Pravda o vodě v Praze

Hospodaření s vodou je pod kontrolou francouzkého koncernu VEOLIE

Dokumenty
Proč Francouzi?
Zisky z vody
Cena vody

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., fr. Veolia a
Pražská vodohospodářská společnost, a.s., město

Hospodaření s vodou je ze 100% v rukou cizinců,
konkrétně francouzkého koncernu VEOLIA.

Stručná historie firem zajišťující prodej vody v Praze - společností PVK a PVS

Ze dvou státních podniků, Pražská kanalizace a vodní toky s. p. a Pražské vodárny s. p., vznikly ke dni 1. 4. 1998 na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR dvě akciové společnosti. PVK je dnes ze 100% vlastněná fr. koncernem Veolia. Prodává lidem vodu a inkasuje 100% zisku. Město Praha (PVS) pronajímá Veolii vodárenské sítě a financuje ze 100% jejich obnovu na zisk z prodeje vody nemá nárok!

Pražská vodohospodářská společnost, a. s. (PVS), jejíž základní kapitál činil 5,5 mil. Kč, se stala vlastníkem vodohospodářské infrastruktury v Hlavním městě Praha (HMP) a v části Středočeského kraje.

Dále vznikla největší vodárenská akciová společnost v České republice, Pražské vodovody a kanalizace, a. s. (PVK), která zajišťovala dodávku, odvádění a čištění vody pro více než 1,2 mil. obyvatel HMP a Středočeského kraje. PVK měla základní kapitál 792 mil. Kč.
Zakladatelem a zároveň jediným akcionářem společností PVK i PVS byl Fond národního majetku (FNM). Na základě rozhodnutí Ministerstva financí České republiky podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby bylo rozhodnuto o privatizaci všech 100 % akcií PVK, a to následujícím způsobem: (a) prodej 66 % akcií ve veřejné soutěži, (b) bezúplatný převod 34 % akcií na Hlavní město Praha (zisky z prodeje vody měly být privatizovány).

Naproti tomu 100% podíl akcií společnosti PVS (infrastruktura a povinnost financovat její obnovu a investice) byl převeden na HMP.

2) Založení nových akciových společností PVK a PVS se podařilo po letech nestandardních privatizačních postupů a určitých rozporů v zájmech a přístupech zúčastněných stran.
Prvním úskalím, které zároveň předznamenalo budoucí složitá jednání o privatizaci pražského vodohospodářství, bylo již usnesení vlády ČR č. 314 ze dne 26. 6. 1991, kterým byly státní podniky Pražské vodárny a Pražská kanalizace a vodní toky na dobu nejméně pěti let vyjmuty z privatizace. Dalším vládním usnesením (č. 579 ze dne 20. 10. 1993) však bylo rozhodnuto o vyjmutí těchto podniků ze seznamu neprivatizovaných podniků.

3) Teprve po schválení koncepce privatizace a zakladatelských smluv sdružení “Úpravna vody Želivka” a “Zdroj pitné vody Káraný” byl vypracován a po dodatečném upřesnění 3. 6. 1997 předložen na Ministerstvo financí ČR privatizační projekt.

 1. listopadu 1997 pak bylo Ministerstvem financí ČR vydáno privatizační rozhodnutí. Vzhledem k určitým nepřesnostem v žádosti o zápis do obchodního rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze byly nové akciové společnosti – Pražská vodohospodářská společnost a Pražské vodovody a kanalizace – zapsány do obchodního rejstříku až 1. dubna 1998.

Obě akciové společnosti byly v plném vlastnictví Fondu národního majetku ČR, který zároveň zastával funkci valné hromady obou společností.

4) Privatizační projekt stanovil úlohu PVS i PVK

Úloha Pražské vodohospodářské společnosti byla rozdělena do čtyř oblastí:

 • správní (zajištění správy majetku a poskytování služeb uzavřením smlouvy s PVK,
 • příprava dlouhodobé koncepce rozvoje infrastruktury majetku atd.),
 • kontrolní (kontrola dodržování smlouvy s PVK, a. s., kvality oprav a údržby a účelnosti vynaložených prostředků),
 • finanční (zajištění finančních prostředků na investice, právo stanovení vodného a stočného. V oblasti investiční jde o rozhodování o rozsahu a účelu investiční výstavby a její zajištění.

Úloha společnosti Pražské vodovody a kanalizace byla rozdělana do tří oblastí:

 • má práva stanovit vymezenou část vodného a stočného do limitu určeného provozovatelskou smlouvou,
 • zajistit řádný provoz vodovodního a kanalizačního systému (zásobování Prahy pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod),
 • zajistit havarijní opravy, účinně spolupracovat s PVS, a. s., v oblasti investic, předávat informační podklady apod.

Bylo rozhodnuto, že Sdružení Úpravna vody Želivka a Zdroj pitné vody Káraný spolu s hlavním městem Prahou svěří rovněž na základě schváleného privatizačního projektu majetek do nájmu a správy PVS, která zajišťuje peněžní prostředky na obnovu majetku a nové investice.

Jedním z důležitých kroků privatizace bylo i rozdělení majetku s. p. Pražské vodárny (5 248 781 tis. Kč) a s. p. Pražská kanalizace a vodní toky (9 794 266 tis. Kč).

Celková aktiva po odečtení cizích pasiv představovala částku 15 043 047 tis. Kč, která byla rozdělena takto:

 • Hlavní město Praha – 85,79 % (bezúplatný převod vodovodní a kanalizační sítě, ústřední čistírny odpadních vod, úpravny Podolí, budov, pozemků atd.)
 • Želivka – 6,39 % (bezúplatný převod úpravny vody na Želivce, štolového přivaděče do Prahy, vodojemu Jesenice),
 • Káraný – 0,98 % (bezúplatný převod zařízení umělé infiltrace Sojovice), PVS – 0,05 % (vklad – stálá aktiva v hodnotě ca 5,5 milionu Kč),
 • PVK – 6,41 % (vklad – provozní nářadí a stroje, dopravní prostředky, zařízení kanceláří, oběžné prostředky, nemovitosti),
 • Hostivice – 0,02 %,
 • Dražby majetku – 0,36 %.

Další přehled vysvětluje vlastnické struktury jednotlivých subjektů:
Pražská vodohospodářská společnost, a. s. (provozní majetek movitý)

 • 95 % hlavní město Praha
 • 4 % Sdružení úpravna vody Želivka
 • 1 % Sdružení zdroj pitné vody Káraný

Pražské vodovody a kanalizace, a. s. (provozní majetek movitý i nemovitý)

 • 66 % Fond národního majetku ČR (určeno pro budoucího strategického partnera)
 • 34 % hlavní město Praha

Sdružení úpravna vody Želivka (infrastrukturní majetek)

 • 90,01 % hlavní město Praha
 • 9,99 % 58 obcí napojených na vodní zdroj

Sdružení zdroj pitné vody Káraný (infrastrukturní majetek)

 • 97,2 % hlavní město Praha
 • 2,8 % 11 obcí napojených na vodní zdroj

Dalším krokem privatizace by mělo být uzavření nájemních a provozovatelských smluv mezi jednotlivými partnery. Smlouva o provozování mezi PVK a PVS byla uzavřena do roku 2013.  

Došlo k vyhlášení veřejné soutěže na prodej 66 % akcií Pražských vodovodů a kanalizací. Vlastní privatizaci tohoto zásadního podílu akcií zajišťoval FNM po uzavření provozovatelské smlouvy.

Jak to, že zisky z vody v Praze končí u fr. koncernu Veolie?

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu a vodu spravovat jako veřejnou službu a ne podnikání za účelem dobývání zisku!

Voda je dar a s darem se nekšeftuje. Souhlasíte? Pak podepište petici požadující toto respektovat.

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme vrátit vodu zpět do rukou měst/státu

Petici již podepsalo

[php function=1]

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

DÁVÁ VÁM NÁŠ BOJ ZA VODU SMYSL?! PODPOŘTE NÁS

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Nakolik je obchod s vodou výhodný a pro koho ?

Odpovědi na řadu otázeky o vodě, její ceně a dění kolem vodáren si můžete zdarma stáhnout:

czechindustry-pravdaovode

Uložit

%%_op_gdpr_consent_%%

privacy Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásit