Hledáno klíčové slovo: Pražské vodovody a kanalizace


Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 1679 ze dne 15.10.2002

 
 
 
 
 
 

Rámcová smlouva o provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví hlavního města Prahy

 
 
 
 
 
uzavřená mezi
 
 
 
 
 
 

Hlavním městem Prahou

 
 
a
 
 
 
společností
Pražské vodovody a kanalizace > a.s.
 
 
 
 

  Váňa, Pergl & Partneři

  Václavské náměstí 47
  110 00 Praha 1
  Česká republika
  Tel.: (42) (2) 216 25 525(2) 216 25 525
  Fax.: (42) (2) 216 25 520(2) 216 25 520

  www.vpp.cz

  Obsah
   

  1.  DEFINICE A VÝKLAD .................................................................................................................................4
   

  2.  PŘEDMĚT SMLOUVY .................................................................................................................................5

   

  3.  PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ, KANALIZACÍ A SOUVISEJÍCÍ INFRASTRUKTURY VE VLASTNICTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ...................................................................................5

   

  4.  PRÁVA A POVINNOSTI PVK .....................................................................................................................6

   

  5.  PRÁVA A POVINNOSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY .........................................................................7

   

  6.  DŮVĚRNOST INFORMACÍ .........................................................................................................................7

   

  7.  PLATNOST, ÚČINNOST A ZÁNIK SMLOUVY .......................................................................................7

   

  8.  PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY ..........................................................................................................................8

   

  9.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ......................................................................................................................9

  Rámcová smlouva o provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví hlavního města Prahy
   
  uzavřená v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen ?zákon o vodovodech a kanalizacích?) mezi následujícími smluvními stranami:
   
  1.  Hlavní město Praha
  se sídlem:      Mariánské náměstí 2, Praha 1, Česká republika
  IČ:        00064581

  zastoupené:  RNDr. Igorem Němcem, primátorem Hlavního města Prahy

  (dále též jen jako ?Hlavní město Praha?)
   
  2.  < Pražské vodovody a kanalizace > a.s.
  se sídlem:      Praha 1, Národní 13, Česká republika
  jejímž jménem jednají:  Ing. Jiří Rosický, místopředseda představenstva
         Ing. Rostislav Čáp, místopředseda představenstva
  IČ:        25656635
  zapsaná:  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 5297
  (dále též jen jako ?společnost PVK?)
   
  (Hlavní město Praha a společnost PVK jsou dále společně označovány též jako ?Smluvní strany? nebo každá jednotlivě též jako ?Smluvní strana?)
   
   

  VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
   
   

  (A)   Společnost PVK je obchodní společností, jejímž předmětem činnosti je mimo jiné výroba pitné a užitkové vody, provozování vodárenských zařízení a provozování vodovodů a kanalizací;

   

  (B)   Hlavní město Praha chce zajišťovat náležité plnění veřejného úkolu ? tj. zajišťování odpovídajících dodávek vody a odvádění a čištění odpadních vod na území Hlavního města Prahy a příslušných přilehlých území v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 8 zákona o vodovodech a kanalizacích;

   

  (C)   Hlavní město Praha a společnost PVK vyjadřují zájem na zajištění dlouhodobého a vyváženého vzájemného vztahu;

   

  (D)   Hlavní město Praha a společnost PVK vyjadřují společný zájem rozvíjet vodovody a kanalizace na území Hlavního města Prahy a na příslušných přilehlých územích a kvalitu služeb spojenou s jejich fungováním, dodávkou pitné a užitkové vody odběratelům a odváděním a čištěním odpadních vod;

   
   
  se obě Smluvní strany dohodly uzavřít následující
   
   

  Rámcovou smlouvu o provozování vodovodů a kanalizací
  ve vlastnictví Hlavního města Prahy
  (dále jen ?Smlouva?):
   
   
   

  1.   DEFINICE A VÝKLAD

   
   

  1.1.   V této Smlouvě mají následující pojmy a označení tento význam:

   

  -   ?společnost PVS? znamená Pražská vodohospodářská společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Cihelná 4, čp. 548, PSČ: 118 00, IČ: 25656112, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 5290.

   

  -   ?Smlouva o podnájmu? znamená Smlouvu o podnájmu, nájmu a provozu movitých a nemovitých věcí na úseku vodního hospodářství II., uzavřenou mezi společností PVS a společností PVK dne 29. března 1999 tak, jak byla následně doplněna Dodatkem č. 1 ze dne 15. prosince 1999, Dodatkem č. 2 a Dodatkem č. 3 ze dne 28. dubna 2000.

   

  -   ?Úplná smlouva o podnájmu? znamená Smlouvu o podnájmu ve znění všech jejich účinných dodatků, včetně případných dodatků budoucích.

   

  -   -  ?Smlouva o nájmu? znamená Smlouvu o nájmu a správě některých movitých a nemovitých věcí ve vlastnictví Hlavního města Prahy v souvislosti s vodárenskými službami a službami odvodu a úpravy odpadních vod a službami s tím souvisejícími uzavřenou mezi Hlavním městem Prahou a společností PVS dne 5. listopadu 1998, v platném znění.

   

  -   ?vodovod? znamená ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování. Vodovod je vodním dílem.

   

  -   ?kanalizace? znamená ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod, kanalizační objekty, včetně čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Kanalizace je vodním dílem.

   

  -   ?související infrastruktura? znamená souhrn všech movitých a nemovitých věcí provozně, technicky nebo jinak souvisejících s provozováním vodovodů nebo kanalizací.

   

  -   ?odběratel? znamená ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, nestanoví-li zákon o vodovodech a kanalizacích jinak.

   
   

  2.   PŘEDMĚT SMLOUVY

   
   

  2.1.   Předmětem této Smlouvy je smluvní úprava práv a povinností Smluvních stran ve vztahu k provozování vodovodů a kanalizací a související infrastruktury ve vlastnictví Hlavního města Prahy.

   
   

  3.   PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ, KANALIZACÍ A SOUVISEJÍCÍ INFRASTRUKTURY VE VLASTNICTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

   
   

  3.1.   Hlavní město Praha prohlašuje, že je vlastníkem vodovodů, kanalizací a související infrastruktury uvedených v seznamu, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy jakožto nedílná součást této Smlouvy.

   

  3.2.   Dne 1. ledna 2002 nabyl účinnosti zákon o vodovodech a kanalizacích, který provozovateli vodovodu nebo kanalizace ukládá povinnost požádat krajský úřad o vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace na základě smlouvy, která provozovatele opravňuje vodovod nebo kanalizaci provozovat, uzavřené s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace.

   

  3.3.   V souladu s výše uvedeným a v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích opravňuje a pověřuje Hlavní město Praha společnost PVK provozovat:

   
  a)   vodovody, kanalizace a související infrastrukturu uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy,
   
  b)  b)  vodovody, kanalizace a související infrastrukturu nacházející se na území Hlavního města Prahy včetně přilehlého okolí, jichž se během trvání této Smlouvy stane Hlavní město Praha vlastníkem, a
   
  c)  vodovody, kanalizace a související infrastrukturu, které jsou či se během trvání této Smlouvy stanou předmětem Úplné smlouvy o podnájmu,
   
  a to vše v rozsahu práv a povinností stanovených touto Smlouvou a Úplnou smlouvou o podnájmu.
   
  4.  PRÁVA A POVINNOSTI PVK
   
   
  4.1.  Společnost PVK je povinna provozovat vodovod, kanalizaci a související infrastrukturu v souladu s právními předpisy, kanalizačním řádem, podmínkami stanovenými rozhodnutími správních úřadů a v souladu s touto Smlouvou, jakož i Úplnou smlouvou o podnájmu.
   
  4.2.  4.2.  Společnost PVK je povinna umožnit připojení na vodovod nebo kanalizaci, pokud se připojovaný pozemek nebo stavba nachází na území Hlavního města Prahy včetně příslušných přilehlých územích s vodovodní nebo kanalizační sítí, připojení dovoluje umístění vodovodu nebo kanalizace podle technických možností a odběratel splní podmínky stanovené zákonem o vodovodech a kanalizacích.
   
  4.3.  Společnost PVK je povinna umožnit přístup k vodovodu nebo kanalizaci osobám, které jsou oprávněny provádět kontrolu kvalitního a plynulého provozování vodovodů nebo kanalizací a jejich technického stavu nebo činit jiná nezbytná opatření ke zjištění plnění povinností stanovených příslušnými právními předpisy.
   
  4.4.  Společnost PVK je povinna umožnit přístup k vodovodu a umožnit bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany při likvidaci požáru.
   
  4.5.  Společnost PVK je povinna předložit odběrateli na jeho žádost výpočet vodného a stočného, včetně ceny za 1 m3 dodané pitné vody nebo odvedené odpadní vody.
   
  4.6.  4.6.  Společnost PVK je povinna na žádost poskytnout žadateli informaci o možném střetu jeho záměru s ochranným pásmem vodovodního řadu nebo kanalizační stoky a další údaje v souladu s platnými právními předpisy. Společnost PVK je oprávněna udělovat souhlas s pracemi podle ustanovení § 23 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích.
   
  4.7.  Vodné a stočné se stanoví v souladu s platnými právními předpisy a s Úplnou smlouvou o podnájmu; ustanovení odst. 5.2. této Smlouvy tím není dotčeno.
   
  4.8.  Společnost PVK je oprávněna provádět zásahy do vodovodu, kanalizace a související infrastruktury za podmínek stanovených Úplnou smlouvou o podnájmu.
   
   
   
  5.  PRÁVA A POVINNOSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
   
   
  5.1.  Hlavní město Praha a/nebo jím pověřená osoba jsou oprávněny provést zásah do vodovodu, kanalizace a související infrastruktury pouze po předchozím projednání se společností PVK, nevyplývá-li z Úplné smlouvy o podnájmu něco jiného.
   
  5.2.  Hlavní město Praha je oprávněno stanovit obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti úhradu vodného a stočného ve dvousložkové formě v souladu s platnými právními předpisy. V případě změny těchto právních předpisů bude Hlavní město Praha oprávněno i nadále stanovovat úhradu vodného a stočného, a to v míře, v jaké to platná právní úprava nebude výslovně vylučovat.
   
  5.3.  Tato Smlouva se uzavírá jako smlouva bezúplatná; ustanovení Úplné smlouvy o podnájmu tím nejsou dotčena.
   
   
  6.  DŮVĚRNOST INFORMACÍ
   
   
  6.1.  6.1.  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách a o předmětu smluv, číselné označení smluv a datum jejich podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ?obchodní zákoník?) a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
   
   
  7.  PLATNOST, ÚČINNOST A ZÁNIK SMLOUVY
   
   
  7.1.  Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 5. listopadu 2013. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami.
   
  7.2.  Hlavní město Praha je oprávněno tuto Smlouvu vypovědět, nastane-li některá z následujících skutečností:
   
  a)  společnosti PVK bude příslušným vodoprávním úřadem zrušeno povolení k provozování vodovodů a kanalizací uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy či zmíněných v odst. 3.3. této Smlouvy;
   
  b)  společnost PVK i přes opakovanou písemnou výstrahu učiněnou Hlavním městem Prahou opakovaně či trvale nedodrží nebo poruší ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích;
   
  c)  společnost PVK přestane splňovat podmínky pro vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace obsažené v ustanovení § 6 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích;
   
  d)  na majetek společnosti PVK nebo osoby ovládající společnost PVK bude prohlášen konkurs;
   
  e)  návrh na prohlášení konkursu na majetek společnosti PVK nebo osoby ovládající společnost PVK bude zamítnut pro nedostatek majetku;
   
  f)  společnost PVK nebo osoba ovládající společnost PVK podá u soudu návrh na vyrovnání;
   
  g)  společnost PVK nebo osoba ovládající společnost PVK vstoupí do likvidace.
   
  Ve všech těchto případech činí výpovědní lhůta 30 dnů ode dne doručení písemné výpovědi.
   
   
  7.3.  Každá ze Smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy jednostranně písemně odstoupit v případě, že druhá Smluvní strana podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této Smlouvy, avšak pouze za předpokladu, že se jedná o opakované či trvající porušení smluvních povinností, přičemž druhá Smluvní strana byla na toto porušení upozorněna a byla ji poskytnuta dostatečná lhůta k nápravě a tato lhůta marně uplynula. Hlavní město Praha je oprávněno od této Smlouvy jednostranně písemně odstoupit také v případě, že společnost PVK podstatně poruší své povinnosti vyplývající z Úplné smlouvy o podnájmu, avšak pouze za předpokladu, že se jedná o opakované či trvající porušení takových smluvních povinností, přičemž společnost PVK byla na toto porušení Hlavním městem Prahou upozorněna a byla ji poskytnutá dostatečná lhůta k nápravě a tato lhůta marně uplynula.
   
  7.4.  Tato Smlouva zaniká, zanikne-li Úplná smlouva o podnájmu.
   
   
  8.  PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY
   
   
  8.1.  Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že:
   
  a)  je plně oprávněna uzavřít tuto Smlouvu a plnit všechny povinnosti v ní stanovené;
  b)  tato Smlouva byla řádně schválena všemi jejími k tomu příslušnými orgány.
   
   
  8.2.  Každá Smluvní strana odpovídá druhé Smluvní straně za škodu jí vzniklou v souvislosti s jakýmikoliv pohledávkami, ztrátami, náklady nebo výdaji vzniklými na základě jakéhokoliv porušení jakékoliv záruky uvedené v tomto článku výše.
   
   
  9.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   
   
  9.1.9.1.  Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu a z nichž každá Smluvní strana obdrží dva. Tato Smlouva se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem o vodovodech a kanalizacích a obchodním zákoníkem.
   
  9.2.  Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami.
   
  9.3.  Obě Smluvní strany tímto prohlašují a zaručují, že veškerá ustanovení, termíny a podmínky této Smlouvy byly dohodnuty Smluvními stranami svobodně, určitě a vážně, nikoliv pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy k této Smlouvě.
   
   
   
  V Praze dne _______________      V Praze dne _______________
   
  za Hlavní město Prahu:        jménem společnosti PVK:
   

  ___________________________________
  RNDr. Igor Němec
  primátor Hlavního města Prahy

  ___________________________________
  < Pražské vodovody a kanalizace > a.s.
  Ing. Jiří Rosický
  místopředseda představenstva

   
  ___________________________________
  < Pražské vodovody a kanalizace a.s.
  Ing. Rostislav Čáp
  místopředseda představenstva  1