Hledáno klíčové slovo: Pražské vodovody a kanalizace


Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1679 ze dne 15.10.2002

 
 
 
 
 
 

Smlouva o uzavření budoucí rámcové smlouvy
o provozování vodovodů a kanalizací
ve vlastnictví hlavního města Prahy

 
 
 
 
uzavřená mezi
 
 
 
 
 
 

Hlavním městem Prahou

 
 
a
 
 
 
společností
Pražské vodovody a kanalizace > a.s.
 
 
 
 

  Váňa, Pergl & Partneři

  Václavské náměstí 47
  110 00 Praha 1
  Česká republika
  Tel.: (42) (2) 216 25 525(2) 216 25 525
  Fax.: (42) (2) 216 25 520(2) 216 25 520

  www.vpp.cz

  Obsah
   
   

  1.  PŘEDMĚT SMLOUVY .................................................................................................................................4
   

  2.  UZAVŘENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY ..........................................................................................................4

   

  3.  PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY SMLUVNÍCH STRAN ..................................................................................6

   

  4.  DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A ODSTOUPENÍ ..........................................................................................6

   

  5.  KOMUNIKACE ..............................................................................................................................................7

   

  6.  DŮVĚRNOST ..................................................................................................................................................8

   

  7.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ......................................................................................................................8

  Smlouva o uzavření budoucí rámcové smlouvy
  o provozování vodovodů a kanalizací
  ve vlastnictví hlavního města Prahy
   
  uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/ 1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění (dále jen ?obchodní zákoník?) mezi následujícími smluvními stranami:
   
  1.  Hlavní město Praha
  se sídlem:      Mariánské náměstí 2, Praha 1, Česká republika
  IČ:        00064581

  zastoupené:  RNDr. Igorem Němcem, primátorem Hlavního města Prahy

  (dále též jen jako ?Hlavní město Praha?)
   
  2.  < Pražské vodovody a kanalizace > a.s.
  se sídlem:      Praha 1, Národní 13, Česká republika
  jejímž jménem jednají:  Ing. Jiří Rosický, místopředseda představenstva
         Ing. Rostislav Čáp, místopředseda představenstva
  IČ:        25656635
  zapsaná:  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 5297
  (dále též jen jako ?společnost PVK?)
   
  (Hlavní město Praha a společnost PVK jsou dále společně označovány též jako ?Smluvní strany? nebo každá jednotlivě též jako ?Smluvní strana?)
   
   

  VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
   
   

  (A)   Společnost PVK je obchodní společností, jejímž předmětem činnosti je mimo jiné výroba pitné a užitkové vody, provozování vodárenských zařízení a provozování vodovodů a kanalizací;

   

  (B)   Hlavní město Praha chce zajišťovat náležité plnění veřejného úkolu ? tj. zajišťování odpovídajících dodávek vody a odvádění a čištění odpadních vod na území hlavního města Praha a příslušných přilehlých území v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 274/ 2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen ?zákon o vodovodech a kanalizacích?);

   

  (C)   Hlavní město Praha a společnost PVK vyjadřují zájem na zajištění dlouhodobého a vyváženého vzájemného vztahu;

   

  (D)   Hlavní město Praha a společnost PVK vyjadřují společný zájem rozvíjet vodovody a kanalizace na území Hlavního města Prahy a na příslušných přilehlých územích a kvalitu služeb spojenou s jejich fungováním, dodávkou pitné a užitkové vody odběratelům a odváděním a čištěním odpadních vod;

   

  (E)   Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí rámcové smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví hlavního města Prahy je jednou z podmínek pro získání povolení k provozování vodovodů a kanalizací společností PVK v souladu s ustanovením § 6 zákona o vodovodech a kanalizacích.

   
  se obě Smluvní strany dohodly uzavřít následující
   
   

  Smlouvu o uzavření budoucí rámcové smlouvy
  o provozování vodovodů a kanalizací
  ve vlastnictví hlavního města Prahy:
  (dále jen ?Smlouva?):
   
   
   

  1.   PŘEDMĚT SMLOUVY

   
   

  1.1.   Hlavní město Praha a společnost PVK se zavazují uzavřít ve lhůtě a za podmínek dále uvedených Rámcovou smlouvu o provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví hlavního města Prahy (dále jen ?Rámcová smlouva?) ve znění, v jakém je tato Rámcová smlouva uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy jakožto nedílná součást této Smlouvy.

   

  1.2.   Jestliže po dobu trvání této Smlouvy nabude Hlavní město Praha do svého vlastnictví jakékoliv další vodovody, kanalizace a/nebo související infrastrukturu na území Hlavního města Prahy včetně přilehlého okolí, než jak jsou uvedeny v Rámcové smlouvě, zavazují se Smluvní strany upravit ve vzájemné součinnosti předmět a znění Rámcové smlouvy tak, aby se vztahovala i na jakýkoliv takový vodovod, kanalizaci a/nebo související infrastrukturu.

   
   

  2.   UZAVŘENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY

   
   

  2.1.   Smluvní strany se zavazují uzavřít Rámcovou smlouvu ve lhůtě dále uvedené v této Smlouvě na základě písemné výzvy jedné ze Smluvních stran učiněné druhé Smluvní straně v souladu s odst. 2.2. této Smlouvy po splnění následující podmínky. Tato podmínka bude splněna, dojde-li ze strany společnosti VIVENDI WATER PRAGUE, se sídlem: 052 Rue d?Anjou, Paříž, 750 08, Francie, k řádnému a úplnému zaplacení kupní ceny ve výši 880.044.858,- Kč (slovy: osmsetosmdesátmilionůčtyřicetčtyřitisíceosmsetpadesátosm Korun českých) na základě Smlouvy o úplatném převodu zaknihovaných cenných papírů uzavřené mezi Hlavním městem Prahou a společností VIVENDI WATER PRAGUE, jejímž předmětem je převod níže specifikovaných akcií z majetku Hlavního města Prahy do majetku společnosti VIVENDI WATER PRAGUE:

   

  emitent akcií:  < Pražské vodovody a kanalizace > a.s., se sídlem Národní třída 13, 112 65 Praha 1, IČ: 25656635, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 5297.
  počet kusů akcií:  269.374 ks (slovy: dvěstěšedesátdevěttisíctřistasedmdesátčtyři kusy)
  čísla akcií:  ...............až...............
  druh akcií:  kmenové akcie
  podoba akcií:  zaknihované akcie
  forma akcií:  na jméno
  jmenovitá hodnota akcií:  1.000,- Kč (slovy: jedentisíc Korun českých) na jednu akcii
  ISIN:  770980000788
  kupní cena za jednu akcii:  3.267,- Kč (slovy: třitisícedvěstěšedesátsedm Korun českých)
   

  2.2.   2.2.  Rámcová smlouva bude uzavřena na základě písemné výzvy jedné ze Smluvních stran učiněné a doručené druhé Smluvní straně v souladu s článkem 5. této Smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne splnění podmínky k uzavření Rámcové smlouvy stanovené v odst. 2.1. této Smlouvy. Druhá Smluvní strana je povinna uzavřít Rámcovou smlouvu ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení výzvy. Závazek uzavřít Rámcovou smlouvu zaniká, jestliže žádná ze Smluvních stran nevyzve druhou smluvní stranu ke splnění tohoto závazku ve lhůtě uvedené výše.

   

  2.3.   Závazek uzavřít Rámcovou smlouvu zaniká, jestliže okolnosti z nichž Smluvní strany vycházely při vzniku tohoto závazku se do té míry změnily, že nelze na žádné z nich rozumně požadovat, aby Rámcovou smlouvu uzavřela. K zániku tohoto závazku však dochází jen když jedna ze Smluvních stran tuto změnu okolností oznámí bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně.

   

  2.4.   Hlavní město Praha není povinno uzavřít Rámcovou smlouvu ve lhůtě a za podmínek obsažených v této Smlouvě též tehdy, nastane-li některá z následujících skutečností:

   

  a)   společnosti PVK bude příslušným vodoprávním úřadem zrušeno povolení k provozování vodovodů a kanalizací uvedených v Rámcové smlouvě či zmíněných v odst. 1.2. této Smlouvy;

   

  b)   společnost PVK přes opakovanou písemnou výstrahu učiněnou Hlavním městem Prahou opakovaně či trvale nedodrží nebo poruší ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích;

   

  c)   společnost PVK přestane splňovat podmínky pro vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace obsažené v ustanovení § 6 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích;

   

  d)   na majetek společnosti PVK nebo osoby ovládající společnost PVK bude prohlášen konkurs;

   

  e)   návrh na prohlášení konkursu na majetek společnosti PVK nebo osoby ovládající společnost PVK bude zamítnut pro nedostatek majetku;

   

  f)   společnost PVK nebo osoba ovládající společnost PVK podá u soudu návrh na vyrovnání;

   

  g)   společnost PVK nebo osoba ovládající společnost PVK vstoupí do likvidace.

   
   

  3.   PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY SMLUVNÍCH STRAN

   
   

  3.1.   Hlavní město Praha prohlašuje a zaručuje společnosti PVK při podpisu této Smlouvy, že:

   

  a)   osoby podepisující tuto Smlouvu za Hlavní město Prahu jsou k tomu řádně oprávněny,

   

  b)   k oprávnění uzavřít tuto Smlouvu není nutný žádný další úkon Hlavního města Prahy nebo souhlas třetí osoby.

   

  3.2.   Společnost PVK prohlašuje a zaručuje Hlavnímu městu Praze při podpisu této Smlouvy, že:

   

  a)   osoby podepisující tuto Smlouvu jménem společnosti PVK jsou k tomu řádně oprávněny,

   

  b)   k oprávnění uzavřít tuto Smlouvu není nutný žádný další úkon společnosti PVK nebo souhlas třetí osoby.

   

  3.3.   Pokud kterákoli ze Smluvních stran jakýmkoliv způsobem poruší záruku nebo prohlášení obsažené v odst. 3.1. a 3.2. této Smlouvy nebo jakékoliv své závazky obsažené v této Smlouvě, odškodní druhou smluvní stranu za veškeré prokázané ztráty nebo škody utrpěné v důsledku takového porušení.

   
   

  4.   DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A ODSTOUPENÍ

   
   

  4.1.   Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Závazek smluvních stran uzavřít Rámcovou smlouvu zaniká, jestliže ke splnění podmínky stanovené v odst. 2.1. této Smlouvy nedojde do dne 30. června 2013. Předčasné ukončení trvání této Smlouvy nebo odstoupení od této Smlouvy je možné pouze z níže uvedených důvodů.

   

  4.2.   Hlavní město Praha je oprávněno od této Smlouvy odstoupit:

   

  a)   v případě, že by uzavření Rámcové smlouvy bylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy platnými v okamžiku, kdy by mělo k uzavření Rámcové smlouvy dojít;

   

  b)   v případě, že se záruky společnosti PVK obsažené v článku 3. této Smlouvy ukážou nepravdivými;

   

  c)   v případě, že společnosti PVK bude příslušným vodoprávním úřadem zrušeno povolení k provozování vodovodů a kanalizací uvedených v Rámcové smlouvě či zmíněných v odst. 1.2. této Smlouvy;

   

  d)   v případě, že společnost PVK přes opakovanou písemnou výstrahu učiněnou Hlavním městem Prahou opakovaně či trvale nedodrží nebo poruší ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích;

   

  e)   v případě, že společnost PVK přestane splňovat podmínky pro vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace obsažené v ustanovení § 6 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích;

   

  f)   v případě, že na majetek společnosti PVK nebo osoby ovládající společnost PVK bude prohlášen konkurs;

   

  g)   v případě, že návrh na prohlášení konkursu na majetek společnosti PVK nebo osoby ovládající společnost PVK bude zamítnut pro nedostatek majetku;

   

  h)   v případě, že společnost PVK nebo osoba ovládající společnost PVK podá u soudu návrh na vyrovnání;

   

  i)   v případě, že společnost PVK nebo osoba ovládající společnost PVK vstoupí do likvidace.

   
   

  4.3.   Společnost PVK je oprávněna od této Smlouvy odstoupit:

   

  a)   v případě, že by uzavření Rámcové smlouvy bylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy platnými v okamžiku, kdy by mělo k uzavření Rámcové smlouvy dojít;

   

  b)   v případě, že se záruky Hlavního města Prahy obsažené v článku 3. této Smlouvy ukážou nepravdivými.

   
   

  5.   KOMUNIKACE

   
   

  5.1.   Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, jakékoliv oznámení učiněné podle této Smlouvy může být příslušné Smluvní straně doručeno pouze osobně nebo jako doporučená zásilka (včetně kurýrní služby). Oznámení se považuje za doručené uplynutím třetího dne po jeho prokazatelném odeslání Smluvní stranou.

   

  5.2.   Hlavní město Praha je oprávněno učinit písemnou výzvu společnosti PVK podle článku 2. této Smlouvy pouze doporučeným dopisem podepsaným oprávněným zástupcem nebo zástupci Hlavního města Prahy a odeslaným na adresu sídla společnosti PVK nebo na jakoukoliv jinou adresu oznámenou Hlavnímu městu Praze společností PVK v souladu s odst. 5.3. této Smlouvy. Výzva se považuje za doručenou uplynutím třetího dne po jejím prokazatelném odeslání Hlavním městem Prahou. Přílohou takové výzvy budou čtyři stejnopisy Rámcové smlouvy včetně její Přílohy č.1 řádně podepsané oprávněným zástupcem nebo zástupci Hlavního města Prahy.

   

  5.3.   5.3.  Společnost PVK je oprávněna učinit písemnou výzvu Hlavnímu městu Praze podle článku 2. této Smlouvy pouze dopisem podepsaným společností PVK a doručeným osobně do podatelny Magistrátu Hlavního města Prahy na adrese Mariánské náměstí 2, Praha 1 nebo doporučeným dopisem podepsaným společností PVK a odeslaným na jakoukoliv jinou adresu oznámenou společnosti PVK Hlavním městem Prahou v souladu s odst. 5.2. této Smlouvy. Výzva se považuje za doručenou dnem doručení. Přílohou takové výzvy budou čtyři stejnopisy návrhu Rámcové smlouvy včetně její Přílohy č.1 řádně podepsané společností PVK.

   
   

  6.   DŮVĚRNOST

   
   

  6.1.   Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smluv, číselné označení smluv a datum jejich podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

   
   

  7.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   
   

  7.1.   Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami.

   

  7.2.   Tato Smlouva se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění.

   

  7.3.   Nedílnou součást této Smlouvy tvoří:

   

  Příloha č. 1: Rámcová smlouva.

   

  7.4.   Obě Smluvní strany tímto prohlašují a zaručují, že veškerá ustanovení, termíny a podmínky této Smlouvy byly dohodnuty Smluvními stranami svobodně, určitě a vážně, nikoliv v tísni a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy k této Smlouvě.

   
   
   
   
  V Praze dne _______________      V Praze dne _______________
   
  za Hlavní město Prahu:        jménem společnosti PVK:
   

   
  __________________________________
  RNDr. Igor Němec
  primátor Hlavního města Prahy

   
  __________________________________
  < Pražské vodovody a kanalizace > a.s.
  Ing. Jiří Rosický
  místopředseda představenstva

   
   
  __________________________________
  < Pražské vodovody a kanalizace > a.s.
  Ing. Rostislav Čáp
  místopředseda představenstva

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Příloha č. 1 Smlouvy o uzavření budoucí rámcové smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví hlavního města Prahy

   
   
   
   
   

  Rámcová smlouva o provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví hlavního města Prahy

   
   
   
   
   
  uzavřená mezi
   
   
   
   
   
   

  Hlavním městem Prahou

   
   
  a
   
   
   
  společností
  < Pražské vodovody a kanalizace > a.s.
   
   
   
   

   Váňa, Pergl & Partneři

   Václavské náměstí 47
   110 00 Praha 1
   Česká republika
   Tel.: (42) (2) 216 25 525(2) 216 25 525
   Fax.: (42) (2) 216 25 520(2) 216 25 520

   www.vpp.cz

   Obsah
    

   1. DEFINICE A VÝKLAD .................................................................................................................................4
    
   2. PŘEDMĚT SMLOUVY .................................................................................................................................5
    
   3. PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ, KANALIZACÍ A SOUVISEJÍCÍ INFRASTRUKTURY        VE VLASTNICTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ...................................................................................5
    
   4. PRÁVA A POVINNOSTI PVK .....................................................................................................................6
    
   5. PRÁVA A POVINNOSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY .........................................................................9
    
   6. DŮVĚRNOST INFORMACÍ .........................................................................................................................9
    
   7. PLATNOST, ÚČINNOST A ZÁNIK SMLOUVY .......................................................................................9
    

   8.  PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY ........................................................................................................................11

    

   9.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ....................................................................................................................11

   Rámcová smlouva o provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví hlavního města Prahy
    
   uzavřená v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen ?zákon o vodovodech a kanalizacích?) mezi následujícími smluvními stranami:
    
   1. Hlavní město Praha
   se sídlem:      Mariánské náměstí 2, Praha 1, Česká republika
   IČ:        00064581

   zastoupené:  _____________________________________________

   (dále též jen jako ?Hlavní město Praha?)
    
   2. < Pražské vodovody a kanalizace > a.s.
   se sídlem:      Praha 1, Národní 13, Česká republika
   jejímž jménem jednají:  _____________________________________________
    
   _____________________________________________
   IČ:        25656635
   zapsaná:  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 5297
   (dále též jen jako ?společnost PVK?)
    
   (Hlavní město Praha a společnost PVK jsou dále společně označovány též jako ?Smluvní strany? nebo každá jednotlivě též jako ?Smluvní strana?)
    
    

   VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
    
    

   (A) Společnost PVK je obchodní společností, jejímž předmětem činnosti je mimo jiné výroba         pitné a užitkové vody, provozování vodárenských zařízení a provozování vodovodů         a kanalizací;
    
   (B) Hlavní město Praha chce zajišťovat náležité plnění veřejného úkolu (B) Hlavní město Praha chce zajišťovat náležité plnění veřejného úkolu ? tj. zajišťování         odpovídajících dodávek vody a odvádění a čištění odpadních vod na území Hlavního         města Prahy a příslušných přilehlých území v souladu s ustanovením § 16 zákona         č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu         s ustanovením § 8 zákona o vodovodech a kanalizacích;
    
   (C) Hlavní město Praha a společnost PVK vyjadřují zájem na zajištění dlouhodobého          a vyváženého vzájemného vztahu;
    
   (D) Hlavní město Praha a společnost PVK vyjadřují společný zájem rozvíjet vodovody          a kanalizace na území Hlavního města Prahy a na příslušných přilehlých územích          a kvalitu služeb spojenou s jejich fungováním, dodávkou pitné a užitkové vody          odběratelům a odváděním a čištěním odpadních vod;
    
    
   se obě Smluvní strany dohodly uzavřít následující
    
    

   Rámcovou smlouvu o provozování vodovodů a kanalizací
   ve vlastnictví Hlavního města Prahy
   (dále jen ?Smlouva?):
    
    
    

   1. DEFINICE A VÝKLAD
    
    

   1.1. V této Smlouvě mají následující pojmy a označení tento význam:

    

   -   ?společnost PVS? znamená Pražská vodohospodářská společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Cihelná 4, čp. 548, PSČ: 118 00, IČ: 25656112, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 5290.

    

   -   ?Smlouva o podnájmu? znamená Smlouvu o podnájmu, nájmu a provozu movitých a nemovitých věcí na úseku vodního hospodářství II., uzavřenou mezi společností PVS a společností PVK dne 29. března 1999 tak, jak byla následně doplněna Dodatkem č. 1 ze dne 15. prosince 1999, Dodatkem č. 2 a Dodatkem č. 3 ze dne 28. dubna 2000.

    

   -   ?Úplná smlouva o podnájmu? znamená Smlouvu o podnájmu ve znění všech jejích účinných dodatků, včetně případných dodatků budoucích.

    

   -   ?Smlouva o nájmu? znamená Smlouvu o nájmu a správě některých movitých a nemovitých věcí ve vlastnictví Hlavního města Prahy v souvislosti s vodárenskými službami a službami odvodu a úpravy odpadních vod a službami s tím souvisejícími uzavřenou mezi Hlavním městem Prahou a společností PVS dne 5. listopadu 1998, v platném znění.

    

   -   ?vodovod? znamená ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování. Vodovod je vodním dílem.

    

   -   -  ?kanalizace? znamená ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod, kanalizační objekty, včetně čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Kanalizace je vodním dílem.

    

   -   ?související infrastruktura? znamená souhrn všech movitých a nemovitých věcí provozně, technicky nebo jinak souvisejících s provozováním vodovodů nebo kanalizací.

    

   -   ?odběratel? znamená ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, nestanoví-li zákon o vodovodech a kanalizacích jinak.

    
    

   2. PŘEDMĚT SMLOUVY
    
    

   2.1. Předmětem této Smlouvy je smluvní úprava práv a povinností Smluvních stran                 ve vztahu k provozování vodovodů a kanalizací a související infrastruktury                 ve vlastnictví Hlavního města Prahy.

    
    
   3. PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ, KANALIZACÍ A SOUVISEJÍCÍ             INFRASTRUKTURY VE VLASTNICTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
    
    

   3.1. Hlavní město Praha prohlašuje, že je vlastníkem vodovodů, kanalizací a související            infrastruktury uvedených v seznamu, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy jakožto            nedílná součást této Smlouvy.

    

   3.2. Dne 1. ledna 2002 nabyl účinnosti zákon o vodovodech a kanalizacích, který 3.2. Dne 1. ledna 2002 nabyl účinnosti zákon o vodovodech a kanalizacích, který             provozovateli vodovodu nebo kanalizace ukládá povinnost požádat krajský úřad             o vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace na základě smlouvy,             která provozovatele opravňuje vodovod nebo kanalizaci provozovat, uzavřené             s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace.

    

   3.3. V souladu s výše uvedeným a v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona              o vodovodech a kanalizacích opravňuje a pověřuje Hlavní město Praha              společnost PVK provozovat:

    
   a)   vodovody, kanalizace a související infrastrukturu uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy,
    
   b)  vodovody, kanalizace a související infrastrukturu nacházející se na území Hlavního města Prahy včetně přilehlého okolí, jichž se během trvání této Smlouvy stane Hlavní město Praha vlastníkem, a
    
   c)  c)  vodovody, kanalizace a související infrastrukturu, které jsou či se během trvání této Smlouvy stanou předmětem Úplné smlouvy o podnájmu či případné podnájemní smlouvy uzavřené mezi společností PVS a společností PVK, jež budou svým obsahem nahrazovat Úplnou smlouvu o podnájmu pro období po 5. listopadu 2013 ve smyslu odst. 4.9. této Smlouvy, resp. odst. 4.10. této Smlouvy , bude-li uzavření této smlouvy v souladu s právními normami platnými v uvedené době,
    

   a to vše v rozsahu práv a povinností stanovených touto Smlouvou a Úplnou smlouvou o podnájmu či případnou podnájemní smlouvou uzavřenou mezi společností PVS a společností PVK, jež budou svým obsahem nahrazovat Úplnou smlouvu o podnájmu pro období po 5. listopadu 2013 ve smyslu odst. 4.9. této Smlouvy, resp. odst. 4.10. této Smlouvy, bude-li uzavření této smlouvy v souladu s právními normami platnými v uvedené době.

    
    
   4. PRÁVA A POVINNOSTI PVK
    
    

   4.1. Společnost PVK je povinna provozovat vodovod, kanalizaci a související 4.1. Společnost PVK je povinna provozovat vodovod, kanalizaci a související                  infrastrukturu v souladu s právními předpisy, kanalizačním řádem, podmínkami                  stanovenými rozhodnutím správních úřadů a v souladu s touto Smlouvou, jakož                  i Úplnou smlouvou o podnájmu.

    

   4.2. Společnost PVK je povinna umožnit připojení na vodovod nebo kanalizaci, pokud                  se připojovaný pozemek nebo stavba nachází na území Hlavního města Prahy                  včetně příslušných přilehlých územích s vodovodní nebo kanalizační sítí,                  připojení dovoluje umístění vodovodu nebo kanalizace podle technických                  možností a odběratel splní podmínky stanovené zákonem o vodovodech                  a kanalizacích.

    

   4.3. Společnost PVK je povinna umožnit přístup k vodovodu nebo kanalizaci osobám,                  které jsou oprávněny provádět kontrolu kvalitního a plynulého provozování                  vodovodů nebo kanalizací a jejich technického stavu nebo činit jiná nezbytná                  opatření ke zjištění plnění povinností stanovených příslušnými právními                  předpisy.

    

   4.4. Společnost PVK je povinna umožnit přístup k vodovodu a umožnit bezplatný                   odběr vody jednotkám požární ochrany při likvidaci požáru.

    
   4.5. Společnost PVK je povinna předložit odběrateli na jeho žádost výpočet vodného 4.5. Společnost PVK je povinna předložit odběrateli na jeho žádost výpočet vodného                   a stočného, včetně ceny za 1 m3 dodané pitné vody nebo odvedené odpadní                   vody.
    

   4.6. Společnost PVK je povinna na žádost poskytnout žadateli informaci o možném                   střetu jeho záměru s ochranným pásmem vodovodního řadu nebo kanalizační                   stoky a další údaje v souladu s platnými právními předpisy. Společnost PVK je                   oprávněna udělovat souhlas s pracemi podle ustanovení § 23 odst. 8 zákona                   o vodovodech a kanalizacích.

    

   4.7. Vodné a 4.7. Vodné a stočné se stanoví v souladu s platnými právními předpisy a s Úplnou                    smlouvou o podnájmu či s případnou podnájemní smlouvou uzavřenou mezi                    společností PVS a společností PVK, jež budou svým obsahem nahrazovat                    Úplnou smlouvu o podnájmu pro období po 5. listopadu 2013 ve smyslu odst.                    4.9. této Smlouvy, resp. odst. 4.10. této Smlouvy; bude-li uzavření této                    smlouvy v souladu s právními normami platnými v uvedené době. Ustanovení                    odst. 5.2 této Smlouvy tím není dotčeno.

    

   4.8. 4.8.             Společnost PVK je oprávněna provádět zásahy do vodovodu, kanalizace                    a související infrastruktury za podmínek stanovených Úplnou smlouvou                    o podnájmu či případnou podnájemní smlouvou uzavřenou mezi společností                    PVS a společností PVK, jež budou svým obsahem nahrazovat Úplnou                    smlouvu o podnájmu pro období po 5. listopadu 2013 ve smyslu odst. 4.9.                    této Smlouvy, resp. odst. 4.10. této Smlouvy, bude-li uzavření této smlouvy                    v souladu s právními normami platnými v uvedené době.

    

   4.9. Výhradně za předpokladu zániku Smlouvy o podnájmu se společnost PVK 4.9. Výhradně za předpokladu zániku Smlouvy o podnájmu se společnost PVK                    zavazuje na základě výzvy Hlavního města Prahy či osoby Hlavním městem                    Prahou k tomu pověřené či oprávněné uzavřít smlouvu o nájmu vodovodů,                    kanalizací a související infrastruktury specifikovaných v Příloze č.1 této                    Smlouvy nebo zmíněných v odst. 3.3. této Smlouvy s Hlavním městem                    Prahou nebo smlouvu o podnájmu vodovodů, kanalizací a související                    infrastruktury specifikovaných v Příloze č.1 nebo zmíněných v odst. 3.3. této                    Smlouvy s osobou k tomu Hlavním městem Prahou pověřenou či oprávněnou,                    a to vždy za obdobných podmínek jako jsou podmínky obsažené v Úplné                    smlouvě o podnájmu, zejména ve vztahu k výši úplaty placené společností                    PVK z této Úplné smlouvy o podnájmu s přihlédnutím k vývoji míry inflace,                    k aktuálnímu stavu předmětných vodovodů, kanalizací a související                    infrastruktury a k aktuálnímu počtu odběratelů, nebude-li uzavření takovéto                    smlouvy v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy. Doba                    trvání takovéto smlouvy bude stanovena jako doba určitá do 31. prosince                    2028. Shora uvedená výzva k uzavření takovéto smlouvy může být platně                    učiněna pouze do 150 dnů ode dne zániku Úplné smlouvy o podnájmu.                    Společnost PVK je povinna takovouto smlouvu uzavřít nejpozději do 60 dnů                    ode dne doručení shora uvedené výzvy.

    

   4.10. Hlavní město Praha se zavazuje zachovat po dobu trvání této Smlouvy stávající                    smluvní uspořádání mezi Hlavním městem Prahou, společností PVS                    a společností PVK, pokud jde o nájemní a podnájemní vztahy týkající se                    provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví Hlavního města Prahy.

    

   4.11. Závazek Hlavního města Prahy uvedený v odst. 4.10. této Smlouvy zaniká kromě                   obecných důvodů zániku závazku stanovených právními předpisy také tehdy,                   nastane-li některá z následujících právních skutečností;

    
   a)  společnost PVK i přes opakovanou písemnou výstrahu učiněnou Hlavním městem Prahou opakovaně či trvale nedodrží nebo poruší ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích;
    
   b)  na majetek společnosti PVK nebo osoby ovládající společnost PVK bude prohlášen konkurs;
    
   c)  návrh na prohlášení konkursu na majetek společnosti PVK nebo osoby ovládající společnost PVK bude zamítnut pro nedostatek majetku;
    
   d)  společnost PVK nebo osoba ovládající společnost PVK podá u soudu návrh na vyrovnání;
    
   e)  společnost PVK nebo osoba ovládající společnost PVK vstoupí do likvidace;
    
   f)  společnost PVK poruší podstatně své povinnosti vyplývající z této Smlouvy či z Úplné smlouvy o podnájmu.
    
    

   4.12. Závazek Hlavního města Prahy uvedený v odst. 4.10. této Smlouvy zaniká také                   v těchto případech:

    
   a)  došlo-li by splněním závazku uvedeného v odst. 4.10. této Smlouvy k porušení platných právních předpisů;
    
   b)  došlo-li by splněním závazku uvedeného v odst. 4.10. této Smlouvy k porušení, nerespektování či nesplnění jakékoli povinnosti uložené pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu.
    
    

   4.13. Není porušením povinností Hlavního města Prahy stanovených touto Smlouvou, 4.13. Není porušením povinností Hlavního města Prahy stanovených touto Smlouvou,                  nedojde-li ke splnění závazku Hlavního města Prahy uvedeného v odst. 4.10.                  této Smlouvy z důvodu, který není na straně Hlavního města Prahy.                  Neposkytnutí dostatečné součinnosti ze strany společnosti PVK při plnění                  tohoto závazku je takovýmto důvodem. Hlavní město Praha se zavazuje                  uplatnit svůj prokazatelný vliv ve společnosti PVS za účelem splnění závazku                  stanoveného v odst. 4.10. této Smlouvy.

    

   4.14. Není porušením závazku Hlavního města Prahy stanoveného v 4.14. Není porušením závazku Hlavního města Prahy stanoveného v odst. 4.10. této                  Smlouvy, vyzve-li Hlavní město Praha či společnost jí k tomu pověřená nebo                  oprávněná společnost PVK k uzavření smlouvy o nájmu, resp. o podnájmu                  vodovodů, kanalizací a související infrastruktury ve smyslu odst. 4.9. této                  Smlouvy.

    
    
   5. PRÁVA A POVINNOSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
    
    

   5.1. Hlavní město Praha a/nebo jím pověřená osoba jsou oprávněny provést zásah do                  vodovodu, kanalizace a související infrastruktury pouze po předchozím                  projednání se společností PVK, nevyplývá-li z Úplné smlouvy o podnájmu                  něco jiného.

    

   5.2. Hlavní město Praha je oprávněno stanovit obecně závaznou vyhláškou vydanou 5.2. Hlavní město Praha je oprávněno stanovit obecně závaznou vyhláškou vydanou                  v samostatné působnosti úhradu vodného a stočného ve dvousložkové formě                  v souladu s platnými právními předpisy. V případě změny těchto právních                  předpisů bude Hlavní město Praha oprávněno i nadále stanovovat úhradu                  vodného a stočného, a to v míře, v jaké to platná právní úprava nebude                  výslovně vylučovat.

    

   5.3. Tato Smlouva se uzavírá jako smlouva bezúplatná; ustanovení Úplné smlouvy o                  podnájmu tím nejsou dotčena.

    
    
   6. DŮVĚRNOST INFORMACÍ
    
    
   6.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s6.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální                evidenci smluv (CES) vedené Hlavním městem Prahou, která je veřejně                přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách a o předmětu smluv,                číselné označení smluv a datum jejich podpisu. Smluvní strany prohlašují, že                skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu                ustanovení § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění                pozdějších předpisů (dále jen ?obchodní zákoník?) a udělují svolení k jejich                užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
    
    
   7. PLATNOST, ÚČINNOST A ZÁNIK SMLOUVY
    
    

   7.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. prosince 2028. Tato Smlouva                 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami.

    

   7.2. Hlavní město Praha je oprávněno tuto Smlouvu vypovědět, nastane-li některá                  z následujících skutečností:

    
   a)  společnosti PVK bude příslušným vodoprávním úřadem zrušeno povolení k provozování vodovodů a kanalizací uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy či zmíněných v odst. 3.3. této Smlouvy;
   b)  společnost PVK i přes opakovanou písemnou výstrahu učiněnou Hlavním městem Prahou opakovaně či trvale nedodrží nebo poruší ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích;
    
   c)  společnost PVK přestane splňovat podmínky pro vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace obsažené v ustanovení § 6 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích;
    
   d)  na majetek společnosti PVK nebo osoby ovládající společnost PVK bude prohlášen konkurs;
    
   e)  návrh na prohlášení konkursu na majetek společnosti PVK nebo osoby ovládající společnost PVK bude zamítnut pro nedostatek majetku;
    
   f)  společnost PVK nebo osoba ovládající společnost PVK podá u soudu návrh na vyrovnání;
    
   g)  společnost PVK nebo osoba ovládající společnost PVK vstoupí do likvidace.
    
   Ve všech těchto případech činí výpovědní lhůta 30 dnů ode dne doručení písemné výpovědi.
    
    

   7.3. Každá ze Smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy jednostranně písemně 7.3. Každá ze Smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy jednostranně písemně                  odstoupit v případě, že druhá Smluvní strana podstatně poruší své povinnosti                  vyplývající z této Smlouvy, avšak pouze za předpokladu, že se jedná                  o opakované či trvající porušení smluvních povinností, přičemž druhá Smluvní                  strana byla na toto porušení upozorněna a byla ji poskytnuta dostatečná lhůta                  k nápravě a tato lhůta marně uplynula. Hlavní město Praha je oprávněno od této                  Smlouvy jednostranně písemně odstoupit také v případě, že společnost PVK                  podstatně poruší své povinnosti vyplývající z Úplné smlouvy o podnájmu                  anebo z případné nájemní smlouvy uzavřené mezi Hlavním městem Prahou a                  společností PVK či z případné podnájemní smlouvy uzavřené mezi společností                  PVS a společností PVK, jež budou svým obsahem nahrazovat Úplnou smlouvu                  o podnájmu pro období po 5. listopadu 2013 ve smyslu odst. 4.9. této                  Smlouvy, resp. odst. 4.10. této Smlouvy, avšak pouze za předpokladu, že se                  jedná o opakované či trvající porušení takových smluvních povinností, přičemž                  společnost PVK byla na toto porušení Hlavním městem Prahou upozorněna a                  byla ji poskytnutá dostatečná lhůta k nápravě a tato lhůta marně uplynula.

    

   7.4. Tato Smlouva nahrazuje jakoukoliv předcházející rámcovou smlouvu 7.4. Tato Smlouva nahrazuje jakoukoliv předcházející rámcovou smlouvu                  o provozování vodovodů a kanalizací na území Hlavního města Prahy                  uzavřenou mezi Hlavním městem Prahou a společností PVK, jejíž předmět je                  stejný nebo obdobný jako předmět této Smlouvy.

    
   7.5.  Tato Smlouva zaniká, zanikne-li předčasně Úplná smlouva o podnájmu
    
   7.6.  Hlavní město Praha je oprávněno získat v období od 1. srpna 2011 do 31. srpna 2011 přímým, neveřejným způsobem od jakékoli třetí osoby kvalifikované k provozování vodovodů a kanalizací uvedených v čl. 3 této Smlouvy ve smyslu § 6 zákona o vodovodech a kanalizacích nezávazný indikativní návrh, jehož obsahem bude způsob plnění výhradně následujících kritérií provozování vodovodů a kanalizací uvedených v čl. 3 této Smlouvy:
    
   a)  meziroční snížení ztráty vody ve vodovodech provozovaných podle této Smlouvy vyjádřené v m3 na 1 km vodovodní sítě podle typu použitého potrubí v maximálně pětiletém výhledu;
    
   b)  meziroční snížení spotřeby elektrické energie v kWh v maximálně pětiletém výhledu;
    
   jako kritérií rozhodných pro stanovení nákladů ovlivňujících rozhodujícím způsobem výši vodného a stočného (dále jen ?návrh?).
    
   Bude-li v uvedeném období Hlavnímu městu Praze doručen jakýkoliv takový návrh, zavazuje se Hlavní město Praha předložit jej společnosti PVK. Pokud společnost PVK nepředloží Hlavnímu městu Praze nebo jím pověřené nebo oprávněné osobě do 30. června 2013 návrh na uzavření smlouvy o nájmu vodovodů, kanalizací a související infrastruktury nebo návrh smlouvy oBude-li v uvedeném období Hlavnímu městu Praze doručen jakýkoliv takový návrh, zavazuje se Hlavní město Praha předložit jej společnosti PVK. Pokud společnost PVK nepředloží Hlavnímu městu Praze nebo jím pověřené nebo oprávněné osobě do 30. června 2013 návrh na uzavření smlouvy o nájmu vodovodů, kanalizací a související infrastruktury nebo návrh smlouvy o podnájmu vodovodů, kanalizací a související infrastruktury ve smyslu odst. 4.9. této Smlouvy obsahující minimálně shodné nebo lepší podmínky plnění kritérií uvedených pod písmeny a) a b) výše než jsou nejlepší podmínky plnění kritérií uvedených pod písmeny a) a b) výše obsažené v indikativním návrhu třetí osoby nebo pokud společnost PVK ve stejné lhůtě neprokáže Hlavnímu městu Praze, že plnění těchto kritérií navrhované třetí osobou je z ekonomických nebo jiných důvodů nedosažitelné, je Hlavní město Praha oprávněno tuto Smlouvu vypovědět.
    
   Předloží-li společnost PVK Hlavnímu městu Praze nebo jím pověřené nebo oprávněné osobě návrh na uzavření smlouvy podle tohoto odstavce, budou podmínky v něm obsažené a týkající se plnění kritérií uvedených pod písmeny a) a b) výše považovány za dohodnutý obsah nebo jeho část smlouvy o nájmu vodovodů, kanalizací a související infrastruktury nebo smlouvy o podnájmu vodovodů, kanalizací a související infrastruktury, jež bude uzavřena podle odst. 4.9. resp. odst. 4.10. této Smlouvy. Ustanovení odst. 4.9. až 4.14. této Smlouvy tím nejsou dotčena.

    
    

    
    
    
    
    
   8.  PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY
    
    
   8.1.  Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že:
    
   a)  je plně oprávněna uzavřít tuto Smlouvu a plnit všechny povinnosti v ní stanovené;
    
   b)  tato Smlouva byla řádně schválena všemi jejími k tomu příslušnými orgány.
    
   8.2.  Každá Smluvní strana odpovídá druhé Smluvní straně za škodu jí vzniklou v souvislosti s jakýmikoliv pohledávkami, ztrátami, náklady nebo výdaji vzniklými na základě jakéhokoliv porušení jakékoliv záruky uvedené v tomto článku výše.
    
    
    
   9.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
    
    
   9.1.  Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu a z nichž každá Smluvní strana obdrží dva. Tato Smlouva se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem o vodovodech a kanalizacích a obchodním zákoníkem.
    
   9.2.  Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami.
    
   9.3.  Obě Smluvní strany tímto prohlašují a zaručují, že veškerá ustanovení, termíny a podmínky této Smlouvy byly dohodnuty Smluvními stranami svobodně, určitě a vážně, nikoliv pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy k této Smlouvě.
    
    
    
   V Praze dne _______________      V Praze dne _______________
    
   za Hlavní město Prahu:        jménem společnosti PVK:
    
    
   _________________________      ____________________________
   primátor Hlavního města Prahy      < Pražské vodovody a kanalizace > a.s.
    
    
                ____________________________
                < Pražské vodovody a kanalizace a.s.
       1