Soud ohledně tunelu ve vodárně Zlín: PROTOKOL O JEDNÁNÍ před odvolacím soudem

Soud, kterým se akcionáři městské společnosti Vodovody a kanalizace pokouší přes justici ukončit tunelování vodárny a drancování peněženek lidí. Jde o boj za to, že lze vytvořit precedens a koncerny soudní obranou od naší vody odinstalovat. Jde o to vrátit vodu a hospodaření s ní zpět do rukou měst a obcí, resp. jejich vodáren.

prazdny - div j

Vrchní soud v Olomouci    oddělení:      5 Cmo                    dne: 14.11.2016

Věc:

navrhovatelé:          a) Město Fryšták, b) Compas Capital Consult s.r.o., c) Město Otrokovice, d) Vratislav Šebesta

a

účastník řízení:       Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

za účasti:               Krajské státní zastupitelství v Brně

o vyslovení neplatnosti valné hromady a přiznání přiměřeného zadostiučinění   

Pověřený člen senátu:  JUDr. Ivan Šišma

Jednání zahájeno v 10.00 hodin.

          Před jednáním krátkou cestou předáno účastníkům vyjádření společnosti ze dne 8.11.2016. Tak, jak bylo avizováno na minulém jednání, odvolací soud došel při poradě k závěru, že dokazování je třeba zopakovat či doplnit o konkrétní důkazy týkající se účasti na hlasování na valné hromadě. Dokazování proto bude doplněno pouze v tomto směru.  Zopakováno dokazování listinou akcionářů přítomných na náhradní valné hromadě dne 30.4.2004, protokolem o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 2 k bodu 4 programu a hlasovacími lístky č. 2.

          K dokazování účastníci a jejich bez připomínek. Zástupce navrhovatele c) poukazuje na to, že na valné hromadě byly přítomni a hlasovaly se svými akciemi i obce, kterým bylo poskytnuto ze strany VAK účelové  finanční plnění za hlasování. Účastníkům dáno poučení podle § 5 o znění ustanovení § 120 odst. 2 o.s.ř. (§ 200e o.s.ř.). Účastníci poučení rozuměli.

Zástupkyně navrhovatele a) diktuje do protokolu se souhlasem soudu:

          Navrhuji důkazy pouze v rozsahu, v němž by reagovaly na poslední důkazní návrhy a vyjádření společnosti datované 8.11.2016. To je, bude-li prováděn důkaz dle tohoto vyjádření vyhrazuje si možnost na něj reagovat. Jen velmi ve stručnosti např. je navrhován výslech Ing. Kendíka, v tom případě bych trvala na výslechu jiných odborníků z oboru. V ostatním odkazuji na již učiněné důkazní návrhy, a to i důkazní návrhy ostatních navrhovatelů.

Zástupkyně navrhovatele b) diktuje do protokolu:

          Navrhuji číst k důkazu exekutorský zápis č. 21/2004, a to konkrétně na straně 3, 4 a 5 ve které pan Martin Bernard předkládá ovládající zprávu za rok 2003, ve které výslovně sděluje, že „dnes čtena zpráva je pravdivá, takže se však nic nestalo“. Jako nový důkaz navrhuji znalecký posudek č. 04-08-2014/138 zpracovaný na objednávku KS v Brně v řízení sp. zn. 50 Cm 56/2006 ve věci valné hromady VAK Prostějov schvalující provozní model s Moravská vodárenská.

          Zástupkyně navrhovatele b) předkládá k důkazu kopii znaleckého posudku č. 04-08-2014/138 ze dne 4.8.2014 a dále kopii exekutorského zápisu č. EZ 21/2004 bez příloh s tím, že přílohy byly založeny do spisu v předcházející věci.

          Dále mám důkazní návrh, který reaguje na podání účastníka CCC z října 2015, jehož přílohou bylo DVD o dokumentu zpracovaném Harvest films o.s. Voda vydělává, aneb jak soukromé korporace bohatnou na vodě“, kdy účastník navrhoval na podporu svých tvrzení provést toto DVD k důkazu. Tento důkazní návrh si dovoluji zopakovat a založit originál DVD do spisu. Originál DVD se vrací zpět zástupkyni navrhovatele b) .

          Navrhovatel c) diktuje do protokolu:

          Odkazuji na předchozí navrhovatele plně co do návrhu i vznesených výhrad. Výslovně se připojuji k návrhu na vypracování znaleckého posudku ve věci VAK z pohledu nevýhodnosti přijatých usnesení a provozního modelu a nepravdivosti informací ve zprávě představenstva, na základě kterých akcionáři na valné hromadě hlasovali.  Navrhuji doplnit dokazování hlasovacími lístky obcí hlasujících pro za účelová finanční plnění a dále sadou usnesení o delegacích zastupitelstva SMZ na jeden ks akcie pro účely srovnání s postupem zastupitelstvech Napajedla a Halenkovice.

Zástupce navrhovatele d) nemá žádné návrhy na doplnění dokazování.

          Zástupkyně společnosti diktuje do protokolu:

          Navrhuji důkazy, které byly přílohou písemného podání společnosti ze dne 8.11.2016, které byly podány právě v návaznosti na tvrzení zde se objevující ve vztahu k provoznímu modelu a čerpání dotací. V případě, že by soud shledal potřebným tak, navrhuji výslech svědka, jak bylo zmíněno, který zastupoval stát se zlatou akcií na valných hromadách.

          Zástupce navrhovatele c) předkládá listinu usnesení zastupitelstva vztahující se ke společnosti VAK, která se zakládá do přílohového obalu.

          Státní zástupce nemá návrhy na doplnění dokazování.

          K dokazování se sděluje podstatný obsah exekutorského zápisu č. EZ 21/21004.

          K dokazování bez připomínek.

Zástupkyně společnosti se vyjadřuje takto:

          Přestože byl porovnán jednak s valnou hromadou z 9.6.2003, která ani nebyla předmětem soudního řízení, a jednak tento exekutorský zápis, který je označován za doslovný přepis, byl vypracován několik měsíců po konání příslušných valných hromad, jedná se pouze, jak jsem pochopila o to, jak tuto valnou hromadu viděl navrhovatel b), který tento zápis nechal vyhotovit, nikoliv, že by se jednalo skutečně o zápis o předmětné valné hromadě. Z těchto důvodů považuji tento důkaz za nic neprokazující. (pozn. zástupkyně společnosti zápis ani nečetla a už má názor?).

          Státní zástupce bez připomínek. Další dokazování prováděno nebude.

Zástupkyně navrhovatele a) diktuje doplnění závěrečného návrhu:

          Vážený soude, odkazuji na závěrečný návrh již přednesený, který doplňuji stručně pouze ve vztahu k vyjádření společnosti ze dne 8.11.2016. vyjádření společnosti předkládá soudu názor, že podmínky evropských dotací byly najisto postaveny až v pozdějším období a že tedy v období let 2002, případně 2004, nemohly dotčené společnosti vědět, jak je tyto podmínky budou omezovat. Z ucelené geneze a listin, které se jak dotací z předvstupních fondů, tak i samotných fondů EU týkají, je zřejmé, že podmínky přijatelnosti byly vždy jasné. To, že tyto podmínky nebyly naplněny, a ČR či dotčené subjekty se snažily docílit kompromisních podmínek a dodatečné přijatelnosti, na tom nic nemění. Zůstávám tedy na svém tvrzení, že předmětné usnesení valné hromady bylo ve svém důsledku pro společnost i pro obce – akcionáře zásadně nevýhodné a tato nevýhodnost musela být statutárním zástupcům společnosti známa již v době přípravy předkládací zprávy a jednání samotné valné hromady. Pokud jde o procesní návrh, odkazuji na již předložený závěrečný návrh, náklady řízení odvolacího, o které se původní specifikace navýšila, vyčíslím písemně a nákladů řízení odvolacího nad rámec předložených specifikací se výslovně vzdávám.

Zástupkyně navrhovatele b):

          Vážený soude, rovněž odkazuji na předchozí závěrečnou řeč, jak svou, tak i města Otrokovice s tím, že v krátkosti bych chtěla reagovat na vyjádření společnosti z 8.11.2016, kde se snaží podsouvat, že provozní model je obvyklým uspořádáním. Předmětem projednávaným v rámci tohoto sporu není zavedení provozního modelu, jako takové, ale pravdivost poskytnutých informací a použité přesvědčovací prostředky směrem k akcionářům za účelem zavedení provozního modelu. Neplatnost valné hromady vyvozujeme z podání buď žádných informací, nebo naprosto nerelevantních v oblasti ekonomických přehledů naprosto mizivých anebo vyloženě nepravdivých. Jako nezákonný přesvědčovací prostředek rovněž shledáváme tzv. účelové finanční plnění, a to v rozporu s § 186d ObchZ, tedy hlasování výměnou za výhody poskytnuté společnosti. V tomto ohledu mám za to, že nelze přiznat soudní ochranu právům získaných na základě takových neplatných ujednání. Na základě shora uvedeného navrhuji, aby bylo rozhodnutí krajského soudu potvrzeno a aby soud zavázal společnost k úhradě nákladů, které vyčíslím písemně a jiných než takto vyčíslených nákladů se výslovně vzdávám.

Zástupce navrhovatele c) diktuje do protokolu:

          Odkazuji na předchozí závěrečné řeči navrhovatelů a na závěrečnou řeč navrhovatele Město Otrokovice v této věci. Zvláště poukazuji na nemravnost hlasů pro za účelové finanční plnění, což byl projev jednání v rozporu se zájmy společnosti a povinnosti loajality. Pokud jde o hlasování Napajedla a Halenkovice, poukazuji na to, že nebyl žádný podklad ani nebyl proveden důkaz pro přidělení hlasů tak, jak to učinil pořadatel valné hromady (společnost). Společnost v tomto řízení ani nevysvětlila ani nenavrhla důkaz, proč hlasy zaevidovala tak, jak je zaevidovala. S ohledem na uvedené navrhuji potvrzení rozhodnutí soudu prvního stupně s tím, že náklady vyčíslím písemně a jiných než takto vyčíslených nákladů se výslovně  vzdávám.

Zástupkyně navrhovatele d):

          Vážený senáte, odkazuji na závěrečný návrh u předchozího ústního jednání včetně procesního stanoviska k podaným odvoláním. Co se týká nákladů řízení, nad rámec již vyúčtovaných účtuji účast u dnešního jednání, to je odměnu, RP, jízdné Ostrava Olomouc, jak bylo v písemném vyhotovení a zpět a DPH. Jiných než takto vyúčtovaných nákladů odvolacího řízení se výslovně vzdávám.

Zástupkyně společnosti:

          Já bych také chtěla odkázat na svůj předchozí závěrečný návrh a jen krátce reaguji na své předřečníky, pokud jde o hlasování města Halenkovice a Napajedla, uvedená otázka byla řešena již v průběhu minulého jednání, pokud jde o registraci společnosti, prováděla registraci v souladu se seznamem akcionářů, který obdržela ze střediska  CP a z něho vyplývá i toto rozdělení, což bylo patrno i z důkazů, které byly minule provedeny. Jinak jak již bylo uvedeno v průběhu přechozího jednání a i judikaturou Nevyššího soudu, není vyloučeno, aby jednoho akcionáře zastupovali dva zástupci v případě, že hlasují každý se svými akciemi. Pokud jde o otázku provozního modelu, slyšeli jsme tu, že není rozporován samotný provozní model, byť dosud tomu bylo opačně, z těchto důvodů i společnost předložila obsáhlé důkazní materiály, které vyhledala v archivu společnosti, z nichž vyplývá, že provozní model byl podporován nebo minimálně nebyl negován ani státem, který v té době vykonával akcionářská práva prostřednictvím zlatých akcií ve vodárenských společnostech. Ostatně i právě držitel zlaté akcie hlasoval pro napadené usnesení na valné hromadě v roce 2004. Navrhovatelé neměli možnost vidět předložené důkazy, z nichž nicméně vyplývá, že otázka evropských dotací byla mnoho let řešena, neboť v průběhu let po vstupu ČR do EU i evropská komise zjistila, že v Česku existuje několik modelů, kdy obce mají uzavřeny různé druhy smluv s různou délkou a v návaznosti na to byly i schváleny podmínky přijatelnosti. Zdůrazňuji, že i z těchto podmínek vyplývá, že sám provozní model a existence soukromého subjektu není překážkou čerpání dotací, když jsou splněny ostatní podmínky, zejména délka smlouvy. Tyto podmínky zároveň umožnovaly i smlouvy s pořizovateli uzpůsobit. Z předložených důkazů vyplývá,  že i VAK ještě v roce 2006 byl žadatelem o evropské dotace a nikdy neobdržel rozhodnutí, že by tato dotace nebyla přijata. (pozn. VAK ZLÍN DOTACE NIKDY NEDOSTAL A VŠICHNI TO VÍ). Na závěr bych ráda zdůraznila, co zde již bylo řečeno, jednak předmětem hlasování valné hromady byla pouze smlouva o prodeji části podniku, nikoliv provozní smlouva a současně bych ráda apelovala s ohledem na existující judikaturu NS i Ústavního soudu na otázku rozumné doby, neboť samozřejmě v případě, že by bylo soudem rozhodnuto o neplatnosti tohoto usnesení v době např. 2 roky po konání valné hromady, mělo by toto jiný dopad než v případě, že tak nastane v roce 2016, tedy 12 let pokonání valné hromady. V tomto případě jsou splněny veškeré podmínky stanovené těmito rozhodnutími, a tudíž je rozumná doba v tomto případě již uplynula. Náklady vyčíslím do doby rozhodnutí a nad rámec tohoto vyúčtování se výslovně vzdávám.

          Státní zástupce:

          Vážený senáte, připojuji se k závěrečným návrhům navrhovatelů a), b), c) a navrhuji potvrzení napadeného usnesení, neboť  je věcně správné.

 

Vyhlášeno: U s n e s e n í

Jednání se  o d r o č u j e  na neurčito za účelem závěrečné porady senátu a přijetí rozhodnutí v neveřejném zasedání. Účastníci nežádají hlasité čtení protokolu pořízeného výpočetní technikou. Žádají zaslání protokolu o jednání mailem. Hlasitě diktováno, skončeno a podepsáno v 11.00 hodin.

 

SOUV.ČLÁNKY

PRAVDA O VODĚ VE ZLÍNĚ

PRAVDA O VODĚ VE ZLÍNĚ

prazdny - div j

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Podobné články