"VODA JE ŽIVOT"

Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.

  [op_file_download_item title="Petice%20VODA%20JE%20%C5%BDIVOT%20-%20do%20Parlamentu%20%C4%8CR%20" icon="style1-Pdf-64x64.png" file="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2019/01/PETICE-VODA-JE-ŽIVOT-petice-a-podpisový-arch.pdf" package="" level="" new_window=""]Po%C5%BEadujeme%20n%C3%A1pravu%20v%C4%9Bc%C3%AD%20kolem%20vody%20po%20Parlamentu%20%C4%8CR%20a%20spou%C5%A1t%C3%ADme%20vr%C3%A1cen%C3%AD%20spr%C3%A1vy%20vody%20do%20vod%C3%A1ren%20v%20rukou%20m%C4%9Bst%20do%20podoby%20VE%C5%98EJN%C3%89%20SLU%C5%BDBY.%3Cbr%2F%3E[/op_file_download_item]

TEXT PETICE

Vážené poslankyně/poslanci a senátorky/senátoři ČR

rozhodujete o tom, jak a pro koho je nastaveno hospodaření s vodou, se surovinou zásadní pro život více než   10 mil. občanů České republiky. Proto Vás, My níže podepsaní občané žádáme, aby voda, vodárenská infrastruktura, hospodaření s vodou a peníze, které za vodu platíme, byly pod správou a kontrolou státu nebo měst, jako veřejná služba, ne zdroj zisků z podnikání, či dobývání renty.

Požadujeme po poslancích a senátorech ČR:

 1. Vytvoření dlouhodobé  státní vodárenské koncepce  vztahující se k zajištění zdrojů  vody, bezpečného zásobování obyvatelstva pitnou vodou a čištění odpadních vod, k zabezpečení samofinancováni celého odvětví.
 2. Stanovení přístupu k pitné vodě základním právem každého občana v reakci na snahy o její komercializaci a toto právo občanům garantovat v Ústavě České republiky.
 3. Zachování zásady, že „voda není zboží“ ve všech otázkách týkajících se vody.
 4. Zapracování zásady, že služby zásobování vodou a čištění odpadních vod jsou prováděné ve veřejném zájmu a proto jsou lidská práva nadřazena nad zájmy soukromých subjektů.
 5. Zahájení procesu vedoucímu k transformaci stávajících společností působících v oblasti vodárenství do podoby veřejně prospěšných, tzn. neziskových společností.
 6. Garantování, že provozování vodovodů a kanalizací má podobu a charakter veřejné služby.
 7. Začlenění zásady, že vlastnictví, správa a kontrola vody, infrastruktury a hospodaření s vodou musí být v rukou veřejné správy do právních norem.
 8. Zajištění bezpečnosti pramenišť, vodních zdrojů a dodávek vody proti vandalismu a terorismu, za spolupráce bezpečnostních složek státu.
 9. Zajištění, aby společnosti působící ve vodárenství byly povinny poskytovat a zveřejňovat informace o kalkulacích cen a smlouvách s městy a jejich vodárnami, a to bez výjimek (obchodní tajemství ve veřejné službě je neakceptovatelné).
 10. Zapojení institucí, v jejichž působnosti je ochrana státu a jeho zájmů, např. zpravodajské služby, do prošetření podezřelých aktivit soukromých subjektů a přijetí opatření vedoucích k nápravě často protiprávního stavu hospodaření s vodou  a řízení vodáren.

Pokud vás VODA zajímá, tak prosím potvrďte žádost o souhlas se zasíláním informací, který vám přijde na E-MAIL, abychom Vás mohli informovat o naplnění cílů petice a o vývoji ve vodárenství.

 

Přijde vám i petice. Tu vytiskněte prosím a originál Vámi podepsaný pošlete na adresu Nadační fond PRAVDA O VODĚ, ul. Na Drahách 247, Sviadnov.

Děkujeme 🙂

Požadavek již podepsalo

[php function=1]

AUTOŘI PETICE

Tuto petici „Voda je život“ sestavil petiční výbor:
MUDr. Michal Chromec, Alšova 2891/2a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Ing. Radek Novotný, Na Drahách 247, Sviadnov

Podpisový arch k petici
Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice „VODA JE ŽIVOT“. Přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona.

MUDr. Michal Chromec

Dlouholetý zastupitel města Přerov a 12 let předseda představenstva Vodovodů a kanalizací Přerov, a.s., který s poctivými politiky opakovaně ubránil vodárnu před koncernovými nájezdníky. Inicioval Dohodu měst o společné strategii, která  zajistila suverenitu  rozhodování  měst ve vodárně. Díky tomu Vak Přerov dosáhl na dotace z EU, peníze od lidí investuje do rozvoje vodárny a cenu vody má přitom nižší než většina koncernů v okolí.

Ing. Radek Novotný

Odborník na jednání koncernů a Hadů v oblecích. Léta pomáhá zachovat vliv obcí na vodu a na to, aby peníze od lidí vybrané za vodu končily v obnově trubek a ne v zahraničí. Popsal TUNELY a v řadě regionů je pomohl obcím zastavit. Je autor projektu PRAVDA O VODĚ. Učí, jak ubránit vodu a vodárny před nájezdníky. Při obraně vodáren se obrátil na soudy, ty mu dávají za pravdu. Zažil neskutečné gangsterské praktiky a  zastrašování, aby vodu nebránil.

Petice je jen jeden z kroků, které Nadační fond PRAVDA O VODĚ pro nápravu dělá

"Voda je život a život občanů České republiky rozhodně do rukou koncernů ani překupníků nepatří."

Ochrana osobních údajů

GDPR: Podpisem této petice udělujete Nadačnímu fondu PRAVDA O VODĚ, IČO: 069  25 316, se sídlem Na Drahách 247, 739 25 Sviadnov, vedeném v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. N 1293, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa.

Poskytnuté osobní údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním. Budou předány v petici označeným institucím a úřadům, a mohou být využity pro účely dalšího informování petentů. Souhlas je udělován do doby dosažení účelu a smyslu petice, nejvýše na dobu 10 let. Petent jej může kdykoli písemně odvolat a má právo na opravu údajů a další práva dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Každý subjekt zapojený do sběru podpisů této petice je odpovědný za dodržování zákonných povinností k ochraně osobních údajů a nakládání s nimi.

Požadavek již podepsalo

[php function=1]