Co je to vodné stočné? Jak se počítá cena vody? Z čeho počítá cena 1 kubíku vody?

Kdo stanoví cenu vody?

Vodné a stočné nebo jinak cenu vody, stanoví prodejce vody, tzv. provozovatel vodovodů a kanalizací v daném regionu.

Zjednošudšeně se dá říct, že vodné a stočné stanovuje prodejce vody kalkulací tak, že  sečte všechny plánované oprávněné náklady na dodávku a čištění vody a k nim si přidá „přiměřený“(nikde v zákoně jasně definovaný)  zisk a vznikne součet tzv. úplných vlastních nákladů a k tomu si přidá zisk (koncern co největší).

Toto vydělí plánovaným objemem dodané/vyčištěné vody v dalším roce a vznikne nám známé

vodné a stočné/m3

Odhad plánovaných nákladů a spotřeby vody vychází z minulých roků a znalosti počtu a složení spotřebitelů v regionu. Takto vzniká cena vodného a cena stočného za 1 m3/Kč, kterou vyhlásí vodárna/provozovatel koncem roku pro následující kalendářní rok.

Cena vody neboli vodné a stočné, se uvádí za 1 metr krychlový, což odpovídá 1 000 litrům. Můžete se setkat také s označením cena za 1 kubík nebo Kč/m3. Cena se uvádí souhrnně nebo zvlášť za vodné a za stočné.

vodoměr
Vodoměr měřící spotřebu vody

Co je to vodné a stočné?

Vodné?

Je úhrada spotřebitele za odběr vody z veřejné vodovodní sítě. Vodné zahrnuje platbu za odebranou pitnou vodu. Jako podklad pro účtování vodného slouží údaj o spotřebovaném množství vody na vodoměru, což je měřící zařízení umístěné u odběratele. Vodné je tedy platba za vodu dodávanou prostřednictvím vodovodu. Zahrnuje cenu dodané vody, náklady na její dodání a zisk dodavatele. Povinnost platit vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného za vodoměrem.

Stočné?

Je poplatek za odvedení odpadních vod veřejnou kanalizací, tj. za odvedení (odkanalizování) odpadní vody a její následné čištění. Povinnost platit stočné vzniká domácnosti okamžikem vtoku odpadní vody do kanalizace. Cena stočného většinou činí zhruba polovinu z celkové ceny vody. Objem odpadních vod, který spotřebitel platí ve stočném, se stanoví z objemu vody, který do domácnosti přitekl, tudíž z údaje o objemu vody přivedené na vodoměru.

V ceně vody platíte zisk. Kde tento zisk končí?

Hospodaření s vodou je velmi specifické monopolní podnikání. V regionu nemá provozovatel vlastně žádnou konkurenci. Je v postavení správce monopolu a spotřebitel, který vodu k životu potřebuje, od něj musí vodu, resp. její dodávku, odvedení a vyčištění, koupit. Občan a také každý firemní spotřebitel (jedno v jakém odvětví působí – zemědělství, průmysl, služby, státní a veřejné instituce) musí „prodejci vody“ v ceně vodného a stočného zaplatit veškeré náklady a také zisk, který si nárokuje.

 

 

Spotřebitel v monopolní pasti

Dodávku vody a její odvedení a vyčištění si v regionu nemůže objednat u nikoho jiného. Z toho plyne, provozovatel je v postavení, kdy od lidí vždy vyinkasuje tolik peněz, že pokryje všechny náklady a vyinkasuje svůj zisk.

O tom, kde skončí vaše peníze rozhoduje Prodejce vody/Provozovatel vodovodů

Pokud je provozovatel městská vodárna, pak peníze a zisky z vody končí na účtu městské vodárny. Městská vodárna má jako svou prioritu obnovu a rozvoje infrastruktury. městská vodárna

Vaše peníze díky tomu končí v obnově trubek a města nemusí ze svých rozpočtů obnovu trubek dotovat. Naopak, pokud městská vodárna hospodaří dobře, vyplácí městským vlastníkům vodárny dividendy a plní rozpočty měst a obcí. Ty díky tomu mají další příjem do rozpočtu a peníze využijí na služby, školky, zdravotnické služby nebo opravu cest…

 

Pokud je provozovatel zahraniční koncern, pak peníze a zisky z vody končí v cizině, na účtu zahraničního koncernu. Koncern má jedinou prioritu, dostat co nejvíce peněz od lidí na své účty do zahraničí. Na obnovu trubek pak schází peníze a obnovu a rozvoj infrastruktury díky tomu musí dotovat města a obce ze svých rozpočtů (ty plní občané z daní). Vaše peníze v obnově trubek nekončí. Končí v jachtách majitelů koncernů. Za vodu tak platíte dvakrát i třikrát – jedou ve vodném a stočném a podruhé z daní.

linka

Unikátní mapa cen vody v okresech celé České republiky

Umožňuje nejen zjistit jaká cena vody je u vás v regionu, ale navíc máte příležitost porovnat cenu vody s okolními vodárnami ve vašem kraji. Současně si ověříte, kdo má levnější vodu. Zahraniční koncerny nebo vodárny v rukou měst a obcí?

pravda o vodě - cenová mapa

Více ZDE. Pro vyhledání ceny ve vašem regionu klikněte na mapu.

 

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Podobné články