Ministerstvo objevilo Ameriku: Justice je nefunkční🫵, délka soudů 19 let a tři měsíce je nepřiměřená

V posledních dvou desetiletích zakladatel  Nadace PRAVDA O VODĚ odhaluje protiprávní praktiky, které ohrožují transparentní a řízení vodárenských společností v České republice. Stanovisko Ministerstva spravedlnosti je další důkaz o dlouholetém porušování práva občanů na spravedlivý proces. Odhaluje závažné nedostatky v našem justičním systému. Jde o konkrétní případ městské vodárny Kladno-Mělník, kde soudní rozhodnutí trvalo více než 19 let. Ukazuje podrobný pohled na jednání justice. Ukazuje i dopady na obyvatele regionu. Zdůrazňuje význam obrany spravedlnosti ve správě veřejných zdrojů jako je voda.

MS potvrdilo stanovisko zakladatele Nadace PRAVDA O VODĚ, který přes soudy rozkrývá rozsáhlé organizované protiprávní činnosti skupiny osob jednající v zájmu korporace, s cílem skrytě ovládnout monopol prodeje vody na místo ji konkurenčních městských vodáren. Dokládá také nekompetentní a v některých případech protiprávní jednání soudců, které se v kauzách vodáren negativně týkají života statisíců občanů ČR. 

Soudní procesy trvající 19 let, jsou ve funkční demokratické společnosti neakceptovatelné

U řady vodárenských kauz průběh řízení prokazuje nevymahatelnost práva v ČR, nefunkčnost justice ČR, porušování práva občanů na spravedlivá proces, vědomou soudní zvůli a jednání některých soudců v zájmu koncernu a na úkor občanů České republiky. Jednání některých soudců, napomáhá dvě desetiletí udržet v chodu protiprávně zavedený systém.  

Kauza rozhodování soudů o neplatnosti valné hromady společnosti VKM konané dne 28. 4. 2004

V tomto případě Ministerstvo spravedlnosti dalo za pravdu stížnosti zakladatele nadace. Rozhodování soudů ve věci neplatnosti usnesení valné hromady VKM trvalo přes 19 let.  Na této valné hromadě přitom byli do vedení VKM protiprávně navoleni lidé z konkurenční nadnárodní společnosti. Ti poté zevnitř VKM připravili pro Veolii smlouvy, kterými dalším protiprávním jednáním vyvedli z VKM na 30 let jediné ziskové podnikání. 

Tím připravili celý region a VKM o možnost čerpat stamiliónové dotace z EU na investice do vodárenské infrastruktury. Současně vyvedli právo inkasovat ziskovou marži z vodného a stočného na společnost z koncernu Veolia. Toto má zásadní negativní dopady na více než  150.000 obyvatel Kladna, Mělníku, Neratovic, Kralup nad Vltavou a další města a obce.

Příklad dalších negativních dopadů tohoto stavu ukazuje tato reportáž

Neadekvátní délku procesu a zásadní problémy v postupu soudů

Ministerstva spravedlnosti ČR shrnulo průběh soudního martýria týkajícího se evidentní neplatnosti valné hromady společnosti VKM, konané dne 28. 4. 2004, do níže uvedených bodů. Ty prokazují a ilustrují neadekvátní délku procesu a zásadní chyby v postupu soudů a jednání soudců:

 • Zahájení řízení (26. 7. 2004): Návrh na vylovení neplatnosti usnesení valné hromady byl podán, a řízení bylo zahájeno u Městského soudu v Praze.

 • Rozhodnutí Městského soudu v Praze (4. 6. 2010): Městský soud v Praze zamítl návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady. Toto rozhodnutí přišlo po téměř 6 letech od zahájení řízení. BYLO CHYBNÉ A PROTIPRÁVNÍ STAV KRYLO

 • Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze (19. 3. 2012): Po téměř 2 letech Vrchní soud změnil usnesení Městského soudu v Praze v části týkající se bodu 3 programu valné hromady, ale v ostatních bodech potvrdil původní rozhodnutí. BYLO CHYBNÉ A PROTIPRÁVNÍ STAV KRYLO

 • Rozhodnutí Nejvyššího soudu (22. 9. 2015): Po dalších 2,5 letech Nejvyšší soud zamítl dovolání proti usnesení odvolacího soudu, čímž potvrdil rozhodnutí Vrchního soudu v Praze. BYLO CHYBNÉ A PROTIPRÁVNÍ STAV KRYLO

 • Rozhodnutí Ústavního soudu (10. 10. 2017): Po 13 letech od zahájení řízení Ústavní soud zrušil usnesení Nejvyššího soudu a nařídil přezkoumání dovolání. ZVRAT V CHOVÁNÍ JUSTICE

 • Opětovné rozhodnutí Nejvyššího soudu (23. 5. 2019): Po 15 letech od zahájní řízení se vrací kauza zcela na začátek, když po přezkoumání Nejvyšší soud zrušil část rozhodnutí Vrchního soudu a vrátil věc k dalšímu řízení.  NIŽŠÍ SOUDY JIŽ NEMAJÍ PROSTOR KRÝT PROTIPRÁVNÍ STAV

 • Ústavní stížnost a rozhodnutí Ústavního soudu (28. 2. 2020): Ústavní soud odmítl ústavní stížnost Vodáren Kladno-Mělník a.s. proti usnesení Nejvyššího soudu.  PACHATELÉ PROTIPRÁVNÍHO STAVU MARNĚ ZKOUŠÍ SOUDY NATÁHNOUT  

 • Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze (5. 10. 2021): Vrchní soud změnil rozhodnutí soudu prvního stupně tak, že vyslovil neplatnost všech napadených usnesení valné hromady s výjimkou již pravomocně neplatného bodu. 

PO CCA 20 LETECH DÁVÁ VRCHNÍ SOUD ZCELA ZA PRAVDU ŽALOBCI

 • Rozhodnutí Nejvyššího soudu (27. 2. 2024): Nejvyšší soud odmítl dovolání společnosti Vodárny Kladno-Mělník, čímž bylo rozhodnutí Vrchního soudu v Praze potvrzeno. PACHATELÉ PROTIPRÁVNÍHO STAVU ZNOVU MARNĚ ZKOUŠÍ SOUDY NATÁHNOUT
 

Opakovaná chyba není chybou, ale záměr

 Průběh soudního řízení ilustruje nefunkční stav České justice. Doba k dosažení pravomocného rozhodnutí téměř 20 let je neadekvátně dlouhá. Délka řízení a potřeba opakovaných přezkumů dokazují, zásadní chyby v postupu a v rozhodování soudců. Prokazují  nekvalitní soudní řízení a nesprávné úřední postupy. Vzhledem k tomu, že se chyby v postupu soudců opakovaly, je více než na místě důvodné podezření, že nešlo jen o selhání odborné, ale i morální. Na Vrchním soudu byla kauza 5x.

Ministerství spravedlnosti objevilo Ameriku

Po provedeném šetření Ministerstvo spravedlnosti konstatuje, že celkové délka posuzovaného řízení je nepřiměřená a v řízení došlo k nesprávnému úřednímu postupu ve smyslu ust. § 13 odst. 1 zákona. Namítané řízení trvalo 19 let a 3 měsíce.

Ministerstvo spravedlnosti závěr o nepřiměřenosti délky namítaného řízení vyslovilo již ve stanovisku ze dne 6. 2. 2014, č. j. MSP-2476/2013-ODSK-ODSK/8. Na délce řízení se výraznou měrou podílelo rozhodování o řádných a zejména mimořádných opravných prostředcích, kdy ve věci dvakrát rozhodoval Nejvyšší soud, jednou Ústavní soud ČR a pětkrát také Vrchní soud v Praze.

Na základě stanoviska Ministerstva spravedlnosti ČR týkajícího se poskytnutí zadostiučinění za nesprávný úřední postup v souvislosti s dlouhým soudním řízením o neplatnosti valné hromady městské vodárny Kladno-Mělník, ve kterém byli protiprávně nainstalováni lidé z konkurenční společnosti Veolia, lze stanovisko shrnout do následujících bodů:

 1. Podání žádosti a žádaná částka: R. Novotný uplatnil nárok na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění ve výši 73 600 Kč jako náhradu nemajetkové újmy vzniklé z důvodu nepřiměřené délky soudního řízení.

 2. Posouzení podání: Ministerstvo spravedlnosti ČR posoudilo podání jako žádost podle zákona č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

 3. Důvod zadostiučinění: Bylo konstatováno, že řízení o vylovení neplatnosti usnesení valné hromady trvalo více než 19 let, což bylo shledáno jako nepřiměřená délka řízení vedoucí k nesprávnému úřednímu postupu.

 4. Právní úprava a judikatura: Ministerstvo spravedlnosti se odvolávalo na českou právní úpravu a judikaturu, zejména na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, která zakotvuje právo na projednání věci v přiměřené lhůtě.

 5. Výsledek posouzení: Bylo rozhodnuto, že žadatel má nárok na požadované zadostiučinění ve výši 73 600 Kč, přičemž uvedená částka měla být poukázána na uvedený bankovní účet.

 6. Omluva za pozdní vyřízení: Ministerstvo se omluvilo za pozdní vyřízení žádosti, které bylo způsobeno množstvím vyřizované agendy a personálními změnami na Odboru odškodňování.

 7. Podrobnosti o řízení: Dokument obsahuje detailní popis průběhu soudního řízení včetně rozhodnutí Městského soudu v Praze, Vrchního soudu v Praze, Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, které ilustrují nesprávný postup soudů a neúměrnou délku soudního procesu.

Stanovisko Ministerstva spravedlnosti na konkrétním příkladě odhaluje v celé nahotě zoufalý stav české justice.

Jak je české soudní prostředí bezzubé a jak soudci přistupují k tak zásadním soudním sporům jako je veřejný zájem, organizovaný zločin a zásobování obyvatel pitnou vodou.

Závěr

Ochrana strategických monopolů, jako je voda, energie a s tím spojený boj proti korupci a nepřípustnému zasahování  korporací a politiků do života občanů, jsou pro svobodu klíčové. Případ VKM ukazuje, jak moc jsou tyto principy pošlapávány a proč je třeba se bránit. Proto zakladatel Nadace PRAVDA O VODĚ vodu léta brání, odhaluje pravdu a trvá na dodržování zákonů. Ministerstvo díky tomu potvrdilo závažné problémy v soudním a správním systému ČR, které vyžadují okamžitou pozornost a řešení.

Kauza VKM je příkladem, jak dlouhé a složité může být cesta k prosazení vymahatelnosti práva. Konečný výsledek, ale stojí za to, protože dokazuje, že společně můžeme spravedlivý systém správy nejen vody pro občany prosadit. 

Odkazy na důkazy

 • Toto může pro nápravu udělat vlastně každá- podpis PETICE VODA JE ŽIVOT – ZDE
 • Tunel VKM o co přišli občané Kladenska – ZDE

Externí odkazy

 • Stanovisko Ministerstva spravedlnosti vyhovělo stížnosti na nefunkčnost české justice- ZDE
 • Usnesení NEJVYŠŠÍ SOUDU zamítá kroky VKM – ZDE
 • Ústavní soud zamítá ústavní stížnost VKM – ZDE
 • Ústavní soud POTVRZUJE oprávněnost ústavní stížností R. Novotného, který brání VKM- ZDE


Fandíte-li podobným rozsudkům, pak podpořte zakladatele nadace, který soudy na obranu vodáren a ukončení protiprávního působení zahraničních korporací u našich studní financuje ze svého přes 20 let
😲

Převodem na účet u ČSOB
151441719/0300

nebo podpořte
nadaci pravda o vodě, která řeší osvětu a nápravu zákonů
přes darujme.cz

 


Napište komentář, co si o tom myslíte a informace šiřte a sdílejte
i tím pomáháte s nápravou

DĚKUJEME

Podobné články