Česká justice: Korupce roste, zasahuje soudce i poslance

Oblastí, která je zasažena korupcí, jsou například převody veřejného nebo státního majetku do soukromého vlastnictví

Uvádí to aktuální výroční zpráva Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Rizikem je politizace státní správy, pomocí které prosazují vliv nevolené skupiny osob. Korupčníci dokáží ovlivnit i délku soudního procesu a přidělování věcí soudcům.

Přes protikorupční revoluce i přes výměnu všech žab na pramenech spravedlnosti ve státním zastupitelství i v policii se situace ve zkorumpovanosti státní správy i městských samospráv nemění. Naopak rizika se stále zvyšují, protože politici pro korupci připravují dobré prostředí. „Korupční jednání představuje závažný společenský problém, objevuje se všude tam, kde jsou pro ni vytvořeny vhodné předpoklady, zejména v souvislosti s rozhodováním o velkých státních zakázkách, především v oblasti stavebních zakázek, či nákupem zdravotních zařízení nebo v souvislosti s výběrovými řízeními územních samospráv. Korupční jednání je často spojeno s dalšími formami trestné činnosti, které mohou oslabit důvěru společnosti v právní stát,“ uvádí se v úvodu kapitoly o korupci ve výroční zprávě Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Představitelé měst jsou propojeni s podnikateli

Policisté v kapitole odkazují k vládní koncepci boje proti korupci pro léta 2015 – 2017, která je už pátým takovým dokumentem s cílem bojovat proti korupci. Přesto se situace i v budoucnu zhorší: „Z hlediska prognózy korupce a korupčního jednání lze charakterizovat, že v této oblasti dochází ve vztahu k právní kvalifikaci a vymezení skutkového jednání a rozsahu trestních věcí u prověřovaných trestních kauz k větší závažnosti, složitosti a sofistikovanosti,“ uvádí se pak v závěru výroční zprávy NCOZ.

Podle Zprávy dochází ve státě stále k propojení představitelů měst a obcí s podnikateli: „Rizikem korupčního prostředí v oblasti veřejné správy je propojení představitelů měst a obcí s podnikatelským prostředím, a to jak ve spojení se zadáváním co největšího počtu veřejných zakázek konkrétní zájmové společnosti, tak i v podobě poskytování služeb klientelistickým skupinám osob, např. ochrana majetku ze strany veřejných institucí, kdy za tuto činnost neexistuje finanční plnění,“ uvádí se ve Zprávě.

Střídání politických stran je střídání lobbyistů

Jak lze vyvodit ze Zprávy, politici si vždy po volbách rozparcelují resorty a území a tam vpouštějí lobbyisty, kteří uplatňují nátlakem na úředníky svůj vliv a prosazují své zájmy: „Další rizikovou oblast ve veřejné správě představuje její politizace, kdy dochází po volbách k výměně politických osob na těch nejvýznamnějších postech a funkcích,“ konstatuje Zpráva.

„S touto problematikou je úzce spojen lobbing, kdy zájmové skupiny prosazují své zájmy a snaží se uplatňovat svůj vliv na toho, kdo má rozhodnout, tedy na úředníky, poslance, vedoucí různých institucí, a to osobně či prostřednictvím různých analýz či expertíz. Jelikož v této oblasti neexistují žádná pravidla, je zde velký předpoklad, že v případě prosazování určitého zájmu, aby bylo dosaženo žádoucího efektu a výsledku, je často využito korupčního jednání,“ pokračuje Zpráva.

Výsledkem je, že nikým nevolené skupiny osob si prosazují vlastní zákony

„Charakteristickým rysem korupční trestné činnosti je její sofistikovaný způsob páchání, kdy lobbystické skupiny nemají v úmyslu zákon porušit, prosadí jeho změnu a svou činnost tak legalizují,“ vysvětluje tento postup výroční zpráva NCOZ. Na tento jev, kdy si některé skupiny osob prosazují zákony ve svém zájmu a pro svoji činnost proti zájmu všech lidí opakovaně upozorňovala v minulosti i výroční zpráva BIS.

Pozn. NFPOV Co je to systém dobývání renty

nenazranost

Příčina korupce je v procesu a systému přidělování věcí

Policii ve Zprávě neuniklo ani jednání soudců, zvláště těch, kteří soudí případy těšící se zájmu veřejnosti: „Velmi rizikový faktor v oblasti soudnictví představuje nezákonné zasahování a ovlivňování průběhu některých, zejména mediálních kauz. Přesto, že nezávislost soudců je zabezpečována po stránce právní, materiální, tak i politické, příčina tkví ve zdlouhavých jednáních, kdy kauzy jsou projednávány roky, či v různých procedurálních skutečnostech a v nastaveném systému přidělování jednotlivých kauz,“ uvádí se doslova v poslední výroční zprávě NCOZ.

Podle Zprávy je stejně jako v minulosti korupce přítomná ve sportu a v sázkařském průmyslu. Mnohem závažnější je však krátký odstavec Zprávy, který se týká penzijních a zdravotních systémů: „Velmi významnou oblast, která je zasažena korupcí, představují převody veřejného nebo státního majetku do soukromého vlastnictví v podobě penzijních či zdravotních pojistných systémů,“ uvádí výroční zpráva.

Pozn: NFPOV – a převody správy monopolu vody v pro stát strategickém odvětví vodárenství

Česká justice

Korupce v odvětví vodárenství a ochota politiků kolaborovat 

Veřejně ji přiznává senátor Čunek za KDU-ČSL a zahraniční zkušenosti ukazují, že tzv. údajné „privatizace“, kdy proběhne nemravný proces, kterým monopol správy vody ovládne koncern, provází velmi sofistikovaná korupce nadnárodních korporací a neskutečná ochota politiků za vlastní prospěch zaprodat strategické odvětví.

O tom, zda probíhá nebo neprobíhá korupce u soudců, kteří rozhodují žaloby na obranu městských vodáren, si udělá každý názor sám. Stačí, když si projede soudní KAUZY k vodárnám, které lidem zpřístupňuje v podmenu SOUDY  Nadační fond PRAVDA O VODĚ  na stránkách www.pravdaovode.cz

O tom, že ke korupci dochází je NFPOV přesvědčen a to i na základě Ústavního nálezu, kde ústavní soudci v podstatě toto jednání potvrzují VÍCE ZDE.  Jiné rozumné vysvětlení pro jednání soudců nejvyššího soudu, kteří nerespektují ani ústavní práva občana ani předchozí nález Ústavního soudu ČR, neexistuje.

podpořte nás

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá částka pomáhá 🙂

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

PRAVDA A FAKTA O VODĚ: Obrana vody je obrana podstaty společnosti a státu

 

koho volit-j 600

Podobné články