Ústavní stížnost na protiprávní jednání soudců

Na Ústavní soud jsem se obrátil z důvodu dlohodobé soudní zvůle, nekompetentního a protiprávního jednání některých soudců Nejvyššího soudu. Jsem přesvědčen, že část justice v ČR je cíleně léta nefunkční, kdy se někteří soudci vědomě dopouští protiprávního jednání a tím hrají do karet cizincům a Hadům na radnicích.

Za poslední 15 let jsem si ověřil, že jsem občan země, kde její nejvyšší zástupci léta nepracují pro stát a občany. Ještě horší je, že nefungují orgány a instituce, které mají stát chránit proti excesům politiků a ty často samy zákony porušují a nerespektují. Česká republika není demokratický stát. "Politické" elity, vlády a dokonce policie a soudy, které mají hájit stát a tvoří obranné mechanismy demokracie, jsou prorostlé korupcí a vlivem finančních skupin a koncernů.

Ústavní soud toto dne 30.5.2017 opět potvrdil:

Konstatoval:  „Principu práva na spravedlivý proces odpovídá povinnost obecných soudů svá rozhodnutí řádně odůvodnit, přičemž se musejí vypořádat s námitkami uplatněnými účastníky řízení, a to způsobem odpovídajícím míře jejich závažnosti. Pakliže tak neučiní, založí tím nepřezkoumatelnost jimi vydaných rozhodnutí, a zpravidla tak i jejich protiústavnost. Nejsou-li totiž zřejmé důvody toho kterého rozhodnutí, svědčí to o libovůli v soudním rozhodování, přičemž zásada právního státu libovůli v rozhodování orgánů veřejné moci zakazuje.“


Hanebný stav v ČR popsal i soudce Krajského soudu v Brně, JUDr. Weinštuk

S názorem soudce souhlasím, ale protiprávní stav nehodlám akceptovat, proto jsem se obrátil na soudy a policii.


O co jde v soudních sporech ve vodárnách?

Jde o VODU a o zabránění tunelování okresních vodáren. Jde o základní surovinu nutnou pro život. Proto je pro mne neuvěřitelné a nepřípustné, aby ve svobodné a údajně demokratické zemi, člověk po neskutečných 15 letech soudů došle potřetí až k Ústavnímu soudu ČR, který opět potvrdí, že se část justice jedná protiprávně a dopouští se léta soudní zvůle. Protiprávní jednání některých soudců Nejvyššího soudu totiž umožňuje pokračování stavu nemravného tunelování okresní vodárny.

Pravomocné usnesení Vrchního soudu v Olomouci z roku 2016 konečně dokládá, že mám pravdu. V roce 2002 nastala protiprávní jednání anti-politiků a jejich pokoutné jednání ve prospěch zájmů zahraničního koncernu. V roce 2004 nehoráznost vyvrcholila, když za úplatu cca 30 mil. Kč odsouhlasili vytunelování Vaku Zlín na 30 let. Darebáci jednali protiprávně a ve shodě s organizovanou skupinou právnických a fyzických osob na úkor lidí a od začátku. Tajili stav i své cíle před lidmi, institucemi a popírali své jednání před soudci. Jejich jednání bylo nemravné,  hanebné, předem promyšlené a koordinované.

Je to první pravomocný rozsudek v ČR a výsledek mé 15 leté práce, resp. obrany vodárny u soudů před protiprávním procesem, který spustili a realizovali Hadi na radnici i v řadě dalších regionů v ČR.

Jde také o přímý důkaz, že obrana proti drancování peněženek lidí, tunelování našich vodáren a předávání vody do rukou cizinců, je přes české soudy možná. Protiprávní proces začal v roce 2002 a trvá dosud, ale nyní ho lze ukončit a vodu lze vrátit do rukou měst a obcí.


Ústavní soud dne 30.5.2017

Opět zrušil protiprávní usnesení Nejvyššího soudu, které dokazuje dlouholeté protiprávní jednání soudců Nejvyššího soudu.

Zde si můžete ZDARMA NÁLEZY ÚSTAVNÍHO SOUDU stáhnou.

    [op_file_download_item title="N%C3%A1lez%20soudc%C5%AF%20%C3%9Astavn%C3%ADho%20soudu%20ze%20dne%2030.5.2017%20o%20protipr%C3%A1vn%C3%ADm%20jedn%C3%A1n%C3%AD%20soudc%C5%AF%20Nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%ADho%20soudu%20" icon="style1-Pdf-64x64.png" file="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2017/05/IV._US_2018_16_na_web.pdf" package="" level="" new_window=""][/op_file_download_item][op_file_download_item title="N%C3%A1lez%20%C3%9Astavn%C3%ADho%20soudu%20z%203.3.2015%20o%20protipr%C3%A1vn%C3%ADm%20jedn%C3%A1n%C3%AD%20soudc%C5%AF%20Nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%ADho%20soudu" icon="style1-Pdf-64x64.png" file="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2015/03/3.3-Ústavní-soud-ustavní-nález-NS2013-vh20075.pdf" package="" level="" new_window=""][/op_file_download_item]
    [op_file_download_item title="Protipr%C3%A1vn%C3%AD%20usnesen%C3%AD%20Nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%ADho%20soudu%20z%20roku%202013%20vlastn%C4%9B%20nejen%20k%20valn%C3%A9%20hromad%C4%9B%20Vaku%20Zl%C3%ADn%202007" icon="style1-Pdf-64x64.png" file="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2015/03/CCC-VaK-Zlín-VH-30.5.2007-usn-29-cdo-2876_2010-483-dovolání-se-odmítají.pdf" package="" level="" new_window=""][/op_file_download_item]

"Voda je život a náš život, ani život našich dětí, do rukou zahraničních koncernů rozhodně nepatří."

Jste tady, takže vás zajímá, co se s vodou děje. Za to děkuji, protože čím více lidí ví, tím je pro darebáky obtížnější tunely udržet. Je vám jasné, že můj právní boj za vrácení vody zpět do rukou městských vodáren s těmi, kteří předali vodu cizincům nebo ji navzdory rozsudků v jejich rukou udržují, stojí mnoho úsilí, času, práce a peněz.

Soudy trvají již 15 let a právě na tom, že nebudu schopen soudy ufinancovat, stojí velká část taktiky Hadů v oblecích, kteří vše záměrně prodlužují. Navíc ústavní nálezy dokládají, že protiprávně jednají dokonce i některé články české justice.

Ing. Radek Novotný

autor projektu PRAVDA O VODĚ

VAŠE POMOC A PODPORA

Chcete-li podpořit mou snahu o vytvoření soudního precedentu, aby nemravný a protiprávní tunel okresní vodárny byl důslednou právní obranou ukončen, vinící nesli odpovědnost a cizinci byli od české vody (do našich studní) odsunuti, pak k tomuto můžete přispět, dle svého uvážení a svých možností:

Číslo účtu: 151 441 719 / 0300 ČSOB

DO POZNÁMKY PŘÍKAZU NAPIŠTE:  "DAR NA VODU"

vlastník účtu: Radek Novotný, autor projektu PRAVDA O VODĚ