Kniha R. Šlachty objasnila, proč policie ČR nemá stejné výsledky v kauzách tunelování vodáren jako v zahraničí

Je smutné najít toto vysvětlení kdekoliv, ale ještě smutnější je ho najít v knize předního policisty, který léta vedl ÚOOZ.

U policie jsem narazila v některých případech na absolutně neschopné a  všehoschopné policisty. Pán, kterého mi bylo vlastně líto, měl vyšetřovat ekonomickou kauzu v řádech miliard a neuměl pořádně spustit počítač ani textový editor t602. Jindy mi policistka dala již ve výtahu najevo, že ji otravuji. Při zapisování mé výpovědi, začala psát do mého vyjádření své věty. Toto přestala dělat po neskutečných cca 5 minutách, kdy jsem ji rázně vysvětlil, že buď napíše to, co říkám nebo odcházím, nic nepodepíšu, ale rozhodně popíšu, jak se chová a jak s případem manipuluje… Že ani jeden z nich nic nevyšetří, mi bylo jasné…

Když mě u domu zapálili dobráci auto i s garáží, poté co jsem předal ministrům Rozbor, jak koncern skupuje protiprávně české vodárny – nevyřešili nic, stejně jako rok poté co mě u domu zmlátili dva najatí dobráci poté, co jsem na meziresortní Komisi předal podrobný popis, jaký postup k ovládnutí monopolu vody používá Anglian water, International water a Veolie.

Máme kamery na každé křižovatce.  Zjistilo se, s jakým autem pánové odjeli… Policie nezjistila nic. Totéž nastalo poté, co mi po internetu bylo vyhrožováno smrtí. Paní mi zavolala, že to je vzhledem tomu, co předtím proběhlo závažné. Za dva měsíce věc odložila, resp. předala šetření jako přestupek na město, které nemá žádné prostředky k šetření identity lidí na internetu …

Ale narazil i na slušné policisty… Jeden z nich mi řekl, že pokud v tom figuruje daný politik ODS, tak to bude těžké, že jeho šetří policie v řadě kauz, a i když dle jeho názoru byly evidentní, tak se z nich vždy dostal. Věc šetřil, pochopil a pak najednou z věci zmizel… Umožnil mi jako poškozenému seznámit se a nafotit celý spis, takže vím, že šetřil řádně a dle mého názoru min. porušování povinnosti při správě cizího majetku a zneužití postavení veřejného činitele důkazy zajištěné policií prokázaly… Nestalo se nic.

O politicích jsem věděl a vím, že část z nich jsou darebáci a pracují pro koncerny nebo nájezdníky od roku 2002. O některých novinářích vím totéž. Koncem roku 2016 mne kontaktovala DVTV, zda přijmu nabídku rozhovoru o „vodě“. Souhlasil jsem. Vznikl rozhovor – Pitná voda je předražená, zahraniční firmy honí zisky, politici s tím nehnou. Pan Veselovský mi položil řadu otázek, mimo jiné tuto:

Kdo je odpovědný za předání správy a zisků z vody koncernům?

Má odpověď ho evidentně překvapila. Odpověděl jsem ODS a ČSSD

Hradec, Kladno, Praha, Chrudim, Sev. Čechy – ODS.

Zlín, Olomouc, Prostějov, Sev. Morava – ČSSD.

Všude kromě hlavní strany, která ovládala region, se přidaly i hlasy opoziční ČSSD/ODS, případně KDU

Od roku 2002 informuji ministry a politiky nezávisle na tom, zda vládla ČSSD/ODS, že organizovaná skupina překupníků skupuje protiprávně městské vodárny a chystá se je za pomoci místních politiků ODS/ČSSD vytunelovat přes tzv. provozní model – což je rafinovaná privatizace zisků a zestátnění nákladů.

 

Má definice provozního modelu je ZDE  

Definice provozního modelu Státního zastupitelství v Brně je ZDE

 

Politici dostali informace, ale městské vodárny a občany bránit nezačali. Naopak. Ministerstvo zemědělství, zastupující Fond národního majetku ve vodárnách s tzv. Zlatou akcií, jelo na hanebně vedené valné hromady vodáren a tam hlasovalo PRO realizaci provozních tunelů. Existují případy, kdy zástupce Mze hlasoval PRO v rozporu s pověřením – Hradec Králové a Olomouc.

Hlasovali PRO, ačkoliv jsem Mze informoval a konkrétně doložil, že provozní model je pro města nevýhodný. Hlasovalo PRO i když bylo evidentní, že vedení vodáren předložilo starostům lživé informace, což jsem rovnou na valných hromadách prokázal. Dnes totéž potvrzují mnou dosažené pravomocné rozsudky soudů, na které jsem se obrátil při obraně vody a lidí.

Justice v ČR nefunguje

Za 18 let soudní obrany vodáren vím prakticky vše o soudech a soudcích. Musel jsem dojít 4x k Ústavnímu soud a tam vyhrát, než mi ty nižší soudy a pozor nejdříve vrchní a krajský a až pak, po neskutečných průtazích i ten Nejvyšší soudu, daly za pravdu. Ústavního soudu konstatoval v ústavním nálezu to, co bylo evidentní. Jednání NS neslo léta znaky soudní zvůle, já to označuji za praktiky justiční mafie. Je tam soudce, který mi ještě na krajském soudu přímo na jednání v kauze tunelu městského Vaku řekl:

Je jedno jak rozhodnu, hlavní je, že rozhodnu rychle. Takže vaši žalobu zamítám a vy se odvolejte, pane Novotný!

Požádal jsem ho o zaprotokolování tohoto vyjádření a soudce to zaprotokolovat odmítl! Tím o sobě řekl vše…   Stál jsem sám proti evidentní zradě a protiprávnímu jednání organizované skupiny politiků, kooperujících s koncernem. Na NS cca 10 let proces protiprávně natáhl, lidé díky tomu poslali do ciziny cca 500 mil. Kč a Vak nemohl celou dobu čerpat až miliardu z dotací na obnovu trubek. Toto nám sedí na Nejvyšším soudu!!

 

Existují naštěstí i soudci, kteří pracují řádně

Krajský soud v Ostravě tunel VHS Olomouc:

“ Smlouva byla uzavřena na 20 let a pronajala takřka veškerý movitý i nemovitý majetek VHS Olomouc. Tato smlouva je způsobilá poškodit a poškozuje minoritní akcionáře VHS, když při jejím uzavření nebyly dodrženy zákonem stanovené postupy a lze ji chápat jako obcházení  či porušování zákona…  

VHS Olomouc na období 20 let pronajal provozován a rovněž údržbu veřejného vodovodu a kanalizací v oblasti Olomoucka Veolii, čímž naprosto rezignoval na smysl a účel, pro který vůbec došlo k jejímu založeníVýkon podnikatelské činnosti na uvedenou dobu přenechal Veolii, čímž fakticky opustil podnikání v oblasti veřejného zásobování vodou… Právě tato činnost však je smyslem existence VHS Olomouc a byla důvodem proto, že taková společnost byla založena.“

Krajský soud v Brně  tunel Vak Zlín:

„Jednání na valné hromadě je mimořádně nemravné… Přijetím napadených usnesení vrcholilo cílené jednání řada osob (právnických i fyzických) započaté někdy v roce 2001. …Obecně se dá uzavřít, že každý vztah měl svůj smysl, každý vztah byl předem načasován, stejně jako jednání každé právnické nebo fyzické osoby. Žádný vztah, žádné jednání nelze označit za nahodilé.

Rozhodnutí valné hromady, jako výsledek tohoto pokoutného procesu, soud považuje za mimořádně nemravné (viz ustanovení § 31 občanského zákoníku a ustanovení §1 odst. 2 obchodního zákoníku). Podobná jednání nahlodávají důvěru v obchodně závazkových vztazích, jako základ ekonomických vztahů ve společnosti …

Krajský soud v Hradci Králové, pokus vytunelovat Vak Pardubice:

Po provedeném dokazování soud dospěl k závěru, že usnesení valné hromady Vak Pardubice konané dne 22.6.2006 je potřeba považovat za NEPLATNÉ s odkazem na § 131 odstavec 1 věta prvá Obchodního zákoníku, neboť toto usnesení, týkající se smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury nebylo valnou hromadou přijato v souladu se zákonem § 186 odst. 2 a 6.“

NFPOV: V Pardubicích proběhl mimo jiné pokus podvést zástupce měst a obcí na valné hromadě (VH). Po ukončení VH, kdy řada akcionářů odešla, předsedající ukončenou VH protiprávně znovu začal. Původní závěr představenstva, usnesení schvalující smlouvy s Veolií NEBYLO přijato, bylo změněno na – BYLO přijato.

Představenstvo vědělo, že PRO nehlasovalo zákonem požadované kvorum akcionářů. Někteří akcionáři nevěděli, že představenstvo rozhodnutí VH protiprávně změnilo. Dozvěděli se to, až z rozsudku v roce 2007, na který se při obraně Vaku Pardubice obrátil spoluzakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ, protože pochopil, že se připravila půda pro obrovský komplot.

Krajský soud v Brně v tunelu Vak Prostějov, kde se na soud obrátil jiný akcionář

“ Soud po zhodnocení má za to, že právě schválením uzavřením smluv na valné hromadě 10.1.2006 došlo k porušení § 56 a) obch. Zák., neboť smlouva o prodeji části podniku a o nájmu infrastruktury je nevýhodná a působí akcionářům ztrátu… Uzavření smluv bylo pro společnosti nevýhodné i z pohledu investic, jak vyplynulo ze znaleckého posudku, pokles výsledku hospodaření není ostatečně kompenzován výši kupní ceny, když společnost uzavřením smlouvy o prodeji zároveň prodával veškerý svůj výnosový potenciál, stejně tak bylo zjištěno, že uzavření smluv mělo negativní dopady na hodnotu akcií společnosti.    ...

Jednoznačně vyplynulo, že společnost pokud uzavřela dané smlouvy, nemůže čerpat dotace na rozvoj vodárenské infrastruktury. Akcionářům na valné hromadě byla poskytnuta opačná informace, tudíž nepravdivá. Je předpoklad, že pokud by valná hromada měla pravdivé údaje, rozhodnutí by nebylo přijato, neboť by bylo evidentní, že uzavřením smluv dojde k poškození společnosti.       

Soud má za prokázané, že posudek nebyl dostatečným podkladem pro rozhodování valné hromady…neboť použil pouze jeden způsob ocenění a to výnosovou metodou.“  

Soud po zhodnocení má za to, že …  smlouva o prodeji části podniku a o nájmu infrastruktury je nevýhodná a působí akcionářům ztrátu. S ohledem na uvedené soud rozhodl o neplatnosti přijatého usnesení valné hromady 10.1.2006, která právě schválila uzavření citovaných smluv.

Trestná činnost, voda a vodárny

Existuje důkazy, že při instalaci koncernů je páchána rozsáhlá oragnizovaná trestná činnost. Všechny kauzy mají hodně společné. Koncerny ovládly prodej vody na místo městských vodáren, ale dveře k ziskům z vody jim otevřeli zevnitř vodáren zkorumpovaní politici. V zahraničí se prokázaly neskutečné korupční praktiky koncernů a nechutná ochota politiků s koncerny kolaborovat.

Kromě porušování zákonů z obchodního práva docházelo a dochází k protiprávnímu jednání organizované skupiny právnických a fyz. osob, do které patří vždy i min. část vedení městských vodáren a místní politici jednající ve prospěch koncernů nebo nájezdníků. Jsou způsobeny škody velkého rozsahu. Jejich jednání přineslo negativní ekonomické dopady městským vodárnám a regionům. Přineslo i ztrátu možnosti čerpat miliardové dotace z EU na obnovu infrastruktury.

Velmi překvapivé jsou zcela rozdílné výsledky práce policie České republice a v zahraničí

Přes stejné nebo velmi podobné závěry soudců v obchodních sporech v ČR a v zahraničí, policie v ČR na rozdíl od police v zahraničí tvrdí, že se „nic nestalo“. Což je nesmysl.

Za 20 let jsem již hovořil s řadou vyšetřovatelů. U některých bylo předem jasné, že kauzy nechápou anebo chápat nechtějí. Ale část chápala velmi dobře, co se kolem vodáren páchá a věděla, že byl realizován protiprávní komplot, který vedl k vytunelování městské vodárny. Z neznámého důvodu byly všechny nakonec uloženy:

  • Kriminalistka, která nechala vypracovat znalecký posudek vodárenských kauz po republice a žádala Prahu, aby kauzy tunelování vodáren převzala celorepublikové centrála, byla potahována a nakonec u policie skončila
  • Kriminalista šetřil kauzu 4 roky a najednou z případu zmizel. Přišel jiný, který za 3 měsíce věc uložil. Přitom policejní spis byl tak rozsáhlý, že ho rozhodně nemohl stihnout ani přečíst, natož je řádně vyhodnotit…
  • Kriminalista, který za 5 minut našeho rozhovoru pochopil, jak funguje princi „provozního modelu“ a popsal jeho princip na sadu, kdy vlastním sad o který se musím starat, ale někdo jiný má právo prodávat jablka a vlastní žebříky, ze kterých z mého sadu sklízí jablka, najednou z kriminálky odešel k jinému útvaru
  • Dva státní zástupci ve dvou kauzách ve svých vyjádřeních zaslaných soudům potvrdili můj názor, že představenstva dvou městských vodáren vědomě lhala akcionářům (starostům), aby je zmanipulovala k udělení souhlasu s provedením majetkové dispozice, tzn. k udělení souhlasu s uzavření smluv s koncernem a část z nich se na tom obohatila.
  • Státní zástupce mi osobně řekl, že mám pravdu, že to je tunel, ale že nic nenadělá, protože je na tom deka. Když jsem se ho zeptal, kde je v zákonech definice – pojmu „deka“, nereagoval.

Chápal jsem, že policie nekoná a dokonce jde proti závěrům soudců, protože nad nimi stojí někdo, kdo je schopen to zastavit

Ale nechápal jsem, že tím někdo jsou vlastně opět politici, resp. různí poskoci finančích skupin a mafiánů či oligarchů, kteří jsou ve vedení policie a politici je úkolují.  Jsem přesvědčen, že policie ČR cca 20 let neřešit obrovský celorepublikový problém, který se týká 10 mil. občanů ČR a pro stát strategického odvětví. Na rozdíl od svých kolegů ve Francii nebo v Německu jde i proti jasným důkazům, proti lidem i proti závěrům soudců!

Jsem překvapen, vysvětlení našel v této knize, kde je sice obecně, ale zevnitř systému fungování policie popsáno

 

Doporučuji knihu přečíst, protože, kdo ví a chápe, jak systém (ne) funguje, ten ví, co je třeba napravit a ví, že když to šlo napravit ve Francii a v Německu, totéž půjde napravit i v České republice.

Z prodeje knihy nemám provizi 🙂

 

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Informování lidí a obranu vody financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám často umožňuje jejich protiprávní jednání odhalit a napravit.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

Podobné články