Manipulace a lži byly základ pochybné „privatizace vody“ v ČR a jsou základ toho, že to stále pokračuje

Manipulační použité při instalaci cizinců k monopolu vody v České republice

Níže popsané manipulace byly a často dál jsou prováděny velmi sofistikovaně. V  řadě okresů České republiky vedly ke ztrátě přímého vlivu samospráv a státu na monopol vody a vedly k instalaci cizinců k našim studnám. Prováděli je na černou práci najatí Češi – právnické i fyzické osoby. Organizovaná skupiny osob, pracující pod jednotným místem vedení – „právníci“ a jejich „firmičky“ – slupky bez zaměstnanců a anti-politici, kteří působili na radnicích a ve městských vodárnách v rolích Patří mezi ně i někteří lidé z vodárenského managementu městské vodárny, kteří poté přešli do vrcholných pozic ve firmách koncernů nebo do orgánů různých firem koncernů.

Banka o život

Na manipulacích a procesu o(h)lupování zástupců měst a státních institucí se podílela rovněž banka, která při zmanipulování zastupitelů a zástupců státních institucí,  jednala v celém komplotu  svým jménem a tím dávala procesu pokoutného a protiprávního ovládnutí městský vodáren falešnou legitimitu a důvěryhodnost. Její role byla zmást zastupitele natolik, aby v dobré víře souhlasili s prodejem akcí městské vodárny bance, který ovšem nikdy neměl nastat. Ve skutečnosti kamuflovala nepřátelský nájezd na městskou vodárnu s cílem ji nejdříve protiprávně ovládnout a poté zevnitř vykuchat. Banka si nechala zaplatit za o(h)loupení zástupců měst a obcí a podílela se na nepřátelském nájezdu přímých konkurentů městských vodáren. Byla placena nájezdníky a vše, co s městy a obcemi kolem vodáren uzavírala, uzavírala sice svým jménem, ale v transakci působila pouze jako překupník, protože vše co činila, činila rovnou na účet klienta – nájezdníka.

Její „dobré jméno“ zastíralo, že  skutečný cílem nabídky „odkupu akcií“ městských vodáren,  bylo zmanipulovat zastupitele a poté je  přimět na základě nepravdivých informací k provedení dispozice s majetkem měst/obcí – k udělení souhlasu s prodejem akcií městské vodárny (na oko bance), za kterou ovšem stáli nájezdníci, pro které banka pracovala, kteří akcie vodárny nikdy koupit nechtěli. Z městské vodárny z části bezúplatně vyvedli, z části prodali a z části pronajali vše, co souvisí s kontrolou a ovládáním monopolu vody v regionu a ovládáním peněžních toků a zisků z provozování vodovodů a kanalizaci na soukromý subjekt.

Manipulační techniky použité při instalaci cizinců k českým studnám

 • Trojský kůň
 • Vytvoření umělého problém a navržení jeho řešení
 • Postupná strategie
 • Aspirační sdělení, návnada na něco neodolatelného
 • Domestikace strachem, vina a povzbuzení emocionálních reakcí místo racionálních
 • Zaštiťování se autoritou
 • Udržovat zastupitele a veřejnost v nezájmu a neznalosti

 

 • Trojský kůň

Chce-li někdo vstoupit do uzavřené komunity (vodárny), tak neuspěje, pokud zaklepe u dveří a řekne: chci dovnitř a chci převzít váš ziskový byznys.  Proto, aby se do uzavřené skupiny dostal a mohl začít cokoliv ovlivňovat, potřebuje, aby ho do skupiny přivedl nebo pustil někdo zevnitř skupiny.

Pokud se tak stane, tak nikdo, kromě člověka, který ho dovnitř pustil, netuší, že proběhl první krok k tomu, že Trója bude dobyta a část vodárny, která přináší zisk, skončí v soukromých rukou.

Zkáza vodáren přichází zevnitř

Koncerny v řadě případů převzaly monopol vody podobným způsobem. Kdyby začaly bušit do bran vodáren přímo, s tím, že jdou převzít ziskový byznys z vody, města a obce by vodárny a vodou bránily.

Z mohutných hradeb (90% akcií městských vodáren vlastnily obce a města) zpevněnými legislativou (stanovy vodáren neumožňovaly prodej akcií nikomu jinému než obcím a byla zde navíc zlatá akcie státu, která měla právo veta) mohly obce snadno odrážet útoky „Danaů“ – jedno, zda z Francie, Anglie, Španělska či odkudkoliv.  Nestalo se tak díky Hadům na radnicích.  Ti buď sami otevřeli brány Tróje, když začali prodávat akcie vodárny bez ohledu na to, že se města domluvila, že akcie prodávat nebudou – příkladem jsou Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s..

Stačí projít jména členů představenstva anebo dozorčí rady okresních vodáren v letech 2002-2004 v obchodním rejstříku www.justice.cz a zjistíte, kteří lidé vtáhli Trojské koně za hradby vodáren tím, že uzavřeli balík podivných smluv, které prodávaly/neprodávaly akcie či hlasovací práva k akciím vodáren. Tím vodárny skrytě ovládl koncern nebo jeho naháněči. Zbytek znáte z příběhu Tróje.

Trojští koně otevřeli koncernům dveře zevnitř vodáren. Stejně jako v Tróji, byly pobity stráže. Členové orgánů vodáren, kteří vodárny před koncerny bránili byli okamžitě z vedení vodárny vyhozeni a bylo jen otázkou času, kdy se brány vodárny otevřely koncernu. Poté s politiky ochotnými se na podílet na  připravili návrhy smluv, a k jejich schválení informovali nepravdivě a lživě akcionáře o tom, co smlouvy, které předkládají, přinesou[1]. Zmanipulovali je k udělení souhlasu a k provedení dispozice s majetkem města a vodárny. Následně uzavřeli na desetiletí smlouvy mezi vodárnou a koncernem. Tím došlo k vyvedení zisku z vody z vodárny na koncern. Ihned poté vedení vodárny opustili a vrátili se do svých pozic u koncernu. Nechali vodárnám a městům a obcí Danajský dar – Provozní smlouvy na 20-30 let.

[1] Rozbor Zprávy představenstva Vaku Zlín předložené městům před pádem Troje, zpracovaný předsedou dozorčí rady Vaku Zlín

 

 • Vytvoření umělého problému, pak navržení jeho řešení

Za účelem vyvolání dojmu, že je třeba reagovat a činit určité kroky, které někdo chcete spustit, se uměle vytvoří problém. Příkladem je vyvolání dojmu, že společnost bude brzy potřebovat obrovské finanční prostředky na investice, ale tyto prostředky nemá. Proto musíme najít řešení a tím je strategický investor. Vypadá to jako problém a tím se spustí kroky směřující k akci, která je cílem.

Sliby:

 • Přijde strategický investor a bude investovat do zvýšení základního kapitálu vodárny
 • Prodej akcií vodárny zajistí příchod strategického investora, který bude investovat do infrastruktur namísto obcí
 • Žaloba na valnou hromadu, kde se schvaloval odkup ČOV města do okresní vodárny

Konkrétní příklady z České republiky:

 • Analýza zpracovaná poradci představenstva pro zdůvodnění potřeby vyhlásit výběrové řízení na příchod soukromého subjektu. – Atlantik finance – analýza Vaku Zlín rok 2001.
 • Nabídka na „odkup akcií“ vodárny učiněná městům, která skutečným odkupem akcií neskončila – Vodárny Kladno-Mělník, Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Vodovody a kanalizace Zlín, a.s..
 • Vodárna má odkoupit od města či obce čistírnu odpadních vod a někdo náhodou zablokuje vyplacení peněz obci žalobou. Žaloba a předběžné opatření na nevyplacení peněz městu Zlín za ČOV od města Zlín.

 

 • Postupná strategie

Postupné zavedení zásadně jiných ekonomických vztahů, jejichž zavedení najednou by nebylo akceptovatelné a vyvolalo by trvalý odpor. Během 2-3 let došlo k zavedení modelu, který má pro okresní vodárnu fatální následky, což by bylo při přímém zavedení politicky i ekonomicky neakceptovatelné.

Konečný stav, který by nikdy nebyl akceptován:

 • minimální reálný vliv obcí na peněžní toky
 • neexistence funkční kontroly, privatizace pouze ziskové části vodárny
 • ztráta možnosti získání dotací z EU
 • masivní zdražení ceny vodného a stočného
 • ztráta výsadního postavení bez adekvátního plnění, vyřazení možnosti posoudit konkurenční nabídky atd.

Na počátku všeho je nabídka, která vypadá, že vše řeší. Její naplnění ovšem není cílem, slouží pouze k rozjetí celého procesu, jenž po postupném realizování předem naplánovaných kroků na konci směřuje. K naplnění zájmů koncernu, který ovládá ziskový byznys okresní vodárny. Ta je nepodnikající slupka bez zaměstnanců a plně závislá na subdodávkách koncernu.

Konkrétní příklady:

 • Nabídka na odkup akcií, které nikdy nebudou odkoupeny
 • Fingované nabídky odkupu akcií vodáren obcím
 • Uvádění nepravdivých záměrů u nabídek na odkoupení akcií vodárny
 • Skryté ovládnutí hlasovacích práv a následně majority ve vodárně
 • Dosazení svých lidí do orgánů vodárny
 • Příprava vykuchání vodárny přes provozní smlouvy a manipulace zastupiteli vydávající toto za ekonomicky výhodné
 • Úplatky za hlasování pro smlouvy s koncernem
 • Příprava a předložení falešných a nepravdivých dokumentů o pozitivních důsledcích smluv s koncernem, zastíraná nevýhodnost smluv

 

 • Aspirační sdělení, návnada na něco neodolatelného

Na města nebo na obce přišla nabídka na odkup akcií vodárny od banky, která měla v očích zástupců měst a obcí „dobré jméno“.  Banka přitom pracovala tajně pro koncern nebo pro naháněče koncernu a zástupcům obcí to neřekla. Její nabídka zázračně řeší všechny problémy měst a obcí. Obsahuje dokonce i zdroje do rozpočtů měst a obcí a tolik výhod, že se vlastně „odmítnout nedá“. Zastupitelům je vlastně úplně jedno, jak to bude s vodou a vodárnou dál. Vždyť v nabídce je to jasně uvedeno. Přichází subjekt, který vše vyřeší.

 • Cena vodného a stočného se nebude zvyšovat nad míru inflace
 • Cizí subjekt bude investovat na místo obcí a vstoupí do vodárny a vloží do ní kapitál
 • Starosti o čistírny odpadních vod převezme od obcí strategický investor
 • Prostředky dnes investované do této infrastruktury v budoucnu navýší rozpočty měst, protože investor odkoupí, zmodernizuje a vybuduje vodárenskou síť
 • Rozpočty měst se uvolní od povinnosti financovat infrastrukturu
 • Dotace a jejich spolufinancování, koncerny to umí a mají v Bruselu vztahy
 • Do okresních vodáren vstoupí silný strategický investor, který vodárny konsoliduje
 • Zabezpečí spolufinancování projektů s podporou EU a pomoc při zajištění prostředků na investice z fondů EU
 • Privatizace okresních vodáren zajistí úsporu investičních nákladů z rozpočtu měst
 • Privatizace odstraní rizika nedostatku finančních prostředků měst a sekundárního zadlužování měst a obcí
 • Zastoupení politiků ve vrcholných orgánech
 • Motivační úplat(k)y v podobě účelových finančních plnění, přednostního financování investic jen těm, kteří budou hlasovat pro privatizaci vodárny koncernu

 

 • Domestikace strachem. Vina a povzbuzení emocionálních reakcí místo racionálních

Vyvolání strachu je nejsilnější a nejúčinnější manipulace používaná při ovládnutí vody a vyvedení peněžních toků a zisku z okresních vodáren. Použití tohoto přístupu umožnil Hadům na radnicích vyhnout se předložení racionální analýzy a potlačit kritické úvahy. Podrobně na str. 102. Používá se dodnes zejména tam, kde kolaboranti pracující pro koncerny, kryjí důsledky provozního modelu před spotřebiteli a vlastními zastupiteli.

 • Pokud akcie nebo vodárnu neprodáte teď, tak už to od vás nikdo nekoupí
 • Pokud skoupí někdo většinu ve vodárně, vaše podíly budou bezcenné
 • Prodají-li ostatní, o váš podíl již nikdo nebude mít zájem
 • Nabídka na vstup investora se nebude opakovat
 • Bez nás nedostanete dotace z EU a nebudete mít z čeho financovat investice
 • Cena vody bude daleko vyšší, pokud vodu nebude prodávat koncern
 • Nebude dost peněz na investice a bez privatizace nemůžeme žádat o dotace z EU
 • Politická poslušnost v rámci strany a kupčení s místy na kandidátkách
 • Jen díky smlouvě s koncernem bude vodárna oprávněna žádat o dotace z EU

 

 • Zaštiťování se autoritou

Klasická manipulační technika, která se při ovládnutí vody využívá k tomu, aby tvrzení Hadů na radnici dodala důvěryhodnost a z rozhodování zastupitelů vypla nebo se výrazně omezila logické uvažování a požadavky na důkazy. Jako autorita se v první fázi používá závěry různých komisí, agrárních konzultantů, které jsou vesměs bez jakéhokoliv právního postavení a také bez jakékoliv odpovědnosti.

 • účelová argumentace jen částmi odborných analýz, které doporučovaly privatizaci vodárny, v případě splnění některých podmínek, jejichž splnění nebylo nikdy těmito politiky požadováno
 • jednání obcházející zákon a stanovy společnosti
 • neposkytování pravdivých a úplných informací případně omítání poskytnout informace

Když toto nestačí, přichází stanovisko „odborné“ instituce. Např. odborného sdružení SOVAK, které je odborné vodárenské sdružení, ale není objektivní, protože je léta zcela ovládáno zahraničními koncerny. Ze 17 členů představenstva byli léta pouze 3 zástupci okresních vodáren v rukou měst, ostatní byli zaměstnanci koncernů.

Předsedové představenstva SOVAK ČR :

Ing. František Barák – nejdříve člen orgánů fr. ONDEA, následně člen představenstva „konkurenční“ firmy Veolie. Poté jeden z instalátorů koncernu Veolie do role provozovatele okresní Vodárny Kladno-Mělník, v pozici člena představenstva VKM a následně člen představenstva okresní vodárny Hradec Králové, a.s., který ovšem současně sedí i v orgánech soukromé společnosti Královéhradecké provozní, a.s.,  z koncernu Veolia, která podniká na infrastruktuře Vaku Hradec Králové! více ZDE

Ing. Ota Melcher – bývalý ředitel okresní vodárny VHS Olomouc, a.s., poté zaměstnanec koncernu Veolia.

Ing. Jiří Rosický – Původně vrcholový zaměstnanec Hydroprojektu, a.s., poté Pražských vodovodů a kanalizací, a.s., v rukou Veolie a  šéf nadační fondu Veolie …

Oldřich Vlasák – původně primátor H.Králové a člen představenstva Vak H.Králové, který koordinoval protiprávní postup vedoucí k uzavření smluv s Veolií. Dnes je ředitel SOVAKU a člen představenstva SOVAKU.

 

 • Udržovat nezájem a neznalost – vyvolání dojmu složitosti

Pro naháněče koncernů a Hady na radnicích bylo a je důležité, aby lidé neměli informace a nechápali, jak je s nimi manipulováno, kde a jakou formou jsou nebo budou jejich peníze vysávány. Kvalita materiálů a informací při rozhodování zastupitelů byla a je úmyslně udržována na co nejnižší úrovni.

Nevědomost a nízké povědomí o tom, jak systém funguje, kdo ho řídí, financuje a kdo na něm vydělává, koncernům vyhovuje stejně jako to, že informace nebylo možné snadno získat ani ověřit.

 • Nezveřejňování dokumentů a listin ve sbírce listin, i když to zákon nařizuje
 • Nezveřejňování příloh informací, zápisů z valných hromad, výročních zpráv, cenových kalkulací, platných stanov atd.
 • Poskytování zavádějících informací institucím, které je zveřejňují veřejnosti
 • Předkládání návrhů usnesení a důvodových zpráv či návrhů smluv na poslední chvíli, nejlépe v den jejich projednávání a předkládání jen částí schvalovaných dokumentů
 • Uvádění nepravdivých a neúplných informací ve výročních zprávách
 • Opakované neposkytování vysvětlení akcionářům na valných hromadách, případě sliby poskytnutí informací po skončení valné hromady
 • Vyřčené, ale často nikde nenapsané sliby – díky smlouvě s koncernem se Vak stává způsobilým žadatelem o dotace z EU, cena vody poroste o inflaci.

Příklad:

Okresní vodárnu ovládal protiprávně soukromý subjekt. Vyměnil odpůrce privatizace v orgánech vodárny a do vedneí nastrčil vlastní lidi. Nové vedení vodárny okamžitě přestalo poskytovat akcionářům důležité informace. Přestalo poskytovat obcím přílohy k zápisům z valných hromad – presenční listiny, výsledky hlasování, protesty, dotazy. Vydalo je, až po rozhodnutí soudů, že toto jejich jednání je protiprávní

K zatajovaným důkazům jsme museli jít přes rozsudky.

STÁHNOUT PRAVOMOCNÝ ROZSUDEK

 

 • Strategie podrobení se

„Teď sice prodáme část vodárny, ale potom se díky tomu budeme mít dobře. Jde o známé „utahování opasků“.

Způsob, jak získat souhlas zastupitelů s nepopulární, ale „nezbytnou“ privatizací, bylo ji představit jako „sice bolestnou, ale nutnou“.  Tato manipulace byla umně využita zejména těsně před poslední fázi celého procesu, kdy koncern potřeboval k realizaci svého modelu souhlas 2/3 přítomných na valné hromadě vodárny. Dle situace a regionu fakticky vždy potřeboval zajistit 20-30 % hlasů ze skupiny, která nebyla myšlence privatizace zisků z vody nakloněna.

Cílem bylo získat mezi zastupiteli a částí veřejnosti pochopení pro použití nepopulárního a nepříjemného kroku, který vyřeší problémy a nepříjemnosti do budoucnosti. Obecně má člověk tendenci věřit, že v budoucnosti bude lépe. Lidé dostanou více času na to, aby se připravili na nepříjemné změny a později je pasivně a klidně přijmou. Této manipulace bylo použito zejména se skupinou obcí, které nesouhlasily s privatizací vodárny, ale kterou se koncernu nakonec podařilo přesvědčit pro hlasování, v rozporu s jejich přesvědčením.

 • Dotace z EU teď vodárna nedostane, ale v případě, že se zrealizuje provozní model, tak dotace zajistíme
 • Ten návrh stejně projde a pokud ho schválíte vy, budete v orgánech společnosti a díky tomu dohlédnete na to, aby systém fungoval dobře pro obce a města, když to neuděláte udělá to jiná obec nebo město

 

 • Nátlak většiny

Ve všech fázích procesu byly výše uvedené manipulace doplněny dle potřeby a způsobu řešení dané záležitosti o další „pomocné“ manipulace…..

 • Většinu vlastníme my a začali jsme kroky … máte poslední šanci
 • Máme již předjednané smlouvy v okolních regionech

 

 

Darebáky a jejich praktiky rozumní politici prokoukli

Nenechte si ujít to nejlepší z VIDEÍ nejen o vodě!
Přihlaste se k odběru VIDEÍ

 

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Informování a obranu vody a lidí financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje odhalit často protiprávní jednání politiků.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

 

 

Podobné články