Potvrzeno pravomocně: pachatel instalace Veolie k monopolu vody na Zlínsku jsou politici Zlína

Odpovědnost za komplot vedoucí k léta nejdražší vodě na Zlínsku nesou lidé z vedení Statutárního města Zlín a Vaku Zlín

Došlo k protiprávnímu vyvedení „vody“ do rukou cizinců, což bylo realizováno organizovanou skupinou osob a s ní ve shodě jedanajícími „politiky“ v období let 2002 – 2004.

„Z důkazů provedených v soudních řízeních za 15 let vyplynul jednoznačný záměr největšího akcionáře společnosti Vak Zlín, tedy Statutárního města Zlín (SMZ), umožnit soukromé společnosti Jižní vodárenská, a.s. (JIV) vstup do společnosti Vak Zlín v podstatě za jakoukoliv cenu. Nejednalo se přitom o akcionáře společnosti, takže valná hromada nemohla udělit souhlas s převodem akcií na tuto osobu…. Ještě před prvním zamítnutím vstupu JIV do Vak Zlín v roce 2002 byl vypracován záložní postup, jak původní záměr realizovat a obejít tak omezení převoditelnosti akcií. Na základě toho byl zpracován balíček smluv, tím bylo třetí osobě umožněno vykonávat vliv ve společnosti ve svůj prospěch a naplnit původní záměr, tj. dosažení provozního modelu, to vše bez zatížení se vlastnictvím infrastruktury, která zůstala k tíži obcí.“

„Popsané jednání Statutárního města Zlín, Jižní vodárenské, a.s. a České spořitelny, a.s. je jednáním ve shodě s cílem ovládnout společnost Vodovody a kanalizace  Zlín, a.s. (VAK) společností Jižní vodárenská (to je koncernem VEOLIA) a tímto postupem byl porušen jak zákon, tak stanovy VAK, neboť tímto postupem došlo k obejití ustanovení § 13 stanov VAK, které zakotvuje omezenou převoditelnost akcií na jméno. Odvolací soud na tomto svém stanovisku setrvává. … Ze zjištěného skutkového stavu jednoznačně vyplývá, že k prosazení provozního modelu došlo postupem in fraudem legis (obcházení zákona) to je postupem, kterým došlo k obejití shora citovaného ust. čl. § 13 stanov a ust. § 156 odst. 4 a § 156a ObchZ.“

Usnesení soudců, které vše popisují a hodnotí, jsou ke stažení

ZDE – ROZSUDKY

Soudci na základě důkazů potvrdili pravdivost závěrů, žalobců, kteří se ně obrátili ve snaze bránit Vak Zlín proti greenmalingovým nájezdům. Celý proces, kdo co realizoval, kdo patřil do organizované skupiny, jaký byl podíl té které osoby a také to, jak nové vedení radnice města Zlín dál vše cíleně udržuje vědomě v chodu bez ohledu na občany, se znalostí všech negativních dopadů, je zdokumentována a ve veřejném zájmu  je k dispozici soudcům i veřejnosti a médiím:

PRAVDA O VODĚ VE ZLÍNĚ

Plná odpovědnost za dnešní stav leží na vedení města Zlín a Vaku Zlín  

V roce 2010 byl vydán první rozsudek, který popsal a potvrdil léta páchaný nemravný a protiprávní proces. Právní obstrukce ze strany Vak Zlín byly jen účelové kroky, k natažení sporů a oddálení odhaení pravdy.

Primátor města Zlín, pan Adámek (STAN) a celé vedení města Zlín, které přišlo na radnici a do vedení Vaku Zlín v roce 2010-2011 léta nejednají ve prospěch občanů, měst, obcí a vodárny Zlín. Naopak.

Věděli, že lidé z vedení města Zlín a Vaku Zlín před nimi byli pachatelé protiprávního komplotu vedoucímu k:

a) nemožnosti čerpat odtace z EU

b) drancování peněženek lidí, kdy lidé léta platí nejdražší cenu vody v kraji

c) vyvedení řady aktiv Vaku Zlín bezůplatně na koncern

d) jednání obcházejícímu zákony ČR

Za toto dělení zisků z vody nesou odpovědnost

zisky

Politici Zlína neudělali záměrně nic, aby lidé odpovědní za zavedení protiprávního a hanebného stavu byli pohnáni k odpovědnosti a aby zabránili vzniku dalších škod. Protiprávní stav a jednání kryli a bránili jeho odhalení a natahovali jednání u soudů 13 let.

Naopak, přes rozhodnutí soudu již z února 2010 právními kličkami udržovali a udržují v chodu protiprávně zavedený systém, kterým zisky z vody tekly a tečou na účty koncernu místo do obnovy trubek v regionu.

Na rozdíl od svých předchůdců z roku 2004 měli doloženo, že protiprávní stav ve Vaku Zlín znamená nemožnost čerpání dotací z EU pro celý region, tok stamiliónů korun do zahraničí místo do obnovy trubek, nejdražší cenu vody ve Zlínském kraji a ztrátu kontroly měst nad nenahraditelnou surovinou.

vedení města 2011Vedení SMZ a vedení Vak Zlín nese odpovědnost za škody

Od roku 2004 do roku 2018 odteklo na účtu koncernu cca 800 miliónů korun, které zaplatili v ceně vody lidé ze Zlínska.

prifit koncernu a vodárny

Když zastupitel a zástupce SMZ, pan M.Rafaja v orgánech dozorčí rady Vaku Zlín, jako její předseda rozkryl a doložil, že jde o tunel realizovaný na základě lživých informací a předložil o tom důkazy a pan Adámek a vedení ho místo nápravy z pozice předsedy dozorčí rady odvolali.

Celkový přínos z vrácení vody zpět do rukou měst a obcí by měl dosáhnout výše 1,2 miliardy korun. Jedině rychlá náprava můžete zabránit dalšímu růstu škod.

Hospodaření s vodou bylo předáno do rukou koncernu Veolia za cca 2 měsíce od konání protiprávní valné hromady 30.4.2004.

Vedení města Zlín a Vaku Zlín se připravuje na převzetí vody zpět 6 let

pokud nedochází k porušování povinnosti při správě cizího majetku, tak je jistě řádně připraveno. Očekávám, že v nejbližších dnech dojde k zpětnému převzetí provozu, našich zaměstnanců a k vymáhání neoprávněného obohacení v řádech stovek miliónů korun. Jsou za tuto činnost enormně honorováni.

srovnáni odměn vodáren zl kraje 2010-2015

Vrácení správy vody do rukou měst, umožní zajistit příliv stovek miliónů korun z dotací EU na obnovu infrastruktury

Usnesení soud, které Radek Novontý, společně s městy Otrokovice a Fryšták dosáhli znamená, že Vak Zlín se stává zpět oprávněným žadatelem o dotace z EU. Kromě nic nedělání vedení Vaku Zlín nám nic nebrání dotace EU na obnovu vodárenské infrastruktury získat, stejně jako okolní regiony – Přerov, Kroměříž, Vsetín.

dotace jen městským vodrnám

Budou dělat analýzu? Dávno již ji mají zpracovanou

Analýza stála městskou pokladnu 540 tis. Kč.

DŮKAZ – ZDE Prohlášení, že si město Zlín bude dělat nyní další analýzu, jsou absurdní. Analýzu toho, co město a vedení Vaku Zlín léta páchá, již pravomocně udělali soudci Vrchního soudu v Olomouci a žádná analýza na tom nic nezmění. Město již analýzu má k dispozici má od roku 2013 a nejednalo podle ní. Dělání další analýzy má stejný důvod jako u té první – všechno dál natahují.

stáhnět si celou analýzu, kterou nechalo vypracovat město

ZDE

srovnání cen

 

 

podpořte nás

Informovanost přináší šanci vrátit vodu do rukou státu a obcí

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá částka pomáhá 🙂

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

nfpov-j

 

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Podobné články