Hledáno klíčové slovo: Pražské vodovody a kanalizace


 


Hlavní město Praha

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

 

USNESENÍ


Zastupitelstva hlavního města Prahy

 

číslo 42/14
ze dne 30.5.2002

k nabytí 34 % akcií společnosti Pražské vodovody a kanalizace > a.s. od Fondu národního majetku České republiky


 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy
 
I.  bere na vědomí


dopis Fondu národního majetku České republiky čj. 321/1000/2002/Sv ze dne 5.4.2002 - výzva k převzetí akcií společnosti < Pražské vodovody a kanalizace > a.s., který je přílohou č. 1 důvodové zprávy, která není součástí tohoto usnesení
 

II.  schvaluje

1.  bezúplatné nabytí 34 % akcií společnosti < Pražské vodovody a kanalizace a.s. od Fondu národního majetku České republiky do majetku hlavního města Prahy

2.2.  "Smlouvu o bezúplatném převodu zaknihovaných cenných papírů č.SOP/57/01/000087/2001", která je přílohou č. 1 tohoto usnesení


 

III.  ukládá

1.  Radě HMP

1.  přijmout opatření k zajištění realizace bodu II. tohoto usnesení

   Termín:   4. 6.2002


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Předkladatel:   Rada HMP
Tisk:  693
Provede:  Rada HMP  
Na vědomí:  odbory MHMP,MČ hl.m.Prahy,členové ZHMP