smlouvy o prodeji zároveň prodávala veškerý svůj výnosová potenciál. Uzavření smluv mělo negativní vliv na hodnotu akcií společnosti.“

Spor uzavřela takto:

POTÉ ÚPLNĚ OTOČÍ – NIC SE NESTALO

 závěr z 3.12.2018

Soudkyně Klimešová účelově vyloučila dříve provedené důkazy. Odmítla zohlednit posudky, které nechala sama vypracovat a ZCELA POPŘELA SVÉ PŮVODNÍ ZÁVĚRY. Aby mohla z dokazování vyloučit závěry znaleckých posudků, vykonstruovala nezákonnou a absurdní podmínku.

Konstatovala, že u soudu nebyla napadena smlouva o prodeji části podniku a proto prý není možné přezkoumávat žalobu na neplatnost usnesení valné hromady.

Žádný zákon v ČR, NESTANOVÍ podmínku, že s žalobou na neplatnost unesení valné hromady musí být současně podána žaloba na neplatnost smlouvy.

Soudkyně přesto prohlásila, že usnesení valné hromady jsou platná a žalobu zamítá.

Proč se soudkyně pokusila zbavit znaleckých posudků?

Proč se zbavuje důkazů, které dokazují, že smlouvy byly schváleny na základě lží, manipulací a podvodného jednání? Předtím je použila a lumpárnu prohlásila za protiprávní!

Je toto jednání soudkyně normální a akceptovatelné?

Níže citujeme přímý důkaz o tom, že soudkyně účelově vyloučila důkaz, který zajišťují občanům ústavní právo na spravedlivý proces a spravedlnost. Důkaz, který dokládá,  že starostové byli vedením vlastní vodárny podvedeni a hlasovali PRO smlouvy na základě lží, ke vlastní škodě a ke škodě městské vodárny.

„Vzhledem k uvedeným skutečnostem soud nehodnotil provedené důkazy zejména znalecké posudky včetně výslechu znalců a vyjádření znalců, když má za to, že nelze vyslovit neplatnost usnesení valné hromady pro rozpor ust. § 67 a) a § 220 a) odst. 1 obchodního zákoníku platného ke dni usnesení valné hromady, tedy 10.1.2006, neboť nebyla podána žaloba na neplatnost smlouvy o prodeji části podniku a z tohoto důvodu nelze přezkoumávat platnost přijatých usnesení valnou hromadou a rozhodovat o ni.“

 

Závěr

Proti absurdnímu rozhodování p. Klimešové odvolal žalující i vedlejší účastník řízení – státní zastupitelství. Dle našeho názoru, je toto jednání soudkyně v demokratické společnosti nepřípustné.

 

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

 

Této kauze se bude Nadační fond POV věnovat s cílem zdokumentovat jednání soudkyně, žalobců a státního zastupitelství.
 
Vše zveřejníme, informujeme vedení soudů, Ministerstvo spravedlnosti, paní ministryni spravedlnosti a uděláme vše proto, abychom pomohli prosadit právo
a dosáhnout rozsudky, které povedou k nápravě a vrácení zájmu lidí do správy vody v ČR.

 

Vymahatelnost práva v ČR je jeden z hlavních cílů Nadačního fondu. Informování a obranu vody a lidí financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje odhalit často protiprávní jednání politiků.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

 

nfpov - souvis članky

Justice v ČR potřebuje transformaci, ne změny uvnitř prohnilého systému

Česká justice: Korupce roste, zasahuje soudce i poslance

 

Podobné články