Jak nakládat s odpady ve vodárnách a jak u osob osob v domácí karanténě a u osob s onemocněním COVID-19 v domácí léčbě

Nakládání s odpady se týká nás všech, tzn. i pracovníků vodáren. Státní zdravotní ústav (SZÚ) aktualizoval  stanovisko pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami (roušky, respirátory, rukavice). Na pracovištích vodohospodářských společností vedení většiny vodáren doporučilo použité OPP  soustřeďovat do jednorázových pytlů a likvidovat po uzavření společně s ostatním směsným odpadem, jako v případě jiných pracovišť bez rizika. Jiný režim je u nemocných a např. u nemocnic.

Nakládání s odpady vznikajícími v domácnosti u osob s potvrzeným onemocněním COVID-19 v domácí léčbě a u osob v domácí karanténě.

Osoba v domácí izolaci s potvrzeným onemocněním COVID-19 a osoba v domácí karanténě by měly být poučeny, jak nakládat se vzniklým odpadem v rámci karanténních o patřeních. Tyto osoby veškerý odpad, který jim vzniká v domácnosti, netřídí a při jeho odstranění postupují následovně:

  • veškerý netříděný odpad (včetně roušek a kapesníků)vkládají do plastového pytle na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění se pytel (nejpozději však do 24 hodin) pevně zaváže a na povrchu se pytel ošetří dezinfekčním prostředkem.
  • v případě, že odpad je ukládán do pytlů z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit; plastový pytel je nutné vložit do druhého pytle, zavázat a povrch vnějšího pytle vždy ošetřit dezinfekčním prostředkem;
  • zavázaný pytel vložit pouze do popelnice nebo kontejneru na směsný komunální odpad; zásadně pytle neodkládat mimo kontejnery
  • zakazuje se nežádoucí manipulace s odloženým odpadem jako je vybírání odpadu z popelnic, přebírání odpadu apod. Osoby, u nichž bylo potvrzeno onemocnění COVID-19, by se s odnosem svého odpadu do popelnice nebo kontejneru měly obrátit o pomoc na rodinu, sousedy nebo dobrovolníky, kteří zajišťují pomoc pro tyto případy. Osoby, které manipulují s odpadem, by měly vždy používat rukavice a roušku. Po manipulaci je nutné vždy si umýt ruce vodou a mýdlem a ošetřit desinfekčním prostředkem.

V územích nebo obcích, kde byla v důsledku výskytu onemocnění COVID-19 vyhlášena plošná karanténa, se občané navíc při nakládání s odpady z domácností řídí pokyny místně příslušných úřadů

 

Nakládání s komunálními odpady v obcích za současné epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19, které je způsobeno virem SARS-CoV-2.

Nakládání s odpady patří mezi nezbytné služby přímo navázané na činnost kritické infrastruktury. Funkčnost těchto služeb je nutné zabezpečit kontinuálně a ochrana pracovníků, kteří nakládání s odpady musí být pro všechny zúčastněné strany prioritou. Všechna doporučení uvedená v tomto stanovisku korespondují se současným stavem poznání přenosu a šíření onemocnění COVID-19,které je způsobeno virem SARS-CoV-2, s doporučením WHO i současným výskytem onemocnění v ČR k datu 24. 3. 2020.

A) Nakládání s komunálními odpady včetně způsobu třídění odpadu u zdravých lidí se v současné době nemění. Jednorázové ochranné pomůcky OOP (roušky/respirátory) u lidí, kteří nejsou infikováni nebo nejsou v karanténě, je možné po použití odkládat do směsného komunálního odpadu pokud budou vloženy do plastového sáčku a následně do plastového pytle, do kterého se běžně ukládá odpad z domácností a je zavázán před uložením do kontejneru nebo popelnice.

B) Osoba s potvrzeným onemocněním COVID-19 v domácí izolaci a osoba v domácí karanténě by měla být poučena jak nakládat se svým odpadem v rámci karanténních opatřeních. Tyto osoby veškerý odpad, který jim vzniká v domácnosti, netřídí a při jeho odstranění postupují následovně:

  • veškerý netříděný odpad (včetně roušek a kapesníků)vkládají do plastového pytle na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění se pytel (nejpozději však do 24 hodin) pevně zaváže a na povrchu se pytel ošetří dezinfekčním prostředkem.
  • v případě, že odpad je ukládán do pytlů z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit; plastový pytel je nutné vložit do druhého pytle, zavázat a povrch vnějšího pytle vždy ošetřit dezinfekčním prostředkem;
  • zavázaný pytel vložit pouze do popelnice nebo kontejneru na směsný komunální odpad; zásadně pytle neodkládat mimo kontejnery, kvůli náhodnému poškození
  • nemocná osoba by se měla obrátit o pomoc s odnosem odpadu na rodinu, sousedy a dobrovolníky, kteří tuto pomoc poskytují.
  • zakazuje se nežádoucí manipulace s odloženým odpadem jako je vybírání odpadu z popelnic, přebírání odpadu apod.

C) V územích nebo obcích, kde byla v důsledku výskytu onemocnění COVID-19vyhlášena OOVZ plošná karanténa, je nutné přijmout další opatření na základě zhodnocení rizik pro pracovníky svozových firem i obyvatel. Specifická opatření pro tyto případy by měl stanovit místně příslušný úřad po konzultaci s orgánem ochrany veřejného zdraví (OOVZ)a svozovými firmami. Jde např. o omezení přístupu ke sběrným nádobám za účelem nežádoucí manipulace s odloženým odpadem jako je vybírání odpadu z popelnic jinými osobami, přebírání odpadu; dále odkládání zavázaných pytlů mimo kontejnery, třídění odpadů, oddělený svoz odpadů apod. WHO doporučuje přijmout taková opatření, která by zajistila, že

Odpad z území s vyhlášenou plošnou karanténou nebude odstraněn uložením na skládku. Směsný komunální odpad je nutno z hlediska ochrany pracovníků považovat vždy za odpad nebezpečný, a proto je nezbytné, aby pracovníci byli poučeni, jak bezpečně sním nakládat, jak používat vhodné ochranné pomůcky a jak dodržovat hygienická opatření.

Bližší informace o opatřeních k ochraně zdraví pracovníků jsou uvedeny: http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Odpady/Stanovisko_NRC_k_ochrane_pracovniku_nakladajicimi_s_infekcnimi_odpady_upr.1_1.pdf

Nakládání sjednorázovými osobními ochrannými pomůckami u pracovníků na pracovištích bez rizika infekce

Nakládání s jednorázovými osobními ochrannými pomůckami, rouškya respirátory(OOP)u pracovníků na pracovištích bez rizika infekce se v současné době nemění včetně způsobu třídění odpadu. Jednorázové OOP (roušky/respirátory) je možné po použití odkládat do směsného komunálního odpadu. Musí být vloženy do plastového sáčku a následně do plastového pytle,do kterého se běžně ukládá komunální odpada ten je před uložením do kontejneru nebo popelnice zavázán. Dosavadní pravidla pro nakládání skontaminovanými OOP v důsledku jiných rizikových faktorů, např. prachem, chemickými látkami a podobně se nemění.Praha 24. 3. 2020

Aktuální stanoviska Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů naleznete na stránkách SZÚ zde.

Nenechte si ujít to nejlepší z VIDEÍ nejen o vodě!
Přihlaste se k odběru VIDEÍ

 

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Informování lidí a obranu vody financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje odhalit často protiprávní jednání politiků.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

Dejte lidem o obraně vody vědět i takto

Nadační fond PRAVDA O VODĚ na Firmy.cz

 

Podobné články