Boj o vrácení vody se nekoná? Kamarádské vztahy vedení Zlína, Vaku Zlín a Veolie?

Veolia prý odmítá vrátit vodu, resp.  provozování vodovodů a kanalizací městům a obcím

Máme na stole pravomocné rozhodnutí soudců a koncern prý odmítá vrátit vodu městu Zlín. Dle slov pana Adámka je provozní model nevýhodný. Dokonce i advokát Vaku Zlín na zastupitelstvu města Zlín konstatuje veřejně, že smlouvy s Veolií jsou neplatné, protože soudy potvrdily, že valná hromada proběhla protiprávně a k uzavření smluv valná hromada nedala souhlas. Soud navíc konstatoval, že protiprávního jednání se společně dopustilo město Zlín s Veolií.

Vedení Vaku Zlín ani města Zlín, nikdy nepodali žaloby na ukončení protiprávního stavu, a vrácení vody zpět do rukou měst a obcí. Vedení Vaku Zlín se naopak 15 let odvolávalo proti usnesením soudů, které prohlašovaly za neplatné usnesení valných hromad, kterým bylo realizováno protiprávní vyvedení hospodaření s vodou z Vaku Zlín a tím vyvedení zisků z vody na Veolii.

Co nyní přichází?

Žaloby, podněty policii, požadavky na vydání neoprávněného obohacení?

Nikoliv.

Bez ohledu na názory soudců budou ti kteří mají Vak Zlín bránit dál nedělat nic, resp. budou čekat, jak dopadnou soudy (a tunel mezi tím pojede dál). Žaloby nepodají. Vak Zlín je přitom jediný subjekt s přímou aktivní legitimací k podání žalob na neplatnost smluv a uplatnění náhrad škody. Žaloby NA SVOU OBRANU nepodá. Město Zlín má ve Vaku Zlín největší podíl 47% podíl, ale ani ono nehodlá bránit svůj majetek, Vak Zlín, vodu a občany.

Proč nic podobného nemůžeme čekat? Objevily se úzké vztahy mezi koncernem, Zlínem a Vakem Zlín?

Primátor Zlína p. Adámek (STAN), generální ředitel Veolia pro střední a východní Evropu P. Guitard, a M. Bernard bývalý ředitel Vak Zlín a poté, ředitel Veolia pro ČR a Moravské vodárenské a také p. Březík spolu o vodu a vrácení vody do rukou obcí nebojují. Společně vypouští kapříky-pstruhy. Za dobu „primátorování“ p. Adámka přitom odteklo jen v ziscích z vody do zahraničí cca 500 mil. Kč, a toto  zaplatili lidé v ceně vody právě díky právě díky p. Adámkovi, resp. díky vedení vodárny, které dosazuje do Vaku Zlín město Zlín.

 

Tuna pstruhů za 500 mil. Kč? Pokud se na to podíváme touto optikou, pak jsou to sakra drazí pstruzi. http://vakzlin.cz/novinky/45-tuna-pstruhu-vypustena-do-drevnice

Cesta pstruha/kapříka? Kdo tyto PR akce Veolie vlastně financuje?

 

Co můžeme čekat?

Dokud tam budou tito lidé, pak jen totéž, co dosud a v minulosti. Zradu, podvody, manipulace, lži, protiprávní jednání a o(h)lupování lidí, vše v zájmu osobního prospěchu.

A neříkám to jen já!

tuna_pstruhu-a-800-mil.-Kč-v-cizině -jen text

Ve funkci je Březík od 15.2.2015. Používá pěkné fráze, ale o tom co je zač vypovídají jeho činy a ne kecy. Rozsudky prokazují, že „politici“ Zlína, kolaborovali s nájezdníky a jsou součástí organizované skupiny, která spáchala protiprávní komplot, kterým byly z Vak Zlín vyvedeny stamiliónové zisky z vody na 30 let do rukou koncernu Veolie. Pan Březík se léta snažil, aby nebyly dosaženy rozsudky, které to potvrzují.

V roce 2017 potvrdil Vrchní soud v Olomouci, že Veolie, vedení Vaku Zlín a města Zlín realizovali provozní tunel protiprávním procesem a v dubu 2017 místo žaloby a trestních oznámení se vydali Adámek a Březík a PR akci Veolie.

Odhalené společné jednání města Zlín, vedení Vaku Zlín, a Veolie v minulosti

Jednání „politiků“ Zlína hodnotila za posledních 15 let řada institucí.

Komise pro cenné papíry 2004 k jednání vedení města Zlín konstatovala:

„Z hlediska konkrétního stupně společenské nebezpečnosti Komise zkoumala povahu, způsob, dobu trvání a následky protiprávního jednání. Účastníci řízení sledovali konkrétní cíl, kterým bylo prosazení vstupu skupiny Veolie Water do cílové společnosti. Přestože věděli, že fakticky ovládli cílovou společnost, nabídku převzetí neučinili a do poslední chvíle popírali záměr prosadit společný vliv v cílové společnosti. Proto je správní delikt třeba kvalifikovat jako úmyslný, předem promyšlený, omisivní skutek. Způsob spáchání správního deliktu zvyšuje stupeň společenské nebezpečnosti.  Jednání účastníků řízení mělo závažné následky….. cílová společnost přišla o dotace z fondů ISPA.

Komise se také zabývala mírou účastí jednotlivých účastníků řízení na spáchání správního deliktu. JV byla iniciátorem projektu ovládnutí cílové společnosti a v tomto smyslu sehrála roli návodce a mír jejího zavinění je proto vyšší. Nicméně bez spolupráce města Zlín by JV nikdy nemohla projekt realizovat. Město Zlín bylo osobou ovládající cílovou společnost a bylo na jeho uvážení, zda bude s JV spolupracovat či nikoliv. Město Zlín na základě vlastního uvážení obešlo stanovy cílové společnosti, které zakazují převod akcií na jméno na jiné než stávající vlastníky a umožnilo JV vykonávat v cílové společnosti rozhodujíc vliv. Tímto krokem poškodilo ostatní akcionáře cílové společnosti, však samo získalo zisk přes 30 mil. korun. Město Zlín sehrálo v ovládnutí společnosti klíčovou roli a nese za to právní odpovědnost.“

 

Soudy odhalily, že ve Zlíně léta probíhal protiprávní jednání, na kterém se podílí vedení města Zlín a kterým bylo v rozporu se zákonem z Vaku Zlín vyvedeno na Veolii hospodaření s vodou a tím i stamiliónové zisky, které platí lidé v ceně vody. Je proto doloženo pro koho vedení města léta pracuje a je také jasné, proč město Zlín, ani Vak Zlín, nikdy nepodali žaloby na ukončení protiprávního stavu, na ukončení nemravného tunelování Vaku Zlín a drancování peněženek lidí.

Rozsudek Krajského soudu v Brně 2010

V kostce shrnuto, když Jižní vodárenská, a.s. neuspěla v přímém výběrovém řízení v roce 2001, rozhodla se dosáhnout sledovaný cíl jiným způsobem. Prostřednictvím České spořitelny, a.s. ovládla potřebnou část hlasovacích práv ve společnosti Vak Zlín. V této fázi je zvlášť významná činnost SMZ a jeho zástupce Ing. Milana Soldána. Další fází bylo personální ovládnutí společnosti osobami se zkušenostmi v jiných vodárenských společnostech. … Z dosavadního zjištění soudu je zřejmé, že tyto osoby byly připraveny vykonávat potřebné činnosti pro jakoukoliv zájmovou skupinu (např. Ing. Bernard, místopředseda představenstva Vak Zlín, se stal generálním ředitelem obchodní společnosti Zlínská vodárenská, a.s. apod.).“

 

Pravomocný rozsudek Vrchního soudu v Olomouci 2016

Rozhodl a vyslovil neplatnost valné hromady z 30.4.2004, kterou byl realizován tunel Vaku Zlín.

„Popsané jednání Statutárního města Zlín, Jižní vodárenské, a.s. a České spořitelny, a.s. je jednáním ve shodě s cílem ovládnout společnost Vodovody a kanalizace  Zlín, a.s. (VAK) společností Jižní vodárenská (to je koncernem VEOLIA) a tímto postupem byl porušen jak zákon, tak stanovy VAK, neboť tímto postupem došlo k obejití ustanovení § 13 stanov VAK, které zakotvuje omezenou převoditelnost akcií na jméno. Odvolací soud na tomto svém stanovisku setrvává. … Ze zjištěného skutkového stavu jednoznačně vyplývá, že k prosazení provozního modelu došlo postupem in fraudem legis (obcházení zákona)  to je postupem, kterým došlo k obejití shora citovaného ust. čl. § 13 stanov a ust. § 156 odst. 4 a § 156a ObchZ.“

Vrchní soud v Olomouci v roce 2016 na základě dlouholetého dokazování shledal a konstatoval:

„Odvolací soud je však názoru, že popsaní jednání Statutárního města Zlín (SMZ), Jižní vodárenské(JV) a České spořitelny(ČS) je jednáním ve shodě s cílem ovládnutí společnosti Vodovody a kanalizace Zlín (VAK Zlín nebo VAK) společností JV (to je koncern VEOLIA) a že tímto postupem byl porušen jak zákon, tak stanovy VAK, neboť tímto postupem došlo k obejití ust. § 13 stanov VAK, který zakotvuje převoditelnost akcií na jméno….. JV se navenek presentovala prostřednictvím České spořitelny zájem stát se akcionářem …. Cílem společnosti JV (Veolia) však fakticky nebyl získat akcie společnosti VAK do vlastnictví, ale ovládnou vodárenskou společnost VAK a ponechat si pouze její provozní část. SMZ na celé transakci profitovalo částkou 34 mil. Kč.

rozsudek

 

podpořte nás

Informovanost přináší šanci vrátit vodu do rukou státu a obcí

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme ?

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

koho volit-j 600

Uložit

Podobné články