Business balance.

Volby 2014, zisky z vody tečou do zahraničí a náprava se nekoná!

Dne 13. 5. 2015 se konala valná hromada Vodovodů a kanalizací Zlín (VaK Zlín). Zúčastnila jsem jí a její průběh se vám pokusím popsat. V bodech by se však dala shrnout takto:

  • Pravomocná rozhodnutí soudů nic neznamenají a vedení VaKu Zlín ani zástupci Statutárního města Zlína (SMZ) je nerespektují.
  • Noví členové orgánů společnosti odmítli sdělit svůj názor na provozní model. Až na jednoho, který rovnou řekl, že provozní model s Moravskou vodárenskou (Veolia) podporuje.
  • Chyba v podkladech odhalila, že valnou hromadu nejspíš připravovala sama Veolia.
  • Kvůli schválení odměny pro pana Březíka se bude konat mimořádná valná hromada.
  • Vedení Vaku Zlín strká hlavu do písku před minulostí. Stamilionovými škodami se nechce zabývat a tváří se, že neexistují.
  • Diskuse o hospodaření VaKu Zlín je nežádoucí.
  • Primátor Zlína úkoluje předsedu představenstva VaKu Zlín. I v podaném odvolání?

Valná hromada měla na pořadu jednání odvolání a volbu členů představenstva a dozorčí rady, schválení smluv o výkonu jejich funkce a také schválení účetní závěrky za rok 2014. Pozvánka a podklady k valné hromadě naleznete ZDE pdf1.část, 2.část, 3.část a 4.část.

Valná hromada byla svolána do zasedací místnosti v sídle společnosti a její kapacita byla zjevně nedostačující, neboť se jí účastnilo více jak 35 akcionářů, dále členové představenstva a dozorčí rady VaKu Zlín, a hosté (zástupci firmy zajišťující organizaci valné hromady, zástupci médií, tiskový mluvčí města Zlína, zástupci několika právních kanceláří, zástupce společnosti Ernst & Young, zástupce účetní firmy, kameraman). Místnost byla nabitá k prasknutí. Zjevně nevyhovující. To i přesto, že zákon i stanovy říkají, že místo konání musí být určeno vhodně, aby nepřiměřeně neomezovalo účast akcionáře. Ze strany vedení VaKu Zlín se taková volba nedá považovat za nic jiného, než za záměr, protože čím méně pohodlí, tím méně akcionářů přijde na další valnou hromadu. Již minulá valná hromada, konaná v mnohem větších prostorách Centroprojektu ve Zlíně, byla akcionáři plně zaplněna. Svolat valnou hromadu do menších prostor bylo rozhodně cílené.

Valná hromada začala ujištěním předsedy představenstva VaKu Zlín Ing. Svatopluka Březíka, prohlášením o otevřenosti společnosti a vstřícnosti k akcionářům. Následoval protest některých akcionářů proti umožnění hlasování SMZ na valné hromadě, a to s odkazem na pravomocná rozhodnutí soudů. Z nich vyplývá, že město Zlín má výkon hlasovacích práv zakázán do doby, než učiní povinnou nabídky převzetí. Město tuto nabídku doposud neučinilo, takže podle zákona nemá hlasovací práva. I přesto mu představenstvo VaKu Zlín hlasování na valné hromadě umožnilo. SMZ předložilo písemné prohlášení k tomu, že hlasovat bude. SMZ je hlavním akcionářem VaKu Zlín a na valné hromadě má rozhodující podíl. Je tak schopen si prakticky vše odhlasovat sám.

Následovaly dotazy na analýzu z roku 2013 zpracovanou advokátní kanceláří Toman & Devátý na objednávku VaKu Zlín, která má posuzovat, zda SMZ může hlasovat či nikoliv a další otázky k uplatnění škod. Poskytnutí této analýzy odmítlo předchozí vedení VaKu. Akcionáři se proto v rámci nově deklarované otevřenosti obrátili na nové vedení VaKu Zlín s žádostí o její poskytnutí. Pan Březík však řekl, že o žádné takové analýze neví. Přitom na valné hromadě byli také zástupci této advokátní kanceláře, která analýzu zpracovala a také lidé, kteří ji zadávali a musí jí mít k dispozici. Stačilo se tak pouze některého z nich zeptat. Nestalo se tak. Dotazy na existenci tohoto právního názoru se táhly jako červená nit celou valnou hromadou a až po několika hodinách prohlásil další z přítomných právníků VaKu Zlín JUDr. Kocáb, že tato analýza je předmětem tajemství, takže nemůže být poskytnuta. Paradoxní na tom bylo, že zatímco právník VaKu Zlín o analýze ví, tak předseda představenstva pan Březík říká, že o ní nic neví.

K bodu odvolání a volba členů představenstvaa dozorčí rady byli odvoláni všichni stávající členové. Nově navržení členové do těchto orgánů byli některými z akcionářů (převážně zástupci obcí) vyzváni k tomu, aby se krátce představili a sdělili svůj názor na provozní model uzavřený s Moravskou vodárenskou (Veolia). K problematice provozního modelu se však odmítli vyjádřit, s výjimkou jednoho (Vojtěcha Trčky za město Valašské Klobouky), který otevřeně řekl, že stávající model podporuje. Dokonce odmítl sdělit svůj názor i pan Březík, který představenstvo nově vede. Tento člověk byl přitom navržen a dosazen do VaKu Zlín Statutárním městem Zlín. Na dotaz na přítomného hlavního akcionáře s jakými cíly navrhuje tyto lidi do orgánů společnosti, se pan Kamas (ANO) odmítl vyjádřit a označil takové dotazy jako obstrukční a zbytečné. Přitom je zcela zásadní, s jakými postoji tito lidé budou vést společnost a spravovat tak cizí majetek, převážně vložený městy a obcemi.

Zástupci akcionářů města Otrokovice a Fryštáku předložili s předstihem před valnou hromadou návrh, aby členem dozorčí rady byl zvolen pan Studeník. Reagovali tak na deklarovanou otevřenost a vstřícnost VaKu Zlín. Návrh neprošel. Že by další trhlinka v otevřenosti a vstřícnosti?

Chybka se vloudí aneb když politici města Zlín a vedení vodovodů a kanalizací  Zlín, tupě předkládají městům a obcím na Zlínsku materiály, které jim připravil soukromý subjekt

K bodu schválení smluv o výkonu funkce byly valné hromadě předloženy smlouvy, kde ta, která se týkala dozorčí rady, měla tento bod:

odstavec

Na tom by nebylo nic tak zvláštního. Nebýt toho, že společnost Středočeské vodárny, a. s. je ovládána společností VEOLIA VODA (Viz sbírka listin Městského soudu v Praze, B 6699/SL86/MSPH – zpráva o vztazích za rok 2013), která ovládá také Moravskou vodárenskou, a. s.

Za svolání valné hromady a podkladů odpovídá ze zákona i stanov představenstvo VaKu Zlín, avšak v tomto případě to spíše vypadá, že podklady připravovala Veolia. Je to další důkaz o tom, že VaK Zlín, je skutečně pouze formální subjekt, zcela závislý na Veolii, jak dokládá analýza SAUL Consulting, kterou si nechalo v roce 2011 udělat Statutární město Zlín. Celou ji najdete na stránkách www.pravdaovode.cz/zlin2/

Což tedy aspoň vysvětluje, v čí prospěch jednala předchozí vedení VaKu Zlín a v čí prospěch jednají i ti dnešní, neboť odvolání se proti rozsudku ve prospěch VaKu Zlín, jinak logiku nedává. Takové jednání přináší totiž prospěch jen Veolii.

Taky se až na valné hromadě zjistilo, že se má schvalovat i manažerská smlouva pro pana Březíka, který má být ředitelem VaKu Zlín. Ředitelem společnosti se dvěma zaměstnanci, včetně něho. Nejenže ve smlouvě chyběla částka odměny, za kterou bude pan Březík pro VaK Zlín pracovat (a vedle toho také pobírat i odměnu za výkon funkce v představenstvu), ale hlavně se zjistilo (po minimálně půlhodinové přestávce), že tato smlouva ani nemůže být valnou hromadou schválena, protože není na pořadu jednání. Takže kvůli schválení manažerské smlouvě pro pana Svatopluka Březíka

Svatopluk Březíkse bude konat mimořádná valná hromada. Tato chybka nás tak bude stát další peníze na konání valné hromady, což je však v těch milionech, které tečou Veolii, jen nepatrná částka.

Když přišlo na projednání účetní závěrky za rok 2014, tak vedení VaKu cíleně rozpoutalo „diskusi“ na téma výše nájmu infrastruktury. Tím záměrně odvedlo akcionáře od toho podstatného. Jaké zisky se na infrastruktuře tvoří? Prodej vody bez infrastruktury nejde realizovat a zisk z prodeje vody se inkasuje až na konci od odběratele. O vyváženosti smluv s Veolií tak vypovídá jedině srovnání a to jaké zisky na infrastruktuře VaKu Zlín tvoří Veolia a jaké zisky na této infrastruktuře tvoří Vak Zlín. Prostě kolik vydělává provozování a kolik pronájem naší infrastruktury? Zde je to od počátku nastaveno naprosto zjevně v neprospěch VaKu Zlín.

Infrastrukturu v hodnotě 3 miliardy sice vlastní Vak Zlín, ale ten s ní nedisponuje. Používá ji Veolia. Systém smluv s Veolií je nastaven tak, že se vysoké zisky tvoří výhradně a jen provozováním naší infrastruktury a tyto zisky končí u Veolie, nikoliv ve VaKu Zlín. VaK Zlín svou infrastrukturu nepronajal s tím, že na pronájmu vydělá zisk 90 mil. Kč ročně, on ji pronajal a ročně vydělá zisk pouhých 7 mil. Kč. Před uzavřením smluv, měl přitom VaK Zlín k dispozici jak infrastrukturu, tak provozování (prodej vody). Díky nevýhodným smlouvám končí ročně 90 mil. Kč zisku u Veolie(Tj. údaje za rok 2013). Takto absurdně jsou smlouvy s Veolií nastaveny.

Při tomto skutkovém stavu se vedení VaKu Zlín se snažilo akcionáře přesvědčit, že provozní model je pro Vak Zlín výhodný! Tím dle mého názoru doložilo, že je neschopné, nebo (ještě hůře) všehoschopné. Pro koho pracuje, nechť posoudí akcionáři a občané.

Když je provozní model tak výhodný, tak navrhuji, že si vyměníme pozice. Ne na 30 let, ale na vždy! Vak Zlín (města a obce) budou provozovat infrastrukturu a inkasovat zisky a Veolia nechť infrastrukturu vlastní, kterou bude povinna obnovovat. Tu nám pronajme za podmínek, že VaK Zlín ročně vyinkasuje zisky 90 mil. Kč a Veolia inkasuje zisk 7 mil. Kč.

Myslíte, že by s tím magistrát města Zlín, vedení Vaku Zlín, Moravská vodárenská a Veolia souhlasili?

Pokud někdo řekne, že toto je demagogie, tak upozorňuji, že toto je v opačném gardu realitou!

V drtivé většině na ekonomické záležitosti odpovídala paní Brychtová, která dříve dělala auditorku VaKu Zlín a nyní má na starosti účetnictví. V průběhu diskuse, která se panu Březíkovi, akcionáři SMZ a také vedení valné hromady zdála být dlouhá, tak přišel vskutku jedinečný nápad, aby se výsledky hospodaření nejdříve schválili a pak, že o tom můžeme diskutovat. Nejenže je tento postup proti zákonu a jednacímu řádu, ale hlavně proti logice. Jestliže mám o něčem hlasovat, pak nejdříve potřebuji informace, které se toho týkají, a ne naopak. Ale spoléhalo se na to, že na valné hromadě je největší akcionář – město Zlín, které vahou svých hlasů (byť neplatných) schválí cokoliv a ostatní akcionáři jsou jen do počtu. Takže opět jsme slyšeli, že valná hromada trvá už dlouho (u manažerské smlouvy pro pana Březíka dlouhá pauza nevadila), takže by bylo dobré ji ukončit. Opět se zapomíná, že právě valná hromada je jediným prostředím, kde mají akcionáři dostávat informace. Akcionář je vlastníkem společnosti, zatímco představenstvo je jejím správcem, avšak na každé z valných hromad VaKu Zlín, kterých jsem se účastnila, to vypadalo přesně naopak. A to, že se akcionáři ptají na informace ohledně hospodaření, je zcela pochopitelné. Vždyť jsou přítomni převážně starostové, kteří se mají zodpovídat ze správy cizího majetku občanům. Avšak, v rámci deklarované transparentnosti, otevřenosti a změně přístupu VaKu Zlín, byly všechny následující dotazy odmítnuty a přistoupilo se k hlasování. Schváleno. Ukončeno.

Téměř v samém konci valné hromady však zazněla ještě jedna perla, a to z úst přítomného primátora města Zlína, MUDr. Miroslava Adámka, zastupujícího SMZ, který sdělil, že úkoluje pana Březíka. Že mu uložil, aby se sešel s jedním z akcionářů. Takže je to čím dál jasnější. Představenstvo VaKu Zlín vykonává pokyny svého hlavního akcionáře nebo dokonce jedince. Je i odvolání se proti rozsudku z vůle města Zlína? To je určitě zajímavá informace také z toho pohledu, kdo odpovídá za vzniklé škody.

Větší transparentnost mají přinést webové stránky pravdy o VaKu Zlín. Tak jsem zvědavá, jestli se na ní konečně objeví i požadované (a odmítnuté) kalkulace vodného a stočného, abychom věděli, kolik zisku má připadnout Veolii a kolik VaKu Zlín. Velmi zajímavé by bylo transparentně ukázat srovnání výše vodného a stočného vodáren působících ve Zlínském kraji a vysvětlit lidem, proč máme cenu léta nejdražší.

Závěrem lze tedy shrnout, že ten, kdo očekával nějaké změny, musel po konání této valné hromady prozřít. Naoko se sice změny dělají – v orgánech jsou noví lidé, kteří však pokračují v prodlužovací taktice a ponechají podané odvolání vůči usnesení soudu, které je ve prospěch VaK Zlín a občanů. Hovoří se o otevřenosti, ale jsou to jen bezobsažná slova.

Pro to hlavní – získat prodej vody zpět a zajistit si tak zdroje na obnovu a investice do infrastruktury, nedělají lidé z představenstva VaKu Zlín zhola nic. Vlastně naopak. To, co dělají, jen prohlubuje škody společnosti. Doplácí na něj lidé nejdražší cenou vody a města i obce stavem infrastruktury, kterou nemají jak financovat.

Zlín, 13. 5. 2015

Eva Štauderová

Prostě krásný důkaz, jak tito lidé budou hájit zájmy občanů anebo fr. koncernu Veolia (Moravské vodárenské)

Na této valné hromadě byli přítomní zástupci magistrátu města Zlín a primátor Miroslav Adámek (STAN), Luhačovice, Tlumačov, Brumov-Bylnice, Valašské Klobouky, Vizovice, Napajedla i nové vedení vodárny a dozorčí rady Vaku Zlín v čele se Svatoplukem Březíkem. Nikdo se nad tím, že se předkládá návrh, aby vedení vodárny financovala Veolia ani nepozastavil. Nikdo se neptal, jak je možné, že něco takového vedení vodárny akcionářům předkládá k schválení.
Předseda dozorčí rady Marek Novák, ani právník statutárního města Zlín Oldřich Hlaváček, nedělají a neříkají nic.

Pravda o vodě ve ZlíněProč platí občané Zlínska nejdražší cenu vody v kraji
About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Tím co dělám a jak žiji, jsem se naučil nebát se říct svůj názor, stát si za ním a tím bránit pokračování systému nastaveném v neprospěch lidí. Jsem ekonom a expert na praktiky koncernů a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny pro prodej české vody nepotřebujeme, přišly na vodě vydělat, ne nám pomáhat a řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti, nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. Bez nich koncerny monopol vod nikdy neovládnou a nevyinkasují z vody ani korunu. 17 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>  a spoluzakladatele NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním a tzv. "provozním modelem" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu dnes městské vodárny čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými nejde manipulovat, proto vznikl datový portál www.PRAVDAOVODE.cz >> a YOU TUBE KANÁL PRAVDA O VODĚ>> Kde jsou informace, které jinde nejsou a darebáci je tají. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300>  a spolu s cca  14.000 občany požaduji  po politicích v Parlamentu ČR nápravu a každý, se k nám může přidat:  VODA JE ŽIVOT - POŽADUJEME JI SPRÁVOVAT JAKO VEŘEJNOU SLUŽBU A NE KŠEFT Staňte se fanouškem a sdílejte to, co vás o vodě zaujme Facebook VODA LIDEM>>

2 Komentáře

Napište komentář

* Povinné údaje